DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

... (vláda, pozn.) pripraví návrh zákonnej úpravy, ktorou sa zavedie účinný inštitút osobného bankrotu

02.04.2017
Pravda

Tento sľub tretej vlády Roberta Fica začalo plniť Ministerstvo spravodlivosti pomerne rýchlo. Necelého pol roka po schválení  programového vyhlásenia vlády bola parlamentu predložená právna úprava týkajúca sa problematiky. Vláda v nej zmenila podmienky pre fyzické osoby tak, aby inštitút osobného bankrotu mohlo využiť čo najviac ľudí a mohli sa tak zbaviť svojich dlhov. Od 1. marca 2017, kedy právna úprava nadobudla účinnosť môžeme považovať tento sľub za splnený. 

Inštitút osobného bankrotu bol upravený zákonom ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon bol doručený NRSR 23.septembra 2016 ako vládny návrh zákona. Ako sa uvádza v schválenom znení: "Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017, okrem čl. I bodov 1, 3 až 15, 17 až 23, 28, 30 až 35, § 206f v 36. bode a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marca 2017." Práve veci týkajúce sa osobného bankrotu sú upravené v tých častiach zákona, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marcom 2017.
Ministerstvo spravodlivosti SR k zákonu uviedlo, že "Exekúcie spôsobujú mnohým ľuďom nepochybne množstvo problémov v pracovnom aj osobnom živote a znamenajú veľkú komplikáciu pri návrate do „normálneho“ života. Oddlženie alebo tzv. osobný bankrot, ktorý by im pomohol rýchlejšie sa z tejto situácie dostať, je dnes pre bežných ľudí prakticky nedostupný. S cieľom pomôcť im prekonať ťažkú životnú situáciu ministerstvo spravodlivosti pripravilo novelu zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá upravuje oddlženie fyzických osôb (tzv. osobný bankrot)"
Osobný bankrot, alebo oddlženie podľa tohto zákona bude znamenať, že: "Dlhov sa bude môcť po novom dlžník zbaviť pomocou jednej z dvoch alternatív – konkurzom alebo cez splátkový kalendár. Pri konkurze odovzdá na speňaženie majetok a súd následne rozhodne o oddlžení. V prípade splátkového kalendára si dlžník ponechá časť majetku, ale v stanovenom období vypláca sumu, ktorú určí súd. Zostatok dlhu bude nevymáhateľný."

Skrátene tak môžeme povedať že osobný bankrot, ktorý bol platný už pred touto novelou znamenal proces oddlženia fyzickej osoby, ktorá sa dostala do platobnej neschopnosti a splnila zákonom stanovené podmienky. Novum v tomto prípade sú práve zákonné podmienky a procesné prvky zákona. Rezort spravodlivosti ako dôvod upravenia uvádza: "Sociálna poisťovňa eviduje takmer 60.000 ľudí, voči ktorým je vedená exekúcia a súčasne sa strháva časť z ich dôchodcovských dávok. Na základe určitého porovnania údajov z Českej republiky je možné predpokladať, že počet jednotlivcov nachádzajúcich sa v dlhovej pasci môže predstavovať najmenej 100.000 občanov. Len za rok 2015 bolo v Českej republike podaných viac ako 32.000 žiadostí o osobný bankrot, pričom za rovnaké obdobie využilo túto možnosť v Slovenskej republike len 391 ľudí. Z uvedeného porovnania je zrejmé, že je potrebné zaviesť legislatívne opatrenie, ktoré osobný bankrot reálne umožní"

Kľúčové zmeny oproti predchádzaj právnej úprave sú podľa Ministerstva tieto:

 • "Dlžník, ktorý je fyzickou osobou bude mať možnosť zbaviť sa dlhov jednou z dvoch alternatív: konkurzom alebo splátkovým kalendárom.
 • V prípade konkurzu dlžník odovzdá na speňaženie majetok a následne súd rozhodne o oddlžení.
 • V prípade splátkového kalendára si dlžník ponechá časť majetku, ale v stanovenom období vypláca sumu, ktorú určí súd. Súd určí dlžníkovi jednu kvótu, napr. 30 %, ktorú má dlžník zaplatiť. Zostatok dlhu bude nevymáhateľný. Veriteľom sa ale musí dostať aspoň toľko, čo by dostali, ak by dlžník svoj úpadok riešil konkurzom (tj. musí im dať aspoň hodnotu majetku);
 • Domáhať sa zbavenia dlhov navrhovaným spôsobom môže dlžník iba raz za 10 rokov; 
 • Zavádza sa povinné zastúpenie dlžníka v konaní advokátom alebo Centrom právnej pomoci;
 • Určité pohľadávky (tzv. nedotknuteľné) bude musieť dlžník splácať aj po oddlžení (napr. pohľadávky maloletého dieťaťa na výživné, peňažný trest podľa trestného zákona, pohľadávky zo zodpovednosti za škodu spôsobenú za zdraví) nakoľko vzhľadom na ich povahu, resp. dôvod vzniku, nie je dôvod takéto pohľadávky dlžníkovi odpúšťať;
 • Každý veriteľ má právo uplatniť žalobu na zrušenie oddlženia, ak vie osvedčiť nepoctivý zámer dlžníka (ak by dlžník mal snahu poškodiť svojich veriteľov, napr. bez vážneho dôvodu by neplnil splátkový kalendár, úmyselne by sa priviedol do platobnej neschopnosti)."
Zaujímavo a stručne je o tejto téme tiež písané na stránke súkromnej advokátskej kancelárie JUDr. I. Hraška. Konkrétne situácie, ktoré spôsobí nová právna úprava opísal napríklad takto:

