DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Richter

SMER-SD

Klesol aj počet dlhodobo nezamestnaných - o 38 tisíc za minulý rok.

19.02.2017
Nepravda

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter hovoril o poklese dlhodobo nezamestnaných o 38 tisíc za minulý rok. Jedná sa teda o obobie od decembra roku 2015 do decembra roku 2016, pričom mesačné štatistiky vyjadrujú čísla vždy ku koncu mesiaca. Na základe porovnaní dostupných čísel je však pokles dlhodobo nezamestnaných za rok 2016 niečo cez 35 tisíc, čo je menej ako 38 tisíc. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.


Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny na svojej webstránke www.upsvar.sk zverejňuje každomesačné štatistiky pojednávajúce o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie )ďalej len UoZ). Konkrétne nás zaujímala tabuľka ukazujúca štruktúru UoZ podľa doby trvania nezamestnanosti v SR, pričom kľúčovými sú čísla, ktoré predstavujú počet nezamestnaných, ktorí sú v stave nezamestnanosti dlhšie ako 12 mesiacov a to na celom územi republiky. 

Východisková tabuľka za december 2015

Konečná tabuľka za december 2016

Pre prehľadnejší náhľad ukazuje graf postupný pokles za celé obdobie roku 2016, s konkrétnymi číslami za každý mesiac. Tu vidíme, že klesajci trend je síce prítomný, ale rozdiel medzi decembrom 2015 a 2016 činí 35 586.

Dátum zverejnenia analýzy: 14.01.2017
success
error