DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ľuboš Blaha

SMER-SD

(Slovensko je, pozn.) Mimoriadne závislá na kohéznych a štrukturálnych fondoch, keďže sme dokonca prvou krajinou z hľadiska ich čerpania na obyvateľa. Vyše 500 eur na jedného obyvateľa.

03.04.2017
Nepravda

Žiadne dostupné štatistiky neukazujú čerpanie EU fondov z hľadiska čerpania na obyvateľa. Jednoducho by sme však mohli vydeliť získané údaje počtom obyvateľov Slovenska. V takom prípade použijeme stav čerpania k 31. decembru 2014 za obdobie 2007-2013, keďže je posledný najaktuálnejší. Čerpanie na obyvateľa by tak predstavovalo zhruba 1 300 eur. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.

Štrukturálne fondy "sú spolu s kohéznymi fondmi finančnými nástrojmi regionálnej politiky Európskej únie. Ich cieľom je znižovať rozdiely medzi regiónmi členských štátov." Vznikli v roku 1957 podpisom Rímskej zmluvy. 
Rozlišujeme dva takéto fondy: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), ktorý je v súčasnosti najvýznamnejší - od 1975 podporuje výstavbu infraštruktúr a vytváranie investícii spojených s tvorbou pracovných miest. Európsky sociálny fond ( ESF) sa sústreďuje na integráciu nezamestnaných a slabších častí populácie do aktívneho procesu formou rekvalifikácii a priamou účasťou na financovaní ich projektov.
"Pre obdobie 2007-2013 získali štrukturálne fondy 348 miliárd €, čo predstavuje 35 % celkového rozpočtu EÚ. Štrukturálne fondy sú druhou najväčšou položkou rozpočtu."

Kohézny fond "sa zameriava na členské štáty, ktorých hrubý národný dôchodok (HND) na obyvateľa je nižší ako 90 % priemeru EÚ. Jeho cieľom je znížiť hospodársku a sociálnu nesúrodosť a podporovať trvalo udržateľný rozvoj." V súčasnosti podlieha tento fond rovnakým pravidlám ako EFRR a ESF. Tento fond prideľuje celkovo 63,4 miliárd eur pre aktivity v kategóriách transeurópske dopravné siete a životné prostredie. V praxi je tento fond určený na stabilizáciu ekonomík členských štátov a zároveň na zníženie ekonomických a sociálnych rozdielov medzi nimi. Je určený hlavne pre menej prosperujúce krajiny.
Richard Sulík na svojom webe uvádza: "Slovensko mohlo zo štrukturálnych fondov pre roky 2004 až 2006 čerpať 1,05 mld. eur. Pre roky 2007 až 2013 dosiahla najčastejšie uvádzaná čiastka na čerpanie pre Slovensko viac ako 11 miliárd. Avšak Slovensko nestihlo minúť ani polovicu." Štrukturálne fondy pre Slovensko na roky 2014 až 2020 sa vyšplhali na sumu 15 miliárd eur, pričom server spravy.pravda.sk uverejnil, že štrukturálne fondy a kohézny fond predstavujú 13, 7 miliardy eur.

Na stránke montoringfondov.eu je dostupný stav čerpania eurofondov (štrukturálnych a kohézneho) za programovacie obdobie 2007 až 2013. Zdroje z EÚ k dispozícii na vyčerpanie predstavovali 11 482 758 666 eur pričom k 13.12.2014 bolo vyčerpaných 7 261 870 202 eur - v percentách je to 65,47%. Táto suma už bola znížená o nezrovnalosti. Konečný termín na vyčerpanie záväzku bol predĺžený do 31. decembra 2015. 

Ministerstvo financií SR uvádza dokument s informáciami o čerpaní EÚ fondov, príloha č.1. Z celkového záväzku 13 989,53 mil. eur na čerpanie prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov III. pre programové obdobie 2014-2020 sú k 28.02.2017 schválené prostriedky vo výške 612,60 mil. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 4,38%. 

V dokumente (.pdf, str. 2) sa ďalej uvádza "K 31.12.2015 sa skončilo oprávnené obdobie pre realizáciu výdavkov programového obdobia 2007 - 2013 a v r. 2016 a 2017 pokračoval proces spracovávania týchto výdavkov. Finálna úroveň čerpania bude známa po uzatvorení programového obdobia 2007 - 2013 na základe záverečnej dokumentácie, ktorá bude predložená v marci 2017 Európskej komisii, ktorá k nej ešte môže vyjadriť pripomienky" Táto dokumentácia dnes ešte nie je známa, každopádne z celkového záväzku v rámci všetkých 14 operačných programov programového obdobia 2007 - 2013 Slovenská republika vyčerpala k 28.02.2017 prostriedky vo výške 11 271,12 mil. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 97,02%.

Poskytnuté dáta z európskej komisie na stránke cohesiondata.ec.europa.eu predstavujú jednotlivo všetkých, ešte 28, členských krajín a ich rozpočet udelený z EÚ. Databáza ukazuje údaje k plánovanému financovaniu na programové obdobie 2014 - 2020 a z hľadiska celkového čerpania EU fondov je na prvom mieste Taliansko so sumou cca 17 608 mil. eur. Slovensko sa v rámci zaradenia medzi ostatnými krajinami nachádza v poradí na 12. mieste s celkovou sumou 2 461 mil. eur. Ani túto časť výroku nemôžeme označiť za pravdivú.

Dátum zverejnenia analýzy: 02.04.2017
success
error