DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

... (vláda, pozn.) podporí zvyšovanie otvorenosti vysokoškolského systému odstraňovaním prekážok v zamestnávaní odborníkov zo zahraničia a odborníkov z praxe.

19.03.2017
Zavádzajúce

Vysoké školy a univerzity na Slovensku v súčasnosti čakajú zo strany ministerstva školstva na vylepšovanie systému a odstraňovanie jednotlivých prekážok, ktoré školám komplikujú zamestnávanie odborníkov z praxe a zahraničia. Tento dlhotrvajúci problém potvrdzujú aj jednotlivé štatistky, v ktorých Slovensko zaostáva za svetovými univerzitami. Ministerstvo vytvorila rôzne projekty a každoročne vytvára akčný plán na podporu systému, ale táto snaha zatiaľ nevykazuje žiadne väčšie a viditeľné výsledky. Môžeme povedať, že tento vládny sľub je zatiaľ čiastočne splnený.

Nová vláda schválila a aktualizovala 9. novembra 2016  dlhodobý zámer ministerstva pre vysoké školy, ktorý v sebe zahŕňa zmenu a doplnenie niektorých predošlých predpisov v zákone. Tento zámer je platný na dobu piatich rokov a jednou z častí, ktorá prešla inováciou je internacionalizácia vysokoškolského systému. Základom pre zmenu bude vytvorenie strategického dokumentu, ktorý upresní jednotlivé body a opatrenia v tejto oblasti. Tento strategický dokument síce je prísľubom odstraňovania prekážok, ale momentálne je len v procese tvorby, preto ho môžeme považovať skôr za dokument budúcnosti, ako za splnenú novinku v tejto oblasti.

"Od dokumentu takéhoto charakteru sa očakáva vymedzenie cieľov v oblasti akademickej mobility, systém podpory na prezentáciu slovenského vysokoškolského priestoru ako súčasti európskeho vysokoškolského a výskumného priestoru, smerovanie rozvoja existujúcich programov ako Národný štipendijný program, ale aj programy podporujúce návrat/získavanie expertov a odborníkov zo zahraničia do slovenského akademického prostredia." (.doc,2016-2021,s.7)

Pre vylepšenie už existujúcich prekážok pri internacionalizácii škôl bude dôležitým prístupom spracovanie základných problémov akými sú jazyková bariéra, vízová politika, dosah systému sociálneho zabezpečenia na zamestnávanie cudzincov a utvorenie integrálneho prostredia pre zamestnancov a študentov vysokých škôl.

Taktiež je úlohou ministerstva vytvoriť každoročne nový akčný plán, v ktorom prezentuje svoje úlohy v oblasti školstva. Medzi základne úlohy, ktoré majú byť splnené v roku 2017 v oblasti vysokých škôl a ich spolupráce so zahraničím je zabezpečiť realizáciu programu „Podpora budovania personálnej infraštruktúry vo všetkých sektoroch výskumu a vývoja na Slovensku na obdobie rokov 2016 – 2019“, schváleného vládou vo februári 2016.(.pdf,s.6) Hlavným cieľom programu je vytvorenie podmienok pre profesijný rast zamestnancov a stabilizáciu špičkových vedeckých kolektívov, ako aj podmienok pre získanie, návrat alebo imigráciu vysokokvalifikovaných pracovníkov pre pôsobenie v SR."(.pdf,s.6) Tento cieľ by mal byť naplnený a podporený do 31. marca 2017.

Slovensko má v oblasti zamestnávania zahraničných odborníkov obrovské rezervy oproti iným európskym štátom, čo sa uvádza aj v blogu Denníka N a na portáli vysokých škôl, ktorý zaznamenáva informácie o zamestnancoch vysokých škôl.

Zahraničná spolupráca v oblasti vysokých škôl na Slovensku prebieha prostredníctvom programov a zmlúv medzi jednotlivými univerzitami. Medzi najviac využívané a najznámejšie programy, patrí Erasmus+, CEEPUS, SAIA a Národný štipendijný program. Každý z programov má určené podmienky spolupráce medzi vysokými školami, a tie sa po ich splnení môžu zapojiť do programu. Každá z univerzít podpisuje so zahraničnou univerzitou bilaterálne dohody, na základe ktorých dochádza k ich spolupráci.

Rezort ministerstva školstva pracuje aj na novinkách, ktoré by mohli efektívne rozvíjať akademické prostredie. Jednou z nich by mohlo byť začlenenie odborníkov z praxe do vyučovacieho procesu alebo ich obsadzovanie na miesta profesorov a docentov s možnosťou stálej garancie študijného odboru. Zavedenie takejto novinky by prinieslo zmenu v súčasnom systéme, ktorý funguje na postupe, že študent musí absolvovať doktorandské štúdium, po jeho absolvovaní zostáva učiť na univerzite v pozícii odborného asistenta. Docentom sa stane o ďalšie ti roky po splnení všetkých podmienok a profesúru ukončuje po ďalších troch rokoch.

Jedným z posledných programov, ktoré spustilo Ministerstvo školstva je grantový program Návrat domov. Projekt bol schválený predchádzajúcou vládou 8. júla 2015 a je v platnosti do roku 2018. Základným prvkom pre vznik tohto programu je finančná motivácia absolventov a odborníkov pracujúcich v zahraničí pri ich návrate na Slovensko. Pri podpore návratu mladých odborníkov do 40 rokov sa uvažuje o maximálnom pomocnom príspevku na úrovni 10 000 eur a pri podpore skúsených expertov, ktorí majú v zahraničí odpracovaných 10 rokov a viac pôjde o príspevok v maximálnej hodnote 50 000 eur.

Pri návrate odborníkov na Slovensko sa počíta aj s rôznymi nákladmi, v spojitosti s dĺžkou obdobia po ukončení vysokoškolského štúdia, nákladmi premárnenej príležitosti (napr. porovnanie platového ohodnotenia pri práci v zahraničí a práci vo verejnom sektore na Slovensku), náklady pri uhrádzaní pôžičky pri štúdiu v zahraničí, ale aj pri rôznych iných nefinančných nákladoch. Hlavným zámerom schémy je vytvorenie dostatočne kreatívneho stimulu, ktorý pomôže pri návrate odborníkov na Slovensko s cieľom zníženiak či čiastočnej náhrady už existujúcich prekážok. 

Schéma vytvára mechanizmus na podporu návratu odborníkov zo zahraničia a pozostáva z nasledovných krokov "identifikácia možných pozícií, výber podporovaných pozícií, obsadenie pozície, poskytnutie prvej časti príspevku/finančnej podpory, poskytnutie zvyšnej časti príspevku/finančnej podpory".

Rada podpornej schémy pre návrat odborníkov zo zahraničia od roku 2015 na svojich rokovaniach preverila a schválila 8 predložených žiadostí odborníkov na finančnú podporu. Na Slovensko sa tak vrátili len štyria experti a 4 mladí odborníci. Toto číslo je veľmi nízke, keď berieme do úvahy, že štát každoročne na podporu návratu odborníkov vyčlenil milión eur, a vytvoril tak 27 vhodných pozícií. Ministerstvo školstva tento program aj napriek malému množstvu vrátených odborníkov zhodnotilo pozitívne. Ich odpoveď na otázku, ako vnímajú tento nízky počet bola: „Na základe doterajších skúseností je možné výsledky podpornej schémy vnímať priaznivo.“Dátum zverejnenia analýzy: 29.01.2017
success
error