DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov (...) Podľa tohto zákona bude vláda podporovať špeciálny zvýhodnený režim, ktorý sa vzťahuje na definované okresy. Ide predovšetkým o uprednostnený prístup k podpore z európskych fondov, zásadne výhodnejšie podmienky pre získanie investičných stimulov a zvýhodnené podmienky pre tvorbu pracovných miest.

02.04.2017
Pravda

Podľa zákona Zákon č. 336/2015 Z. z účinného od 15. decembra 2015 existujú tzv. akčné plány, funkčné vždy na obdobie 5 rokov. Podľa tohto zákona sa realizuje pozitívna diskriminácia najmenej rozvinutých okresov SR, a to formou napríklad aj tvorbou nových pracovných miest, podporou získavania investičných stimulov Ministerstva hospodárstva SR alebo finančnou podporou poskytovanou z Európskeho štrukturálneho a investičných fondov. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Zákon č. 336/2015 Z. z. z 11. novembra 2015 hovorí o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zákone sa spomína aj akčný plán. "Najmenej rozvinutému okresu sa poskytuje podpora v súlade s týmto zákonom. Prijímateľom podpory v najmenej rozvinutom okrese sú obce nachádzajúce sa v najmenej rozvinutom okrese a ďalšie subjekty územnej spolupráce v súlade s Akčným plánom rozvoja najmenej rozvinutého okresu (ďalej len „akčný plán“)." Vypracovanie akčného plánu a vyhodnotenie jeho plnenia zabezpečuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Zákon ďalej uvádza: "Akčný plán je vládou Slovenskej republiky schválený záväzný dokument zameraný na odstraňovanie zaostávania najmenej rozvinutého okresu" Čo presne akčný plán obsahuje a čo je jeho úlohou? Analýza nepriaznivého hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho stavu najmenej rozvinutého okresu, zhodnotenie jeho rozvojového potenciálu, návrh opatrení a úloh na zabezpečenie realizácie a plnenia akčného plánu, časový harmonogram, spôsoby a zdroje financovania, monitorovanie a hodnotenie dosiahnutého pokroku. "Akčný plán obsahuje odporúčania pre monitorovacie výbory pre operačné programy financované z Európskych štrukturálnych a investičných fondov vo vzťahu k poskytovaniu pomoci pre najmenej rozvinuté okresy." Spravidla sa akčný vypracováva na obdobie 5 rokov.

V zákone sa objavuje okrem iného aj tzv. regionálny prostriedok, čo je: "finančný príspevok poskytovaný z rozpočtovej kapitoly ministerstva dopravy v súlade s akčným plánom." Čo sa týka zmienky o EU fondoch, uvádza sa: "Akčný plán obsahuje odporúčania pre monitorovacie výbory pre operačné programy financované z Európskych štrukturálnych a investičných fondov vo vzťahu k poskytovaniu pomoci pre najmenej rozvinuté okresy." Zákon nadobudol účinnosť 15. decembra 2015.

ÚPSVaR na svojom servery od 15. decembra 2015 každý štvrťrok zverejňuje zoznam najmenej rozvinutých okresov (NRO). K 20. januáru 2017 bol publikovaný zoznam okresov za 4. štvrťrok 2016, patria medzi ne: Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance, Trebišov.

Tieto okresy sa označujú ako najmenej rozvinuté na základe evidovanej miery nezamestnanosti, vypočítanej z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorú vykazuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Okres môže byť takto označený, ak v období za aspoň deväť kalendárnych štvrťrokov počas predchádzajúcich dvanástich po sebe nasledujúcich kalendárnych štvrťrokov bola nezamestnanosť vyššia ako 1,6 násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie.

Stránka nro.vlada.gov.sk ponúka verejnosti bližšiu špecifikáciu akčného plánu (AP). V rámcovej osnove v časti strategická a realizačná časť sa doslova uvádza: "Spôsoby a zdroje financovania. Akčné plány budú financované: z európskych štrukturálnych a investičných fondov,..." Hlavným cieľom akčného plánu je vytvárať priestor pre udržateľné pracovné miesta a podporiť hospodársky rozvoj v okrese. V praxi ide o to, aby sa v menej rozvinutých oblastiach vytvárali nové pracovné miesta (najmä trvalé, ale aj dočasné a sezónne) a podmienky pre tvorbu nových pracovných miest v budúcnosti. (.pdf, str. 2)

Podstatou Zákona č. 336/2015 Z. z. je, že ustanovuje pozitívnu diskrimináciu NRO oproti iným okresom. Znamená to, že NRO získava oproti iným okresom prístup k niektorým formám finančnej aj nefinančnej podpory pre zámery zahrnuté v AP. Finančnou podporou zo štátneho rozpočtu je:
- regionálny príspevok (financie uvoľnené zo štátneho rozpočtu, určené na rýchly
rozbeh kľúčových opatrení v AP),
- priama podpora z existujúcich programov a osobitných štátnych podporných
fondov (napr. investičné stimuly Ministerstva hospodárstva SR, Štátny fond
rozvoja bývania, Envirofond, Program rozvoja vidieka a pod.),
a finančnou podporou poskytovanou z Európskeho štrukturálneho a investičných fondov sú:
- špecifické výzvy pre NRO (napr. národné projekty Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR),
- dopytové výzvy v rámci jednotlivých operačných programov 
- bodové zvýhodnenie pri dopytovo orientovaných výzvach,
- očakávané využitie finančných nástrojov – Slovenský investičný holding.
V dokumente (.pdf, str.3) sa k týmto príspevkom taktiež uvádza: "Táto podpora má za cieľ vyvolať aj zvýšenie súkromných investícií a nasmerovanie financií
z rozpočtov miest, obcí a VÚC"

Tento zákon bol vytvorený v rámci naplnenia jedného zo záväzkov druhého sociálneho balíčka. Vládny balíček obsahuje 15 opatrení a jedným z nich je pomoc pre okresy s vysokou mierou nezamestnanosti. Konkrétne opatrenie znie: "Pre regióny s mierou nezamestnanosti nad 20% bude zákonom vytvorený automatický mechanizmus nárokovateľnej podpory týchto regiónov formou zvýhodnenia verejných aj súkromných investícií, budovania cestnej a lokálnej infraštruktúry, podpory zamestnávania, umiestňovania verejných inštitúcií a iných foriem motivácie investovať v týchto regiónoch, zamestnávať a zamestnať sa." (SMER-SD)

Akčné plány boli schvaľované v priebehu roku 2016 na výjazdových rokovaniach vlády. Jedným takým bolo výjazdové rokovanie v Lučenci z 23. júna 2016, kde vláda schválila akčný plán pre lučenecký okres. "Hlavným cieľom je znížiť mieru nezamestnanosti v okrese podporou vytvorenia 1440 pracovných miest do roku 2020, uviedol v predloženom materiáli rezort dopravy."

Dátum zverejnenia analýzy: 29.01.2017
success
error