DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Zároveň sa sústredí (vláda, pozn. )na vytváranie podpory podnikateľského a exportného prostredia, aj s vytváraním inovačných centier na slovenských veľvyslanectvách.

29.01.2017
Nepravda

Vláda schválila Stratégiu vonkajších ekonomických vzťahov (VEV) Slovenskej republiky na obdobie 2014-2020 uznesením č. 107 z 12. marca 2014. Predmetom posledného rokovania Rady vlády na podporu exportu a investícii bolo dňa 15. decembra 2016 schválenie druhej monitorovacej správy o plnení cieľov Stratégie VEV, pričom členovia Rady vzali na vedomie materiál "Zameranie ekonomickej diplomacie do roku 2020", ktorý koncepčne nadväzuje na Stratégiu VEV. Môžeme teda povedať, že vláda urobila kroky k podpore podnikateľského a exportného prostredia, no vytváranie inovačných centier na slovenských veľvyslanectvách sa zatiaľ realizovať nezačalo.

"Cieľom stratégie VEV je zabezpečenie stabilného postavenia SR v medzinárodných ekonomických vzťahoch podporujúceho hospodársky a sociálny rozvoj krajiny, rast životnej úrovne obyvateľstva a presadzovanie ekonomických záujmov v zahraničí, vrátane garantovania plnenia požiadaviek ekonomickej bezpečnosti." (Vlastný materiál, str. 10)

Ďalej sa tieto ciele rozdeľujú do štyroch kategórii. 1. Obchodno-politické ciele sa zameriavajú na rast exportu. 2. Pro-investičné ciele majú za úlohu okrem iného zvyšovať prílev investícií predovšetkým do oblastí s vyššou pridanou hodnotou. 3. Ciele v oblasti inovačnej spolupráce so zahraničím majú za úlohu "zvýšiť  zapojenia slovenských podnikateľských a výskumných subjektov do projektov medzinárodnej výskumnej spolupráce". 4. Ciele v oblasti jednotnej prezentácie SR sa zameriavajú na, okrem iného, "zvýšenie miery zapojenia slovenských (...) subjektov do projektov medzinárodnej výskumnej spolupráce

Príloha 3 správy o stave výsledkoch ekonomickej diplomacie za rok 2016 vydaná v januári 2017 uvádza spoluprácu v oblasti inovácií medzi oprávnenými subjektmi v SR a Izraeli (word, str.1).  MH SR dňa 4. augusta 2016 predstavilo Výzvu na predkladanie žiadosti o dotáciu na riešenie spoločenských projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja na podporu spolupráce medzi tými krajinami. Jedná sa o spoluprácu MH SR s MZVaEZ SR a Zastupiteľského Úradu (ZÚ) v Izraeli, pričom "Cieľom podpory je zintenzívniť spoluprácu slovenských a izraelských podnikov pri riešení spoločných projektov v oblasti priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja" (word, str. 5).

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v roku 2016 vydávalo Týždenné aktuality pre podporu podnikania v zahraničí, kde poskytoval informácie o svetovom trhu. Za rok 2017 táto publikácia zatiaľ nevyšla. Informácie o podnikaní a možnosti exportu poskytuje ministerstvo na portáli export.slovensko.sk, kde sa nachádzajú informácie o možnostiach financovania, rôznych podujatiach, aktualitách či službách exportérom. 

Ministerstvo hospodárstva v projekcii vývoja zahraničného obchodu SR do roku 2020, ktorý je založený na použití ekonometrických metód s využitím údajov UNCTAD, OECD, Svetovej banky a WTO spracoval päť scenárov odhadovaného objemu zahraničného obchodu SR. Stredný scenár eviduje percentá za predpokladu, že nenastane globálny boom alebo globálna kríza. Pri strednom scenári bude vývoz SR tvoriť 124 miliárd eur, čo zodpovedá "priemernému ročnému rastu o 8,8%. Aktívne saldo zahraničného obchodu stúpne z 3,6 mld. v roku 2012 na 23 miliárd eur v roku 2020. Pri predpokladanom HDP vo výške 90 miliárd eur vzrastie otvorenosť slovenskej ekonomiky na 250%.
Dátum zverejnenia analýzy: 29.01.2017
success
error