DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Vláda zabezpečí zvýšenie vianočného príspevku pre dôchodcov s dôrazom na starodôchodcov.

19.03.2017
Nepravda

Legislatívne zmeny by síce v priebehu tohto a budúceho roku mali priniesť pozitívne výsledky pre niektorých (asi 100 - tisíc) starodôchodcov, a to v podobe prepočítania ich dôchodkov nanovo a následného možného navýšenia, ale pôvodný sľub vlády o zvýšení vianočného príspevku starodôchodcom nakoniec splnený nebol. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.

O poskytovaní vianočného príspevku hovorí zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Nárok na príspevok má "poberateľ dôchodku, ktorý má bydlisko na území Slovenskej republiky, ak suma dôchodku splatná v decembri kalendárneho roka nepresiahne 60% priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa vypláca vianočný príspevok."

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny na svojej webstránke uvádza, že vianočný príspevok je "solidárnou dávkou financovanou zo štátneho rozpočtu, ktorá je určená najmä nízkopríjmovým dôchodcom. Ako štátna sociálna dávka bol vianočný príspevok zavedený už za prvej vlády Róberta Fica v roku 2006."

Zároveň definuje dve skupiny dôchodcov - starodôchodcov a vysvetľuje podľa akého kľúča im bude vďaka novej legislatíve dôchodok navýšený. "Prvou skupinou sú tí, ktorých starobný dôchodok bol určený podľa zákona o sociálnom zabezpečení účinného do 31. decembra 2003. Tejto skupine sa starobný dôchodok prepočíta individuálne podľa zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení s aplikovaním novej úpravy priemerného mesačného zárobku. Druhou skupinou sú tí starodôchodcovia, ktorým starobný dôchodok bol určený podľa predpisu účinného do 30. septembra 1988. Tým sa starobný dôchodok zvýši o pevnú sumu 25,50 eura." Táto legislatívna zmena je však momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní a nárok na navýšenie dôchodku tak starodôchodcom vznikne najskôr v januári 2018.

O tejto zmene sa vyjadril pre TASR aj štátny tajomník rezortu práce Ivan Švejna (MOST - HÍD): "Okrem toho, že vláda už schválila pre rok 2017 výrazne štedrejšiu valorizáciu ako tomu bolo pre tento rok, do legislatívneho procesu sa dostala aj novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá umožní dôchodcom slobodnejšie sa rozhodovať o tom, ako naložia so svojimi úsporami v druhom pilieri," povedal tak ešte v decembri minulého roku. Najmarkantnejším prínosom podľa neho je naplnenie závazku práve voči seniorom - starodôchodcom. "Dotknutým seniorom penzie prepočítame podľa individuálneho kľúča, vzorec pre ich nárast bude zahrnutý v novele zákona o sociálnom poistení, ktorá by mohla vstúpiť do platnosti v auguste budúceho roka,"

Od roku 2014 existuje tzv. jednorázový príspevok. Ide o úpravu zákona, ktorou sa poberateľom dôchodku poskytuje jednorázové zvýšenie vianočného príspevku vo výške 12,74 eur (táto suma bola rovnaká v roku 2014 aj 2015) a nárok naň majú poberatelia dôchodku, ktorých úhrn súm dôchodkov nepresiahne dvojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Jednorázový príspevok sa schvaľuje každoročne a to formou prechodných ustanovení, viď. Vládny návrh zákona, schválený 25. októbra 2016.

V konečnom dôsledku teda maximálna výška vianočného príspevku spolu s jednorázovým príspevkom mohla  v decembri 2016 dosiahnuť sumu 100 eur, pričom jednorázový príplatok (12,74 eur) bol vyplácaný dôchodcom, ktorých decembrový dôchodok je nižší ako 396,18 eur. Najvyššia suma vianočného príspevku tak predstavovala (bez jednorázového príspevku) 87,26 eur a najnižšia možná hranica bola 27,56 eur. Vianočný príspevok v tejto výške však dostali iba tí, ktorých dôchodok nie je vyšší ako životné minimum - pre rok 2016 to bolo 198,09 eur. Celkovo nárok na vianočný príspevok majú dôchodcovia, ktorých dôchodok je nižší ako 529,80 eur. V praxi je to tak, že čím menší dôchodok dotyčný má, tým väčší môže byť jeho vianočný príspevok.

