DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

(medzi priority vlády bude patriť, pozn.) pokračovanie v cielenej podpore menej rozvinutých regiónov.

09.02.2017
Pravda

V oblasti cielenej podpory menej rozvinutých regiónov už minulá vláda spustila niekoľko projektov, ktoré majú pomáhať rozvoji a modernizácii. V programovom vyhlásení sa píše, že vláda bude pokračovať v tejto podpore. Keďže je vkáda v tejto oblasti aktívna, sľub hodnotíme ako splnený.

Strana Smer-SD riešila regionálne rozdiely už počas minulého volebného obdobia v rámci svojho druhého sociálneho balíka, ktorý bol predstavený na jeseň roku 2015 a výsledkom je zákon č. 336/2015 o podpore najmenej rozvinutých regiónov, ktorý bol schválený 11. novembra 2015. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vedie zoznam najmenej rozvinutých okresov. Podľa zákona ide o okresy, kde "miera evidovanej nezamestnanosti vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorú ústredie vykazuje, bola v období za aspoň deväť kalendárnych štvrťrokov počas predchádzajúcich dvanástich po sebe nasledujúcich kalendárnych štvrťrokov vyššia ako 1,6-násobku priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie," (Zákon 336/2015 článok 3).

Momentálne sa v zozname nachádza 12 okresov, ktoré boli do zoznamu zavedené 31. decembra 2015. Ide o okresy Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota a Veľký Krtíš z Banskobystrického kraju, ďalej Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou z Prešovského kraja a Rožňava, Sobrance, Trebišov z Košického kraja. V roku 2016 tak najviac financií (.pdf str.13) dostali práve Kežmarok, Rimavská Sobota, Vranov nad Topľou a Trebišov. V roku 2017 pôjde najviac financií opäť do okresov Vranov nad Topľou, Rimavská Sobota a Trebišova, Okres Kežmarok teraz vystrieda Rožňava.

Na základe zákona 336/2015 sa vypracuje tzn. Akčný plán pre všetky okresy spĺňajúce podmienky stanovené pre najmenej rozvinuté okresy. Akčný plán zákon definuje takto:

"(1) Akčný plán je vládou Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) schválený záväzný dokument zameraný na odstraňovanie zaostávania najmenej rozvinutého okresu...
(2) Akčný plán obsahuje analýzu nepriaznivého hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho stavu najmenej rozvinutého okresu, zhodnotenie jeho rozvojového potenciálu, návrh opatrení a úloh na zabezpečenie realizácie a plnenia akčného plánu, časový harmonogram, spôsoby a zdroje financovania, monitorovanie a hodnotenie dosiahnutého pokroku...
(...)
(4) Úrad vlády predkladá vláde na schválenie návrh akčného plánu do deviatich mesiacov od zápisu okresu do zoznamu najmenej rozvinutých okresov.
(...)
(6) Akčný plán sa vypracováva spravidla na obdobie piatich rokov.
"

V roku 2016 sa vláda zúčastnila niekoľkých výjazdových rokovaní v troch krajoch, a to konkrétne v Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji. Výjazdové rokovania boli venované práve akčným plánom, ktorých cieľom je podpora chudobnejších okresov s mierou nezamestnanosti prevyšujúcou celoslovenský priemer.

Finančná podpora akčného plánu (.pdf str.3) pozostáva z financií vyčlenených na takéto typy projektov a programov v rámci štátneho rozpočtu a z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. V rámci štátneho rozpočtu tak bolo na obdobie 2016-2020 vyčlenených každý rok 10 miliónov eur v podobe tzv. regionálneho príspevku. Tento bude rozdelený medzi už spomenutých 12 najzaostalejších regiónov Slovenska.

Vláda ďalej schválila investičné stimuly pre šesť firiem z oblasti automobilového a strojárskeho priemyslu. Stalo sa tak na zasadnutí vlády 18. januára 2017. Dve takto podporené firmy sú z okresu Rimavská Sobota, jedna je z okresu Košice-okolie, ostatné firmy sú zo severného Slovenska. Spoločnosti plánujú vytvorenie nových pracovných miest  Pellegrini ďalej presadil projekt realizácie optických sietí alebo tiež tzv. odstraňovanie bielych miest, čiže cieľom projektu je zavádzanie vysokorýchlostného internetu a mobilného signálu do každej obce na Slovensku. Projekt by mal byť hradený hlavne z eurofondov a realizovaný do roku 2020, pričom by malo byť pokrytých okolo 729 bielych miest so širokopásmovým pripojením s rýchlosťou aspoň 30Mbit/sec.


Dátum zverejnenia analýzy: 29.01.2017
success
error