DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

V riešeniach problémov akumulovaných v oceliarskom priemysle bude vláda prihliadať najmä k prijatiu Akčného plánu pre oceliarsky priemysel prijatého európskou komisiou.

29.01.2017
Nepravda

V súčasnosti sa nevedie o problémoch v oceliarskom priemysle a o akčnom pláne diskusia a nie je jasné, kedy bude táto téma zaradená do programu schôdzí a ani aké bude jej ďalšie smerovanie. Vláda a koaliční partneri sa  daným problémom nezaoberajú a preto hodnotíme sľub ako nesplnený.

Pod problémami v oceliarskom priemysle je myslená oceliarska kríza, ktorá vypukla po tom, čo sa Čína snažila predať svoje prebytky ocele (viac než 440 miliónov ton) za dumpingové ceny. Čína zároveň znížila exportné clá. Lacný dovoz ocele by mohol byť likvidačný pre mnohé európske oceliarske spoločnosti, ako aj pre slovenský oceliarsky priemysel vrátane košickej spoločnosti U.S. Steel. Spotrebu ocele v celej Európskej únii (155 miliónov ton ročne) je Únia schopná pokryť prostredníctvom vlastnej výroby. Výroba ocele v Únii podlieha prísnym ekologickým normám, čo ju robí nákladnejšou. Európska komisia 11.júna 2013 predložila akčný plán pre európsky oceliarsky priemysel s cieľom "pomôcť tomuto odvetviu čeliť aktuálnym výzvam a položiť základy pre budúcu konkurencieschopnosť podporením inovácie, rastu a zamestnanosti." Cieľom Európskej únie je aby do roku 2020 priemysel vytváral 20 % HDP.

Akčný plán Komise vytvára novú politickú stratégiu pre oceliarske odvetvie, ktorá zahŕňa zaviazanie sa k nasledujúcim opatreniam:
- Zaistenie zavedenia správneho regulačného rámca

- Uspokojovanie potrieb v oblasti zručností a uľahčenie reštrukturalizácie

- Podpora dopytu po oceli

- Zlepšenie prístupu na zahraničné trhy a zaistenie rovnakých podmienok

- Zaistenie primeraných nákladov na energiu

- Politika v oblasti zmeny klímy

- Podpora inovácie

Komisia v súvislosti s politikou v oblasti zmeny klímy vyzýva členské štáty, aby vyčlenili príjmy z aukcií v rámci systému obchodovania s emisnými kvótami na projekty výskumu a vývoja v energeticky náročných priemyselných odvetviach.

V nadväznosti na akčný plán Komisie predložila vláda Slovenskej republiky 23. apríla 2014  "Návrh Akčného plánu pre konkurencieschopný a udržateľný oceliarsky priemysel na Slovensku", ktorého cieľom uvedenom v predkladacej správe je "analyzovať možnosti podpory pre konkurencieschopný oceliarsky priemysel, prispieť k zachovaniu konkurenčnej schopnosti a udržateľnosti oceliarskeho sektora a stanoviť reálne a dosiahnuteľné ciele v tejto oblasti."  Vláda stanovuje, že má maximálny záujem na udržaní výroby ocele na Slovensku na súčasnej úrovni a súhlasí so zaradením výroby ocele medzi strategické priemyselné odvetvia.

9.novembra 2015 SME uviedlo, že rezort hospodárstva požiadal vládny kabinet, aby zrušil Návrh akčného plánu pre konkurencieschopný a udržateľný oceliarsky priemysel na Slovensku, pretože z neho stačilo realizovať len štyri opatrenia, ktoré podľa ministerstva boli splnené. Medzi tieto opatrenia patrí:
- podporenie rezortu v súlade so zámermi Európskej komisie

- pripravenie návrhu opatrení na využitie prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu na preškolenie a rekvalifikáciu pracovníkov v oceliarskom odvetví

- pripravenie návrhu osobitného rámca na financovanie projektov výskumu, rozvoja a inovácií v oceliarskom odvetví a uprednostňovanie vytvárania prirodzených technologicko-produkčných partnerstiev

- vytvorenie predpokladov na zapojenie verejných výskumných inštitúcií do projektov hospodárskej praxe

Podľa ministerstva hospodárstva sa nejavilo reálne využívať ďalšie opatrenia z akčného plánu, pretože nie sú k dispozícii žiadne finančné zdroje na podporu z iných zdrojov. V danom období teda podľa ministerstva hospodárstva splnenie bodov Akčného plánu dosiahlo svoje limity.

Košickú spoločnosť U.S. Steel v dôsledku dlhodobých negatívnych hospodárskych výsledkov čaká audit. Hoci za posledné dva roky jej štvrťročné výsledky boli najlepšie, za posledný rok utrpela korporácia celkovú stratu 355 miliónov dolárov. U.S. Steel je americká spoločnosť sídliaca v meste Pittsburgh. Košická U.S. Steel je jej jedinou európskou dcérskou spoločnosťou. Problémom košickej U.S. Steel je aj nedostatok investícií, keďže väčšina z nich putuje do jej materskej spoločnosti. Okrem toho Donald Trump vyhlásil, že plánuje podporovať oceliarsky priemysel na pôde Spojených štátov. O košickú U.S. Steel prejavilo záujem niekoľko spoločností, Američania nakoniec podpísali memorandum o porozumení s čínskou He Steel Group. 

Dátum zverejnenia analýzy: 29.01.2017
success
error