DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

...prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 až 2020 podporí (vláda, pozn.) opravu a modernizáciu ciest druhej a tretej triedy v regiónoch.

12.02.2017
Pravda

Integrovaný regionálny operačný program (IROP) podporujúci opravu a modernizáciu ciest druhej a tretej triedy spadá pod pôsobnosťou Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Ministerstvo predložilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy, pričom práve tieto príspevky sa dajú použiť aj na opravu a modernizáciu ciest druhej a tretej triedy. Zber žiadostí beží a projekty sú zamerané aj na opravu a modernizáciu ciest II. a III. triedy, preto sľub hodnotíme ako splnený.

18. decembra 2014 bol európskou komisiou schválený Integrovaný regionálny operačný program (.pdf) na programové obdobie 2014-2020. Pomocou neho je možné čerpať finančné prostriedky z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Program prispieva k stratégii Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu a na dosiahnutie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti. Hlavným cieľom programu je investovanie do rastu a zamestnanosti na Slovensku. Podľa integrovaného regionálneho operačného programu je zásadným problémom ciest druhej a tretej triedy: "... ich zlý stavebno-technický stav, ktorý má vplyv na zhoršenie dostupnosti regiónov a bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. V roku 2012 bolo z celoslovenského hľadiska 22,7% (823,1 km) v nevyhovujúcom stave a 3,8% (133,6 km) v havarijnom stave. (...) Z regionálneho hľadiska bola najhoršia kvalita ciest v BK, kde až 76,9% ciest bolo v nevyhovujúcom až havarijnom stave a v BBK (37,1%)."

Základným strategickým dokumentom na ktorý sa IROP odkazuje je Strategický plán rozvoja a údržby ciest II. a III. triedy (.pdf). Tento dokument poskytuje hĺbkovú analýzu súčasného stavu cestnej infraštruktúry. Uvádza aj súhrn finančných potrieb výstavby, modernizácie a rekonštrukcie cestnej infraštruktúry na úrovni ciest druhej a tretej triedy: 

Súhrn potrebných finančných zdrojov na výstavbu ciest II. a III. triedy (Zdroj: Strategický plán rozvoje a údržby ciest II. a III. triedy, s. 158)
 
Súhrn finančných zdrojov potrebných na modernizáciu a rekonštrukciu ciest II. a III. triedy (Zdroj: Strategický plán Strategický plán rozvoje a údržby ciest II. a III. triedy, s. 159)


Správa ciest druhej a tretej triedy spadá pod pôsobnosť vyšších územných celkov, ministerstvo má však na starosti rozvoj regiónov. "Slovensko donedávna čerpalo eurofondy z Integrovaného regionálneho operačného programu na úrovni len necelé jedno percento. Ide pritom o mimoriadne dôležitý program v objeme až 2,1 miliardy eur,“ povedala ministerka pôdohospodárstva Matečná. Ministerstvo vyčlenilo zo svojho balíka eurofondov na tento účel 144,9 milióna eur. O peniaze sa môžu uchádzať samosprávne kraje a mestá Bratislava a Košice. Najviac finančných prostriedkov je povolených pre Košický kraj, až 41,8 milióna eur. Najmenej pre Bratislavský kraj, 6,9 milióna eur. Pravda uvádza tabuľku vyčlenených financií z eurofondov pre jednotlivé kraje nasledovne: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v decembri 2016 predložilo v rámci IROP výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre oblasť dopravy. Ako stránka ministerstva pôdohospodárstva uvádza, ku dňu 25 januára 2017 bol stav nasledovný: "Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 3 366 273 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS ((regionálnych integrovaných územných stratégií, pozn.) 1,5 mil. Eur a územie MFO (mestská funkčná oblasť, pozn.) 1,8 mil. Eur". Podrobné rozdelenie možného rozdelenia finančných zdrojov v jednotlivých samosprávnych krajov je uvedené v  tabuľke:

(Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR)

Medzi konkrétne predložené projekty patrí napríklad predloženie výzvy BSK na realizáciu projektu Modernizácia cesty tretej triedy 1113 Rohožník- Malacky, ktorého súčasťou má byť aj vybudovanie obchvatu Rohožníka. Ak sa podarí úspešné verejné obstarávanie, rekonštrukcia by mala prebehnúť v treťom kvartáli 2017. Celkový rozpočet na tento projekt je 8 miliónov eur, pričom nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja by mal byť vo výške 4 miliónov eur. Župa by mala spolufinancovať projekt vo výške 400 000 eur. Štátny rozpočet by mal poskytnúť zvyšných 3,6 milióna eur.

Dátum zverejnenia analýzy: 29.01.2017
success
error