DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Realizáciou projektov financovaných v rámci Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra sa v rokoch 2016 až 2020 zabezpečí rozvoj a modernizácia dunajských prístavov a zlepší splavnosť Dunaja. Aj tieto opatrenia môžu napomôcť príprave podmienok pre zriadenie národného vodného dopravcu.

09.02.2017
Nepravda

Projekty Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) zahŕňajú okrem obnovy cestných a železničných sietí aj vodné toky. Jednou z priorít aktuálne platnej stratégie OPII je práve modernizácia dunajských prístavov a jeho lepšia splavnosť. No v rámci OPII ešte vláda nepodnikla konkrétne kroky, preto sľub hodnotíme ako nesplnený.


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je zameraný na dve priority. Hlavnou prioritou s väčšinou alokácie je podpora budovania európskych a vnútroštátnych cestných a železničných dopravných koridorov, obnova vozového parku železničnej a mestskej verejnej dopravy a podpora budovania vodných ciest. Druhou prioritou je rozvoj infraštruktúry informačných technológií a zlepšovanie kvality IKT služieb na Slovensku. Celková alokácia na program je 3,96 mld. eur. V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra je pre projekty na rozvoj, modernizáciu a rekonštrukciu infraštruktúry vodnej cesty Dunaj a modernizáciu a rozvoj infraštruktúry verejného prístavu v Bratislave vyčlenených 379 235 295 eur (zdroje EÚ + národné spolufinancovanie).


V programe sa o cieľoch píše nasledovne (pdf. s. 11, s. 59): "dobudovaním a zmodernizovaním infraštruktúry verejných prístavov na Dunaji sa podnieti oživenie a ďalší rozvoj vodnej dopravy, vytvoria sa podmienky pre rast prepravných výkonov, prispeje sa k rozvoju hospodárstva a zamestnanosti, pričom plánované aktivity budú mať priaznivý vplyv predovšetkým na celý priľahlý podunajský región. Zároveň podporou vodnej dopravy dôjde k rozvoju bezpečného a environmentálne priaznivého dopravného módu. (...) V Strategickom pláne bola pre oblasť rozvoja vodnej dopravy určená vízia modernej, bezpečnej a integrovanej infraštruktúry a prevádzky vodnej dopravy. Pre dosiahnutie tejto vízie boli definované strategické ciele zamerané na rozvoj, modernizáciu a rekonštrukciu infraštruktúry vodných ciest a údržbu, obnovu, modernizáciu a rozvoj infraštruktúry verejných prístavov.  Dunaj ako vodná cesta medzinárodného významu by mala podľa medzinárodnej klasifikácie vnútrozemských vodných ciest zabezpečiť určitú dopravnú výkonnosť minimálne 300 dní v roku podľa kritérií EHK OSN a Dunajskej komisie."


Základné ciele projektu sú zhrnuté do nasledujúcich bodov (.pdf s. 60):

"1. Nárast nákladnej prepravy na rieke o 20 % do roku 2020 v porovnaní s rokom 2010,

2. Vyriešiť prekážky splavnosti, berúc do úvahy špecifické charakteristiky jednotlivých úsekov Dunaja,

3. Vybudovať efektívne multimodálne terminály v prístavoch pozdĺž Dunaja,

4. Implementovať harmonizované Riečne informačné služby (RIS) na Dunaji."


Ďalším rozbiehajúcim projektom je prepojenie Dunaja, Labe a Odry. O tomto projekte sa rokovalo v januári 2017 v Poľsku, kde ministri dopravy z Česka, Poľska a zo Slovenska podpísali aj memorandum.

Demagog.SK nemôže hodnotiť, či vyššie popísané plány môžu napomáhať k zriadeniu národného prepravcu. Ide o hypotetické tvrdenie.

Dátum zverejnenia analýzy: 29.01.2017
success
error