DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martin Klus

SaS

...Európska únia nedodržiava pravidlá, ktoré si sama určila dlhodobo a nikto za to nie je potrestaný.

Blaha a Klus v TA3 - 05.04.2017
Pravda

Kritériá zavedené Európskou úniou pre vstup do Eurozóny boli porušované viacerými štátmi, najmä mierou verejného dlhu k HDP a prekračovaním deficitu verejných financií (alebo jeho zavádzaním). Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Pred vstupom do Eurozóny by kandidáti mali splniť päť konvergenčných kritérií stanovených v Zmluve o Európskej únii (.pdf) v roku 1991:

1) deficit verejných financií
Deficit verejných financií za posledný rok pred hodnotením, nesmie presiahnuť 3% HDP. Ak sa tak stane, malo by to byť len výnimočne a dočasne.

Španielsko toto kritérium tesne minulo, približujúc sa k požadovanej hranici a teoreticky preto spadajúc do podmienky dočasného povoleného presiahnutia deficitu, čo sa ale nedá povedať o Grécku, ktoré rok pred vstupom do Eurozóny svoj vyše šesť percentný deficit stiahlo, no dnes už vieme, že vďaka podvodu so štatistickými údajmi o deficite verejných financií. Ostatné krajiny na tom neboli oveľa lepšie, napríklad Nemecko a Taliansko sa tiež uchýlili k manipulácii s verejnými financiami, aby naoko znížili svoj deficit.

2) verejný dlh
Okrem toho celkový verejný dlh nesmie presiahnuť 60% HDP, alebo musí klesať uspokojujúcim tempom.

Toto kritérium porušilo hneď niekoľko zakladajúcich štátov Eurozóny. Nemecký aj Rakúsky verejný dlh bol nad požadovanou hranicou a stúpal. Španielsko a Holandsko rovnako presiahli hranicu, no ich dlh naopak klesal a blížil sa požadovaným 60%. Najviac sa požiadavke kritéria vzdialili Belgicko, Taliansko a Grécko, ktorých verejný dlh presiahol 110% ich HDP a v prípade Grécka dokonca stúpal.


3) inflácia
Priemerná inflácia za posledných 12 mesiacov, nesmie presiahnuť priemer troch krajín EÚ s najlepšími výsledkami v oblasti cenovej stability o viac ako 1,5 % bodu. (Inflácia je meraná podľa HICP - harmonizovaný index spotrebiteľských cien.)

4) stabilita dlhodobých úrokových sadzieb
Priemer trhových úrokových sadzieb dlhodobých vládnych alebo obdobných dlhopisov nesmie presiahnuť priemer troch krajín EÚ s najlepšími výsledkami v oblasti cenovej stability o viac ako 2% body.

5) stabilita výmenného kurzu
Pôvodná mena musí byť dva roky pred hodnotením zapojená do mechanizmu výmenných kurzov (ERM II). Počas tohto obdobia nesmie krajina svoju menu jednostranne devalvovať, hodnota meny nesmie vybočiť z dohodnutého fluktuačného pásma, musí sa pohybovať blízko centrálnej parity a pri vývoji kurzu sa nesmú vyskytnúť vážne napätia.

Túto podmienku nesplnilo len Taliansko, ktoré nebolo členom ERM po dobu dvoch rokov pred zavedením eura.

Dátum zverejnenia analýzy: 02.04.2017
success
error