 • "Od 1. marca 2017 nebudete musieť mať žiadne finančné prostriedky na to, aby ste mohli úspešne začať osobný bankrot. Predchadzajúca právna úprava podmieňovala bankrot majetkom 1.659,70 EUR a odmenou pre správcu 664 EUR.
 • Ak budete dlžník, ktorý nie je schopný plniť 180 dní po lehote splatnosti aspoň jeden peňažný záväzok, budete považovaný za platobne neschopného a môžete podať návrh na vyhlásenie osobného bankrotu. Predchádzajúca lehota bola 30 dní.
 • Konkurzu nepodlieha majetok dlžníka, ktorý má charakter „nepostihnuteľnej hodnoty obydlia“ a tiež majetok, ktorý nemožno postihnúť exekúciou. Nepostihnuteľná hodnota obydlia je časť hodnoty jednej obývateľnej veci s príslušenstvom, ktorú dlžník označil v návrhu na vyhlásenie konkurzu za svoje obydlie."
Predchádzajúca právna úprava - zákon 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii, ktorou sa zriadil inštitút tzv. osobného oddlženia, bol prijatý 2. vládou Mikuláša Dzurindu a nadobudol účinnosť 1. januárom 2006. Konkrétny postup osobného bankrotu, podľa vtedajšej legislatívy uvádza DRS s. r. o. - poradenská spoločnosť so zameraním na firemnú reštrukturalizáciu a oddlžovanie spoločností. Postup bol nasledovný:
 • " Najskôr dlžník zistí, že je platobne neschopný, to znamená, že je neschopný splácať faktúry, sociálne poistenie, zdravotné poistenie atď. Dlžník je platobne neschopný, ak nie je schopný platiť svoje dlhy po dobu minimálne mesiac po splatnosti a keď dlží viac ako jednému veriteľovi a má minimálne dva záväzky.
 •  Ďalej dlžník do 30 dní od zistenia platobnej neschopnosti, podá na príslušný konkurzný súd návrh na vyhlásenie konkurzu spolu s návrhom na oddlženie. Príslušný konkurzný súd je okresný súd v sídle krajského súdu, podľa miesta, v ktorom má dlžník bydlisko. Osobný bankrot môže byť vyhlásený iba ak má dlžník majetok minimálne vo výške 1659,70€. Inak súd konkurzné konanie zastaví pre nedostatok majetku.
 • Väčšina dlžníkov, ktorá splní podmienky, bude podliehať malému konkurzu. Podmienky sú nasledujúce
- ak majetok úpadcu podliehajúci konkurzu neprevyšuje 165 000 eur;- ak obrat úpadcu dosiahnutý v poslednom roku pred vyhlásením konkurzu neprevýšil 333 000 eur;
- úpadca nemá viac ako 50 veriteľov.
 • Samotný priebeh konkurzu je nasledovný. Najskôr súd určí správcu, ktorý bude vlastne mediátor a komunikátor medzi dlžníkom a veriteľmi. Správca najskôr určí výšku majetku a záväzkov dlžníka, potom tento majetok speňaží a čiastočne uspokojí veriteľov.
 • Druhá časť osobného bankrotu sa nazýva oddlženie. Je to veľmi dôležitá časť, pretože je to trojročné skúšobné obdobie, kde sa dlžník obracia na správcu so svojimi otázkami. Po dobu týchto troch skúšobných rokov je povinný platiť súdom stanovené ročné splátky, ktoré môžu zasahovať až do výšky 70% z dlžníkovho čistého príjmu za predošlý rok. Koniec skúšobného obdobia sa končí buď riadne po troch rokoch alebo skôr, ak dlžník poruší svoje povinnosti. Ak dlžník neprejde trojročným skúšobným obdobím alebo ak ho z dôvodu porušenia podmienok ukončí, nebude oslobodený od svojich dlhov.
 • Po troch skúšobných rokoch sa po riadne splnených podmienkach končí osobný bankrot, dlhy sú nevymožiteľné a dlžník môže opäť začať s čistým štítom."
"Celý proces sa skladá z dvoch častí. Malý konkurz a oddlženie. Prvá časť, malý konkurz, trvá cca. 6 mesiacov. Všetko ale záleží od toho ako komplikovaný je ten ktorý prípad (závisí to od počtu veriteľov, speňažovania majetku atď.).Druhá časť sa nazýva oddlženie a jeho dĺžka je presne stanovená- 3 roky.Čiže celý proces vrátane malého konkurzu a oddlženia trvá 3 a pol roka. Ak sa jedná o malý konkurz, je nutné uhradiť na súd preddavok na úhradu odmeny a výdavkov správcu vo výške 664 EUR."

Skratkovito teda môžeme uviesť, že snaha Ministerstva bola predovšetkým sprístupniť tento inštitút čo najväčšiemu počtu ľudí, aby ho využíval približne rovnaký podiel ľudí zo všetkých dlžníkov, ako v porovnávanej Českej republike. Najvýraznejšou zmenou zrejme je, že nebudete musieť mať žiadne finančné prostriedky na to, aby ste mohli úspešne začať osobný bankrot. Dôležitým, je tiež upozornenie ministerky Žitňanskej na Facebooku, že za sprocesovanie a za informovanie v týchto veciach sa neplatí, pretože to sprostredkúva Centrum právnej pomoci bezplatne.

Dátum zverejnenia analýzy: 29.01.2017
success
error