DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

...(vláda, pozn.) vykoná legislatívne úpravy tak, aby sa platová tarifa vysokoškolských učiteľov od 1.9.2016 a následne počínajúc dňom 1.1.2018 každoročne zvýšila v priemere o 6 %, na čo zabezpečí primerané zvýšenie finančných prostriedkov.

19.03.2017
Pravda

V máji 2016 vláda predložila novelu zákona zo 7. novembra 2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v skrátenom legislatívnom konaní, ktorá následne nadobudla účinnosť 1.9.2016. Novelu predložil minister školstva Peter Plavčan (nominant SNS). Na základe tejto novely malo dôjsť k zvýšeniu platovej tarify vysokoškolských učiteľov priemerne o 6 percent od 1: septembra 2016 a následne každoročne od 1. januára 2018. Vládny sľub považujeme za splnený.


Predkladaným návrhom zákona vláda plní dva zo svojich záväzkov podľa programového vyhlásenia vlády na roky 2016 až 2020. Vláda sa v ňom zaviazala, že vykoná legislatívne úpravy tak, aby sa platová tarifa pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve od 1. septembra a následne od 1. januára 2018, za predpokladu realizácie zásadných vnútorných zmien v systéme výchovy a vzdelávania, zvýšila každoročne priemerne o šesť percent.

Na základe novely zákona mali rásť aj platové tarify vysokoškolských učiteľov. O šesť percent nárast platov rovnako od 1. septembra a následne každoročne od 1. januára 2018. Zákon nadobudol účinnosť 1. septembra 2016.

Novela pritom zaviedla osobitnú stupnicu platových taríf pre učiteľov vysokých škôl. Dovtedy sa totiž podľa jednej osobitnej stupnice odmeňovali spoločne vysokoškolskí učitelia, výskumní a vývojoví zamestnanci a zdravotnícki zamestnanci, ktorí nie sú odmeňovaní podľa osobitného predpisu.

Dátum zverejnenia analýzy: 29.01.2017
success
error