DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jednou z priorít predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie bude podporovanie urýchleného vybudovania personálnych a technických kapacít novej Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž.

19.03.2017
Pravda

Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž vznikla počas slovenského predsedníctva, 16. októbra 2016. Na nasledujúcich zasadnutiach Rady sa intenzívne rokovalo aj o tvorbe najmä technických kapacít tejto agentúry. Do konca roka 2016 sa podarilo zostaviť tím pohraničnej stráže a došlo k dohode ohľadom zvýšenej kontroly osôb pri prechode cez vonkajšie hranice EÚ. Sľub vlády teda hodnotíme ako splnený.   

Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž vznikla rozšírením Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (naďalej s označením Frontex). Má za úlohu, spolu so zodpovednými vnútroštátnymi orgánmi, zabezpečiť integrované riadenie hraníc, k čomu prispeje spoločné využívanie informácií, kapacít a systémov. Posilnením, posudzovaním a koordinovaním krokov členských štátov by mala podporovať implementáciu opatrení EÚ týkajúcich sa riadenia vonkajších hraníc. 

Agentúra má na starosti tieto konkrétne záležitosti:
- vypracovanie technickej a operačnej stratégie vykonávania integrovaného riadenia hraníc na úrovni Únie,
- dohliadanie na účinné fungovanie kontrol vonkajších hraníc,
- poskytovanie zvýšenej technickej a operačnej pomoci členským štátom prostredníctvom spoločných operácií a rýchlych pohraničných zásahov,
- zabezpečenie praktického vykonávania opatrení v prípade situácie, ktorá si vyžaduje naliehavú akciu na vonkajších hraniciach,
- poskytnutie technickej a operačnej pomoci pri podpore pátracích a záchranných operácií týkajúcich sa osôb v núdzi na mori,
- organizovanie, koordinovanie a vykonávanie návratových operácií a intervencií.

Návrh na zriadenie Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž predložila Európska komisia 15. októbra 2015. Komisia pri tom zdôrazňovala potrebu ochrany vonkajších hraníc, efektívnejšie riadenie migrácie a ochranu voľného pohybu osôb. Podľa oznámenia Komisie Späť k Schengenu (.pdf) má v dôsledku novej agentúry dôjsť k zrušeniu dočasných kontrol na vnútroštátnych hraniciach a k znovuoživeniu Schengenu. Uvedenie do činnosti agentúry sa následne nachádzalo aj na zozname priorít predsedníctva SR. (.pdf, str.9) 

Prvé rokovanie slovenského predsedníctva o ochrane hraníc sa uskutočnilo 7. júla 2016. Okrem ministrov vnútra členských krajín EÚ sa rokovania zúčastnili aj kandidátske krajiny, krajiny EFTA a Európsky komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopulos. Ministri v tlačovej správe zdôraznili dôležitosť vytvárania Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, ako aj „inteligentných hraníc“.

14. septembra 2016, teda rok po predložení návrhu Európskej komisie, bolo v Radou EÚ schválené nariadenie, ktorého predmetom bolo zriadenie Európskej agentúry pre pohraničnú a bezpečnostnú stráž. „Vítam rýchlosť a efektívnosť, s akými Rada a Európsky parlament konali v tejto dôležitej otázke. Manažovanie vonkajších hraníc má priamy vplyv na celý schengenský priestor vrátane jeho vnútorných hraníc a Európska pohraničná a pobrežná stráž nám pomôže lepšie spoločne čeliť možným výzvam. Návrat do normálneho stavu v rámci Schengenu je možný iba prostredníctvom účinného riadenia našich vonkajších hraníc. Iná cesta neexistuje,“ uviedol minister vnútra SR Robert Kaliňák.

Fakticky agentúra začala fungovať dňom nadobudnutí platnosti tohto nariadenia, 6. októbra 2016. Robert Fico sa pri uvedení agentúry do činnosti vyjadril nasledovne: „Vďaka vytvoreniu Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž vzniká na našich vonkajších hraniciach nová realita. Ide o hmatateľný výsledok spoločného záväzku odsúhlaseného v bratislavskej cestovnej mape, ale aj o praktickú ukážku jednoty medzi členskými štátmi. Pomôže nám to vrátiť sa naspäť k Schengenu. Predsedníctvo je odhodlané pomôcť pri ďalšom posilňovaní Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž, ako aj pri napĺňaní ostatných záväzkov uvedených v bratislavskej cestovnej mape.“

Ďalší krok Rada uskutočnila na zasadnutí 13. a 14. októbra 2016, kedy prejednávala tvorbu technických kapacít v rámci agentúry. Komisia vyhlásila, že vydá návrh na zriadenie Európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia (návrh ETIAS bol predložený 16. novembra 2016). Ministri navyše odsúhlasili, že príjmu potrebné opatrenia, aby boli všetky osoby prekračujúce vonkajšie hranice EÚ kontrolovaní a evidovaní v medzinárodne prepojenej databáze.

Tím JHA vnútro pri hodnotení výsledkov modernizácie hraníc slovenského predsedníctva uviedol aj konkrétne pokroky, ktoré boli uskutočnené v rámci implementácie Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže. Od 7.decembra 2016 je plne operatívna rezerva 1500 hraničiarov. Dohodli sa aj na rozširovaní technických kapacít: "V rámci technickej modernizácie vonkajších hraníc sme sa intenzívne venovali tzv. Entry/Exit Systému. Podarilo sa dosiahnuť dohodu na viacerých dôležitých oblastiach, ako je technická architektúra systému, biometria, interoperabilita s Vízovým informačným systémom, zachovanie pečiatkovania pasov v prípade výpadku systému."

Dátum zverejnenia analýzy: 29.01.2017
success
error