DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Vláda dokončí projekt pokrytia „bielych miest“ Slovenska širokopásmovým internetom s rýchlosťou 30mbit/s pre všetkých občanov a vytvorí podmienky pre budovanie sietí novej generácie s vysokorýchlostným pripojením pre husto osídlené oblasti.

19.03.2017
Pravda

Projekt pokrytia "bielych miest" sa týka operačného programu financovaného z eurofondov, ktorého cieľom je okrem iného aj znižovanie regionálnych rozdielov pomocou zavedenia vysokorýchlostného internetového pripojenia do tzv. bielych miest.

Tento sľub vládnej koalície sa týka operačného programu Integrovanej infraštruktúry, ktorý riadi Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR, a hodnotíme ho ako čiastočne splnený, nakoľko ešte stále prebieha. Jeho hlavnými cieľmi sú najmä "podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a zlepšenie podnikateľského prostredia prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry".

Prostredníctvom tohto strategického dokumentu, ktorý bol schválený Európskou komisiou 28.10.2014, majú byť čerpané eurofondy na rozvoj dopravy a informačnej spoločnosti v rámci Slovenskej republiky. Program nadväzuje na Strategický dokument pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry sietí novej generácie. 

Plánované aktivity, ktorých cieľom je rozvoj digitálnych služieb a zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom sa nachádza v Prioritnej osi 7 (pdf. str.87) dokumentu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 a nadväzovať majú na "aktivity zrealizované v rámci projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti v programovom období 2007 - 2013." Splnenie cieľov z prioritnej osi 7 má byť podporované alokáciou vo výške 989,41 mil. €, z toho 841 mil. € z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 

Na základe verejných konzultácií o "bielych miestach" (oblasti a obce s chýbajúcim mobilných signálom a vysokorýchlostným internetovým pripojením) Slovenska bol vypracovaný zoznam, ktorý ku dňu 16.2.2017 tvorí 207 obcí. Cieľom projektu je najmä znižovanie regionálnych rozdielov a až 100% pokrytie všetkých obyvateľov Slovenska do 2020 prístupovými sieťami novej generácie a prenosovou rýchlosťou minimálne 30 Mbit/sek. 

Dátum zverejnenia analýzy: 29.01.2017
success
error