DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pre zvýšenie verejnej kontroly vláda zmení právnu úpravu tak, aby sa výsledky hodnotenia sudcov zverejňovali.

19.03.2017
Pravda

K výročiu prvého roka vládnutia Ministerstvo spravodlivosti SR vydalo zhrnutie svojich doterajších krokov. V súvislosti s novelou sudcovských zákonov sa okrem iného píše "Vytvárame profesionálne hodnotiace komisie sudcov, pričom výsledky hodnotenia sudcov budú zverejňované." V novele zákona je v súvislosti s hodnotením sudcov skutočne zahrnutá podmienka ich zverejňovania. Zverejniť by sa mali bodové hodnotenia sudcov. Novela zákona bola schválená 10. mája 2017, účinnosť nadobudla 1. júla 2017 (s výnimkou niekoľkých bodov, ktoré budú účinné od 1. januára 2018). Ide o splnený sľub.


Paragraf (§ 27) o hodnotení sudcov sa do Zákona o sudcoch dostal v roku 2011. Predkladala ho vtedajšia ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská, vtedy ešte ako poslankyňa za SDKÚ-DS. Pred novelizáciou zákona sa hodnotenie sudcu konalo v súvislosti s výberovým konaním, po určitej dobe výkonu jeho funkcie, alebo ak sa oň požiadalo. Hodnotenie vykonával predseda súdu, na ktorom sudca vykonáva funkciu sudcu, a to na základe prieskumu rozhodovacej činnosti, plynulosti a dôstojnosti vedenia súdneho konania v hodnotenom období; stanoviska odvolacích senátov; a vlastných poznatkov o činnosti hodnoteného sudcu.

Od prijatia pôvodného zákona boli zverejňované len štatistické výkazy sudcov, ktoré sú jedným z podkladov pre pravidelné hodnotenie sudcov. Každoročne ich mal vyhotoviť predseda súdu k 31. marcu. Prvýkrát boli výkazy vyhotovené za rok 2011 a zverejnené najneskôr do 30. apríla 2012.

Absenciu povinnosti zverejňovať hodnotenie sudcov vnímal ako zásadný nedostatok i Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v článku Otvorené súdnictvo, kde vyzýva prijať také zmeny súčasného znenia legislatívy, ktoré by definovali povinnosť pravidelne informovať verejnosť o výsledkoch hodnotenia práce sudcov. Následne, Úrad splnomocnenca i na základe podnetov mimovládnych organizácií, legislatívny návrh, ktorý umožní zverejňovať hodnotenie práce sudcov a predložiť ho na rokovanie vlády, presadil do úloh Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na rok 2015 (.pdf, úloha č. 29, s. 21).

Z mimovládnych organizácií sa tejto téme už v minulosti pomerne obšírne venovala Transparency International Slovensko v dokumente Ako merať kvalitu a efektivitu sudcov okresných súdov? (.pdf).

Napriek rezervovanému postoju Súdnej rady SR k predstavovaným úlohám akčného plánu Úradu splnomocnenca (.pdf, s. 3) bol akčný plán schválený uznesením vlády SR z 11. februára 2015 (.pdf) a úloha č. 29 bola uložená vtedajšiemu ministrovi spravodlivosti Tomášovi Borecovi k splneniu do 31. decembra 2015 (.pdf).

Lucia Žitňanská do legislatívneho procesu k tejto zmene opäť vstúpila v septembri 2015, keď po kritike na adresu terajšej vlády a ministra Boreca, sama predložila zmenu zákona o sudcoch. „Čudujem sa, že takto dôležitú vec si vláda Róberta Fica nechala až na samotný koniec funkčného obdobia a navyše s termínom, ktorý by ju súčasnému parlamentu už prakticky nedovolil schváliť,“ reagovala vtedajšia poslankyňa. Hodnotenia sudcov by podľa jej návrhu malo zverejňovať ministerstvo na svojom webe najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy sa stali konečnými. 7. septembra 2015 o tom informoval denník SME"Hoci vo vzťahu k justícii platí, že i nízke percento excesov sudcov je schopné spochybniť celý systém, je dôležité, aby vyslovovanie kritiky na činnosť justície bolo adresnejšie. Verejnosť bude vidieť, či sa hodnotenie robí vážne, alebo je to len formálna záležitosť," vyjadrila sa vtedy Žitňanská.

Vládny návrh o zmene sudcovských zákonov bol doručený do parlamentu 3. marca 2017 a bol prerokovaný v prvom čítaní 23. marca 2017. Návrh zákona parlament schválil na 17. schôdzi, v máji 2017 106 hlasmi za. Zákon vyšiel v zbierke zákonov 9. júna 2017, pod číslom 152/2017.

O hodnotení sudcov hovoria nasledujúce paragrafy zákona:

§ 27b (1) Hodnotenie sudcov v obvode krajského súdu vykonáva trojčlenná hodnotiaca komisia zložená zo sudcov. Za člena hodnotiacej komisie podľa prvej vety môže byť zvolený aj sudca, ktorý má prerušený výkon funkcie podľa § 24 ods. 4. 

(2) Členov hodnotiacej komisie volí a odvoláva súdna rada. Pre obvod krajského súdu zvolí troch členov zo sudcov iného obvodu krajského súdu. Funkčné obdobie členov hodnotiacej komisie je päť rokov. Návrh na voľbu člena hodnotiacej komisie môže súdnej rade podať člen súdnej rady, minister spravodlivosti, stavovská organizácia sudcov, kolégiá predsedov sudcovských rád, sudcovské rady a ak ide o hodnotiacu komisiu najvyššieho súdu, aj predseda najvyššieho súdu.

§ 27h Ten, kto vykonáva hodnotenie sudcu zabezpečí zverejnenie hodnotenia sudcu v plnom znení na webovom sídle ministerstva, najneskôr do 30 dní odo dňa kedy sa hodnotenie sudcu stalo konečným; spolu s hodnotením sudcu zverejní aj námietky sudcu, ak boli uplatnené vrátane stanoviska sudcovskej rady, ako aj hodnotenie sudcu zmenené podľa § 27e ods. 5.

Dátum zverejnenia analýzy: 29.01.2017
success
error