DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Na základe uvedeného uceleného programu (podpora najmenej rozvinutých okresov cez ačné plány, pozn.) umožní obdobnú pomoc pre všetky ostatné najmenej rozvinuté okresy - Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance a Trebišov. Vláda zároveň rozšíri pôsobnosť zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov na ďalšie okresy.

02.04.2017
Zavádzajúce

Pre najmenej rozvinuté spomínané okresy boli koncom roka 2016 Vládou SR vypracované a schválené akčné plány, ktoré majú za cieľ znížiť vysokú mieru nezamestnanosti a odstrániť sociálno-ekonomické zaostávanie. Podľa vyjadrenia vládneho splnomocnenca pre najmenej rozvinuté okresy Antona Marcinčina by v priebehu roku 2017 malo dôjsť k vypracovaniu novely zákona týkajúceho sa najmenej rozvinutých okresov, ktorá by zmenou podmienok rozšírila jeho platnosť aj na ďalšie okresy, pričom novela by mala nadobudnúť účinnosť začiatkom roku 2018 a preto hodnotíme vládny sľub ako čiastočne splnený.

Problematike pomoci najmenej rozvinutých okresov sa už portál Demagog.sk pri analýze výrokov venoval - pred prijatím tohto zákona sa jednalo skôr o intuitívny prístup, kedy bol na základe určitých ukazovateľov vybraný konkrétny okres, ktorému bola ponúknutá pomoc formou špecifického projektu. Po novom, ako je vyššie spomenuté, pri okrese spadajúcom do definície, sú určené konkrétne kroky na poskytnutie pomoci a následne dochádza k vypracovaniu špeciálneho akčného plánu zohľadňujúceho konkrétne potreby daného okresu. Pokiaľ teda okres spĺňa zákonom určené podmienky, má právo na poskytnutie rozvojovej pomoci.

Zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov v účinnosti od 1.1.2017 upravuje podmienky, systém a formy poskytovania podpory najmenej rozvinutým okresom, pričom najmenej rozvinutý okres definuje nasledovne: „okres, v ktorom miera evidovanej nezamestnanosti vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorú vykazuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, bola v období za aspoň deväť kalendárnych štvrťrokov počas predchádzajúcich dvanástich po sebe nasledujúcich kalendárnych štvrťrokov vyššia ako 1,6 násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie.“

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zoznam najmenej rozvinutých okresov zverejňuje pravidelne na svojich stránkach. Všetky spomínané okresy sa spolu s okresom Kežmarok na tomto zozname vyskytujú – vo všetkých kvartálových zoznamoch od tretieho štvrťroku roku 2015.

Akčný plán (.pdf) rozvoja okresu Kežmarok bol prijatý ako prvý už vo februári v roku 2016 a je záväzným na päť rokov a predstavuje bázu pre intenzívnu spoluprácu vlády, samosprávneho kraja, obcí, miest a okresu. Cieľom je vytvoriť asi 2 000 pracovných miest a znížiť nezamestnanosť. Do jesene roku 2016 bol vytvorený ucelený program aj pre ostatné okresy ako: Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská SobotaVeľký Krtíš, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance a Trebišov.

V súčasnosti sú všetky spomenuté okresy zaradené do programu pomoci pre najmenej rozvinuté okresy - podľa stránky Úradu vlády Slovenskej republiky boli všetky akčné plány týkajúce sa týchto okresov do jesene roku 2016 schválené.

22.marca 2017 bola na programe rokovania Vlády SR aj informácia o stave podpory najmenej rozvinutých okresov. Po rokovaní vládneho kabinetu splnomocnenec pre najmenej rozvinuté okresy Anton Marcinčin podľa portálu info.sk uviedol, že novela zákona týkajúceho sa najmenej rozvinutých okresov by mala byť účinná pravdepodobne od roku 2018: „Predpokladám, že novela zákona by mala byť účinná koncom (tohto) roka alebo od 1. januára. To by však mohlo znamenať, ak niektoré okresy už budú pripravené, tak v zásade na jar budúceho roku by sme mohli mať schválené akčné plány. Je to dôležité aj kvôli tomu, aby okresy mohli začať čerpať (podpory) a konať už v budúcom roku. Záväzkom je, myslím, do 20. septembra 2017 pripraviť do parlamentu návrh novely zákona, kde zmenou kritérií je možné rozšíriť počet najmenej rozvinutých okresov,“ 

Podľa priorít strany SMER-sociálna demokracia na rok 2017 sa strana bude prednostne sústrediť na rozšírenie pôsobnosti daného zákona na minimálne päť ďalších najmenej rozvinutých okresov a to menovite: Gelnica, Košice okolie, Bardejov, Snina a Medzilaborce.

Dátum zverejnenia analýzy: 29.01.2017
success
error