Oproti roku 2015 sa však táto situácia príliš nezmenila. Ekonomika.sme.sk ponúka na svojom portáli možnosť výpočtu výplaty vianočného príspevku, a to každoročne. Rozdiel medzi rokom 2015 a 2016 je v tom, že sa znížila minimálna hranica vianočného príspevku: z 30,26 eur v decembri 2015 na 27,56 v decembri 2016; a zároveň sa zvýšila horná hranica maximálnej sumy súhrnu decembrových dôchodkov, za ktorú ešte máte nárok na vianočný príspevok. Ak teda váš dôchodok v decembri 2015 bol vyšší ako 514,80 eur, nárok na vianočný príspevok ste nemali. V decembri 2016 sa táto hraničná suma posunula na 529,80 eur.

Pre porovnanie ponúkame graf, ktorý zobrazuje výšku vianočného príspevku pri modelových platoch 200, 300, 400 a 500 eur v jednotlivých rokoch od 2011 až po 2016. K získaniu údajov sme využili zdroj ekonomika.sme.sk.

<script type="text/javascript">if("undefined"==typeof window.datawrapper)window.datawrapper={};window.datawrapper["ca3e3"]={},window.datawrapper["ca3e3"].embedDeltas={"100":629,"200":470,"300":442,"400":399,"500":399,"600":385,"700":385,"800":385,"900":385,"1000":385},window.datawrapper["ca3e3"].iframe=document.getElementById("datawrapper-chart-ca3e3"),window.datawrapper["ca3e3"].iframe.style.height=window.datawrapper["ca3e3"].embedDeltas[Math.min(1e3,Math.max(100*Math.floor(window.datawrapper["ca3e3"].iframe.offsetWidth/100),100))]+"px",window.addEventListener("message",function(a){if("undefined"!=typeof a.data["datawrapper-height"])for(var b in a.data["datawrapper-height"])if("ca3e3"==b)window.datawrapper["ca3e3"].iframe.style.height=a.data["datawrapper-height"][b]+"px"});</script><script type="text/javascript">if("undefined"==typeof window.datawrapper)window.datawrapper={};window.datawrapper["ca3e3"]={},window.datawrapper["ca3e3"].embedDeltas={"100":629,"200":470,"300":442,"400":399,"500":399,"600":385,"700":385,"800":385,"900":385,"1000":385},window.datawrapper["ca3e3"].iframe=document.getElementById("datawrapper-chart-ca3e3"),window.datawrapper["ca3e3"].iframe.style.height=window.datawrapper["ca3e3"].embedDeltas[Math.min(1e3,Math.max(100*Math.floor(window.datawrapper["ca3e3"].iframe.offsetWidth/100),100))]+"px",window.addEventListener("message",function(a){if("undefined"!=typeof a.data["datawrapper-height"])for(var b in a.data["datawrapper-height"])if("ca3e3"==b)window.datawrapper["ca3e3"].iframe.style.height=a.data["datawrapper-height"][b]+"px"});</script><script type="text/javascript">if("undefined"==typeof window.datawrapper)window.datawrapper={};window.datawrapper["ca3e3"]={},window.datawrapper["ca3e3"].embedDeltas={"100":629,"200":470,"300":442,"400":399,"500":399,"600":385,"700":385,"800":385,"900":385,"1000":385},window.datawrapper["ca3e3"].iframe=document.getElementById("datawrapper-chart-ca3e3"),window.datawrapper["ca3e3"].iframe.style.height=window.datawrapper["ca3e3"].embedDeltas[Math.min(1e3,Math.max(100*Math.floor(window.datawrapper["ca3e3"].iframe.offsetWidth/100),100))]+"px",window.addEventListener("message",function(a){if("undefined"!=typeof a.data["datawrapper-height"])for(var b in a.data["datawrapper-height"])if("ca3e3"==b)window.datawrapper["ca3e3"].iframe.style.height=a.data["datawrapper-height"][b]+"px"});</script>

Dátum zverejnenia analýzy: 29.01.2017
success
error