DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

...(vláda, pozn.) uskutoční v priebehu roku 2016 diskusiu o prehodnotení presunu časti kompetencií štátnej správy v oblasti riadenia a financovania regionálneho školstva z MŠVVaŠ SR na MV SR, uskutočneného v roku 2013

02.04.2017
Pravda

Tento sľub predstavila vo svojom programovom vyhlásení tretia vláda Róberta Fica 13.4.2016. Sľúbili, že v priebehu roka 2016 prerokujú zmenu v kompetenciách financovania regionálneho školstva, ktoré vstúpilo do platnosti 1.1.2013. Tento sľub hodnotíme ako čiastočne splnený, nakoľko by jeho prerokovávanie malo byť podľa dostupných materiálov stále v procese. 


Národná Rada SR schválila vládny návrh zákona na svojej 12. schôdzi v roku 2011, ktorým sa čiastočne zmenil a doplnil zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. "Najväčšou zmenou, ktorú novela zákona o financovaní prináša je možnosť právnických a fyzických osôb podieľajúcich sa na výchove a vzdelávaní detí, žiakov a poslucháčov v školách a školských zariadeniach (v oblasti regionálneho školstva) požiadať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu o poskytnutie dotácie." Ďalšia zmena sa dotkla kompetencií v procese poskytovania údajov potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane obciam. A tretia najdôležitejšia zmena sa týkala Zákona o financovaní, ktorý upravuje sankcie pre zriadovateľa školy, školského zariadenia a obec. "Predošlé znenie Zákona o financovaní upravovalo sankcie iba pre neposkytnutie údajov a poskytnutie nepravdivých údajov potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov obciam podľa § 7 ods. 12 a Zákona o financovaní. Nové znenie Zákona o financovaní dopĺňa § 8b ods. 2 o sankciu, ktorú uloží Ministerstvo školstva zriaďovateľovi školy, školského zariadenia a obci vo výške 331,50 eur do 3 319,0 eur v prípade nedodržanie lehoty určenej na predloženie údajov podľa § 7 ods. 12 Zákona o financovaní."

Podľa tohto legislatívneho predpisu boli od 1. januára 2013 financované zo štátneho rozpočtu: 

"a) z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR:

  • školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC,

 b) z rozpočtovej kapitoly MV SR:

  • školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie v zriaďovateľskej pôsobnosti  obce, cirkevného zriaďovateľa, súkromného zriaďovateľa a okresného úradu v sídle kraja,
  • materské školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu v sídle kraja,
  • školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu v sídle kraja."
K zmene spôsobu financovania a kompetencií sa po uverejnení novej legislatívy viedli viaceré verejné diskusie, o čom svedčí aj Informácia o priebehu a výsledkoch verejnej diskusie k materiálu Správa o stave školstva na Slovensku na verejnú diskusiu (pdf.) zo septembra roku 2013. Správa sa venovala najmä financovaniu škôl, hovorí o tom aj odsek 3.1.1.3. (pdf.), ktorý sa venuje financovaniu školstva v rámci originálnych kompetencií. "Významné množstvo príspevkov sa zaoberalo aj otázkami financovania školstva v rámci originálnych kompetencií. Diskusia sa sústredila takmer výlučne na dve otázky, a to na požiadavku vrátiť financovanie školských zariadení z originálnych do prenesených kompetencií a na kritiku zmeny financovania centier voľného času a školských klubov detí od 1. januára 2013. Ako argument pre vrátenie financovania školských zariadení z originálnych do prenesených kompetencií diskutujúci uvádzali, že samosprávy nemajú dostatok peňazí a snažia sa na nich šetriť, a to aj za cenu nenapĺňania ich zákonných mzdových nárokov." Ministerstvo vo svojom stanovisku uviedlo, že toto "rozdelenie kompetencií v regionálnom školstve medzi štát a samosprávy vyplynulo z reformy verejnej správy realizovanej v oblasti školstva v roku 2002. V nadväznosti na túto reformu sa zmenili aj majetkové pomery v oblasti školských objektov a spôsob financovania školstva. Zmena financovania školských zariadení z originálnych do prenesených kompetencií by bola zásadnou systémovou zmenou, ktorá sa nedá urobiť izolovane. V súčasnosti s ňou ministerstvo neráta."

19. mája 2016 zvolal Peter Plavčan, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, okrúhle stoly z oblasti regionálneho a vysokého školstva. Z tejto diskusie mali vzísť konkrétne úlohy v reforme školstva za daný rok.(pdf.). Podľa materiálov dostupných k plánovaným, prebiehajúcim a ukončeným legislatívnym procesom, sa na prerokovávaní tohoto zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, stále pracuje. 


Dátum zverejnenia analýzy: 29.01.2017
success
error