DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

...plnú zodpovednosť za energetickú politiku v tomto štáte nesie vláda...

20.03.2017
Pravda

V Ústave Slovenskej republiky sú okrem iného zakotvené aj kompetencie vlády SR. V šiestej hlave v druhom oddieli o vláde Slovenskej republiky v čl. 119 je zaznamenané to, o čom vláda rozhoduje. V bode d) sa nachádza aj kompetencia v rozhodovaní v oblasti hospodárskej politiky pod ktorú energetika jednoznačne spadá. Ficov výrok hodnotíme ako pravdivý.


Ústava SR, šiesta hlava, čl.119 sa píše:

"Vláda rozhoduje v zbore...
d) o zásadných opatreniach na zabezpečenie hospodárskej
a sociálnej politiky Slovenskej republiky,...".

Kompetencie, ktoré má Ministerstvo hospodárstva, kam energetika jednoznačne spadá, sú presne ustanovené zákonom. Energetika je v nich zahrnutá týmto bodom:

"Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre:
b)energetiku vrátane hospodárenia s jadrovým palivom a uskladňovania rádioaktívnych odpadov a energetickú efektívnosť,"

Okrem vlády SR, nemá v oblasti energetickej politiky kompetencie žiadna iná zložka štátu (okrem schvalovania zákonov - NRSR). Ako konkrétne zasahuje vláda SR do tejto politiky, uvádza aktuálne znenie zákona o energetike.

"Zákon č. 251/2012 Z. z.
Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov


§ 12
Výstavba energetického zariadenia
(3) Energetickú politiku schvaľuje vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) na návrh ministerstva.

§ 24
Povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme
(2) Všeobecný hospodársky záujem v energetike schvaľuje vláda na návrh ministerstva. Ministerstvo pred predložením návrhu na schválenie všeobecného hospodárskeho záujmu vláde Slovenskej republiky vypracuje analýzu vplyvu navrhovaných opatrení vo všeobecnom hospodárskom záujme na účastníkov trhu s elektrinou a trhu s plynom, na rozpočet verejnej správy a na podnikateľské prostredie. Ministerstvo navrhne vláde schválenie všeobecného hospodárskeho z áujmu, iba ak analýza vplyvu opatrení vo všeobecnom hospodárskom záujme preukáže ich opodstatnenie.

§ 50
Vlastnícke oddelenie prevádzkovateľa prepravnej siete
(8) Vláda môže do 1. decembra 2012 na návrh ministerstva určiť, že sa nepoužije vlastnícke oddelenie prevádzkovateľa prepravnej siete, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného plynárenského podniku podľa odsekov 1 až 7.
(9) Ak vláda určí, že sa nepoužije vlastnícke oddelenie prevádzkovateľa prepravnej siete, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného plynárenského podniku podľa odsekov 1 až 7, vzťahujú sa na prevádzkovateľa prepravnej siete, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného plynárenského podniku, podmienky nezávislosti prevádzkovateľa prepravnej siete podľa § 51 až 60; tým nie je dotknuté právo vertikálne integrovaného plynárenského podniku uskutočniť vlastnícke oddelenie prevádzkovateľa prepravnej siete v súlade s ustanoveniami odsekov 1 až 7. Na prevádzkovateľa prepravnej siete, na ktorého sa vzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 7, sa nevzťahujú podmienky nezávislosti prevádzkovateľa prepravnej siete podľa § 51 až 60."

Dátum zverejnenia analýzy: 19.03.2017
success
error