DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Vláda bude naďalej pokračovať v zefektívňovaní a maximálnej modernizácii systému pomoci a konzulárnej asistencie slovenským občanom v zahraničí.

12.02.2017
Pravda

Dá sa povedať, že ministerstvo zahraničných vecí skutočne podniklo kroky smerom k zlepšeniu a k modernizácií systému komunikácie konzulátov smerom k občanom. Systém registrácie pred vycestovaním do zahraničia, ktorý tu je od roku 2009, bol v roku 2016 modernizovaný. Zastupiteľské úrady začali ponúkať aj elektronické moduly na komunikáciu. Sľub tak môžeme považovať za splnený, hoci bude treba ešte niektoré nedostatky novozavedených praktík vylepšiť (kvalitne vyškolený personál pre elektronické služby). 

Pri zahraničných cestách môže byť občanom nápomocná Dobrovoľná registrácia (ide o online registráciu, dostupná na uvedenom linku) pred cestou do zahraničia. Občania SR sa môžu zaregistrovať do systému, kde uvedú svoje osobné údaje, pričom najdôležitejšie informácie sú, kam občan cestuje (aké krajiny) a jeho kontaktné údaje (najlepšie telefónne číslo aktívne pri ceste do zahraničia a e-mail). V prípade ťažkostí, či už ide o prírodné a živelné katastrofy, priemyselné, ekologické a technické havárie, pandémie a epidémie, sociálno-spoločenské krízy, organizovaný zločin, terorizmus alebo ozbrojené konflikty, kontaktuje Ministerstvo zahraničných a európskych záležitostí občanov formou SMS alebo telefonicky. Ide o bezplatnú službu a "...informácie z formulára sa uchovávajú maximálne 30 dní od dňa plánovaného ukončenia cesty do zahraničia a následne sú automaticky vymazané." Tento systém bol spustený v roku 2009. Od tohto momentu však veľkou modernizáciou neprešiel, ak nepočítame povinné zadanie e-mailovej adresy, hoci správa za rok 2016 hovorí o aktualizácii aplikácie, bližšie to nešpecifikuje.

Správa o plnení úloh konzulárnej služby SR v roku 2016 (.pdf, s. 11) v téme elektronických a informačných služieb uvádza, že "S cieľom promptne reagovať na bezpečnostnú situáciu v zahraničí boli od 1.1.2016  v spolupráci s národnými mobilnými operátormi zavedené tzv. núdzové SMS. V prípade mimoriadnej udalosti (teroristický útok, prírodná katastrofa a pod.) MZVaEZ SR informuje prostredníctvom SMS o udalosti s pokynmi a s kontaktmi, na ktoré sa môžu občania obrátiť. V roku 2016 boli núdzové SMS zaslané štyrikrát: v prípade teroristických útokov v Bruseli  (22.3.2016), počas nepokojov v Turecku (16.7.2016), streľby v Mníchove (23.7.2016) a zemetrasenia v Taliansku (24.8.2016)."

V prípade problémov potom zasahujú konzulárne úrady. Medzi konzulárne služby pritom patrí napríklad pomoc pri uzavretí manželstva, pri úmrtí v zahraničí a agenda matričná, štátneho občianstva alebo dedičská. Agenda konzulárnych úradov je pritom čiastočne elektronizovaná, ako píše správa:

"V priebehu roka 2016 sa na väčšine ZÚ postupne pristúpilo k využívaniu novo vyvinutých elektronických modulov konzulárnych služieb. Táto úloha vyplynula pre MZVaEZ SR zo zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-governmente)"

Elektronizácia služieb bola testovaná na zastupiteľskom úrade v Prahe. "Jeho poznatky boli využité k postupnému sprístupneniu elektronických konzulárnych modulov aj pre ďalších 61 ZÚ, ktoré sú poverené výkonom konzulárnych funkcií. Ku koncu r. 2016 neboli služby sprístupnené na 10 ZÚ (Abú Dhabí, Abuja, Adis Abeba, GK Békešská Čaba, Kišiňov, Londýn, Podgorica, PZÚ Priština, Tbilisi a Tirana). Dodávateľská spoločnosť, ktorá v rámci elektronizácie pripravovala jednotlivé moduly pre MZVaEZ SR, zabezpečila v priebehu
r. 2016 zaškolenie zamestnancov vybraných ZÚ na obsluhu elektronických modulov. "

Podľa správy elektronizované služby sú momentálne doplnkovými službami, ale štatistiky ukazujú, že tieto služby boli využité: "ZÚ v r. 2016 prijali celkom 865 žiadostí doručených elektronicky, z ktorých väčšinu tvorili žiadosti o vystavenie cestovných pasov (415), výpisu z registra trestov GP SR (234), 10 zápis matričných udalostí (93), občiansky preukaz (59) a vodičský preukaz (22), osvedčení o štátnom občianstve (10) a oznámenie stavu núdze (9). Žiadosti o zabezpečenie ostatných konzulárnych služieb podané elektronicky sa vyskytli len sporadicky (11)"

Od apríla 2016 sa snažil konzulárny odbor MZVaEZ SR testovať zavedenie aplikácie na úhradu správnych poplatkov formou elektronických kolkov.

"K 31.12.2016 bolo zriadených 199 KÚ (konzulárny úrad) vedených HKÚ (honorárny konzulárny úrad, z toho 20 je momentálne neobsadených), pôsobiacich na území 108 štátov...Existencia siete KÚ vedených HKÚ SR vytvára vhodné podmienky na zvyšovanie dostupnosti konzulárnej pomoci a vybraných konzulárnych služieb pre občanov SR v regiónoch sveta, v ktorých má SR nízky počet ZÚ (zahraničný úrad), alebo kde žiadne ZÚ nie sú zriadené." (.pdf, s. 16)

Dátum zverejnenia analýzy: 29.01.2017
success
error