DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Vláda zavedie povinné zverejňovanie úradných dokumentov obcí a krajov, ako sú zápisnice z rokovaní zastupiteľstva a komisií, vrátane hlasovania poslancov.

19.03.2017
Zavádzajúce

Povinnosť zverejňovať úradné dokumenty obcí a krajov je ukotvená v zákone o slobodnom prístupe k informáciám, no aj napriek tomu si mnohé samosprávne celky túto povinnosť neplnili dostatočne. Dlhodobý zámer posledných vlád je preto zaviesť opatrenia, ktoré by zaručili transparentnosť aj na lokálnej úrovni. Vláda skutočne začala pracovať na plnení tohto sľubu a niekoľko čiastkových úloh vytýčených v akčných plánoch už bolo realizovaných. Väčšina z vytýčených úloh však má byť uskutočnená až v priebehu rokov 2017 a 2018. Vzhľadom k tomu, že na vládnom sľube sa v súčasnosti pracuje a niektoré z cieľov už boli naplnené, hodnotíme tento sľub ako čiastočne splnený.

Povinnosť zverejňovať úradné dokumenty obcí a krajov, zápisnice z rokovaní a informácie o hlasovaní poslancov definuje Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). V článku 1 § 5 ods. 2 definuje povinnosť zverejňovať nasledovné dokumenty pre NR SR:

a) termíny jej schôdzí a zasadaní výborov a návrh programu rokovania,
b) zápisnice z verejných schôdzí,
c) texty predložených návrhov zákonov do troch dní po ich podaní do Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky,
d) texty schválených zákonov do troch dní po ich schválení v treťom čítaní,
e) údaje o dochádzke poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na jej schôdze a na zasadnutia jej výborov do troch dní po skončení každej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky,
f) výpisy o hlasovaní poslancov po každej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky okrem prípadov tajného hlasovania a hlasovania na neverejnej schôdzi.

pričom v ods.8 definuje, že tieto ustanovenia sa ďalej "primerane použijú na zverejňovanie informácií obecnými zastupiteľstvami, mestskými zastupiteľstvami a miestnymi zastupiteľstvami a zastupiteľstvami samosprávy vyššieho územného celku.“ 

V praxi však často dochádzalo k tomu, že mestá a obce si túto informačnú povinnosť neplnili dostatočne a niektoré informácie nezverejňovali vôbec. Na nedostatky transparentnosti verejnej správy upozornilo aj Transparency International v roku 2015 a politickým stranám navrhovali (.pdf): “zaviesť povinné zverejňovanie úradných dokumentov obcí a krajov ako sú hlasovania poslancov, zápisnice z komisií aj rokovaní zastupiteľstva”. Podľa Transparency International je súčasná situácia nasledujúca: "Zverejňovanie informácií na miestnej úrovni je výrazne nižšie ako na centrálnej. Údaje o hlasovaní či o rokovaniach sú úplne základné materiály pre schopnosť reálnej občianskej kontroly"  Transparency International vtedajší problém charakterizovali vo svojom článku.

Aktivity vlády v tejto oblasti započali už v roku 2012, kedy bol zverejnený prvý akčný plán iniciatívy pre otvorené vládnutie. Išlo teda o iniciatívu Radičovej vlády. V júni roku 2016 vláda vydala Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2016 – 2019. Jedným z cieľov akčného plánu je presadiť princípy otvoreného vládnutia aj na lokálnej a regionálnej úrovni. Druhou úlohou v tomto dokumente je „vytvoriť návrh zákona o sprístupňovaní a používaní otvorených dát verejnej správy a predložiť ho na rokovanie vlády SR.“ Termín na vytvorenie návrhu zákona je v akčnom pláne stanovený na 31.december 2017. 

Medzi ďalšie úlohy, ktoré si vláda v dokumente stanovila, patrí aj realizovanie školení v oblasti zverejňovania otvorených dát pre zamestnancov verejnej správy, ktoré majú byť vykonávané priebežne. Na stránke Inštitútu pre verejnú správu sa v ponuke vzdelávacích aktivít na január až jún 2017 nachádza aj seminár pre zamestnancov verejnej správy zameraný na zákon o slobodnom prístupe k informáciám (.pdf, s.3). 

Akčný plán obsahuje aj úlohu „Navrhnúť štandardizovaný spôsob publikovania datasetov pre organizácie štátnej správy a územnej samosprávy." Termínom pre vytvorenie návrhu bol 28. február 2017. Hodnotiaca správa akčného plánu z roku 2016 na stránke Ministerstva vnútra SR ešte nie je k dispozícii.

1.marca 2017 vláda schválila najnovší Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na roky 2017-2019. Tento plán nadväzuje na predchádzajúce dva akčné plány a definuje 68 záväzkov pre subjekty štátnej správy. Uznesenie vlády SR k tomuto návrhu ukladá podpredsedovi vlády pre investície a informatizáciu Petrovi Pellegrinimu:

„v spolupráci s vedúcim Úradu vlády SR a splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v rámci novelizácie Výnosu Ministerstva financií SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov prijať zásady pre štandardizovaný spôsob a obsah zverejňovaných datasetov pre orgány štátnej správy a územnej samosprávy do 31. decembra 2017“

Uznesenie vlády SR k tomuto návrhu odporúča:
„podpredsedovi vlády SR pre investície a informatizácu v spolupráci so splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a predsedom Združenia miest a obcí Slovenska vytvoriť a zverejniť návrh vzorového publikačného minima pre orgány územnej samosprávy"
Termín na zverejnenie návrhu vláda stanovila na 30.jún 2017

Vzhľadom k tomu, že väčšina cieľov stanovených akčným plánom z roku 2016 a najnovšie aj akčným plánom z roku 2017 má stanovené termíny realizácie v priebehu roka 2017 a 2018, nie je možné v súčasnosti považovať vládny sľub za splnený. Možno však konštatovať, že v súčasnosti prebiehajú kroky vedúce k jeho splneniu a je teda v štádiu riešenia. 

Dátum zverejnenia analýzy: 29.01.2017
success
error