DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pristúpime k zefektívneniu systému poskytovania vládnych štipendií na štúdium na verejných vysokých školách v SR pre študentov z krajín, ktoré sú pre Slovenskú republiku prioritné z hľadiska rozvojovej pomoci.

29.01.2017
Nepravda

Novela zákona č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci vstúpila v platnosť v januári 2016, teda tesne pred voľbami do súčasného parlamentu. Jej strednedobá stratégia je naplánovaná do roku 2018, vláda sa zatiaľ ďaľšími novelami nezaoberala. Sľub vládnej koalície teda hodnotíme ako nesplnený.


Na roky 2014 - 2018 bolo označených ako priority z hľadiska rozvojovej pomoci desať krajín. Sú súčasťou dvoch nosných programov SlovakAid: Programu rozvojových intervencií a Programu odovzdávania transformačných skúseností. Ide o krajiny Afganistan, Keňa, Moldavsko, Albánsko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzínsko, Kosovo, Ukrajina a

krajina s mimoriadnymi humanitárnymi a rozvojovými potrebami: Južný Sudán. Vo všeobecnosti je rozvojová spolupráca SR orientovaná na vzdelávanie, zdravotníctvo, vodu a sanitáciu, energetiku, podporu tvorby trhového prostredia, dobrú správu vecí verejných a poľnoohospodárstvo.


Na zabezpečenie koordinácie postupov jednotlivých poskytovateľov rozvojovej pomoci SR bola vládou SR prijatá Strednodobá stratégia rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na roky 2014-2018 a Zameranie bilaterálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na rok 2016, ktorým bolo uložené Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR v bode B.1. uznesenia vlády SR   č. 37/2016 zabezpečiť realizáciu zamerania bilaterálnej rozvojovej spolupráce, ktorá je poskytovaná formou udeľovania štipendií vlády SR.


Poskytovanie štipendií je dlhodobou súčasťou rozvojovej pomoci SR, ktorá je programovou a projektovou aktivitou zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. 1. januára 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 50/2016, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní vládneho štipendia.


Vládne štipendium poskytuje Ministerstvo školstva občanovi partnerskej krajiny na čiastočnú úhradu nákladov spojených s denným štúdiom na verejnej vysokej škole so sídlom na území Slovenskej republiky. Výšku vládneho štipendia ministerstvo školstva zverejňuje každoročne do 31. augusta na svojom webovom sídle; výška vládneho štipendia je najmenej suma životného minima jednej plnoletej fyzickej osoby.


Vládne štipendium možno poskytnúť občanovi partnerskej krajiny ktorý má prechodný pobyt na účel štúdia alebo právo na pobyt na území Slovenskej republiky počas obdobia dlhšieho ako tri mesiace. Žiadateľ musí byť vo veku 18 až 26 rokov a musí preukázať znalosť slovenského jazyka na úrovni požadovanej príslušnou verejnou vysokou školou.


Posledné dostupné výsledky o počte žiadosti o štipendiá z roku 2015 hovoria o 30 prihláškach na štipendium zo Sýrie, siedmych z Moldavska, šiestich z Afganistanu. Ďalšie prihlášky boli prijaté z Ukrajiny, Albánska, Bosny a Hercegoviny, Kene, Mongolska, Palestíny či Rumunska. Z týchto krajín bolo zaznamenaných tri až päť príhlášok.


V septembri 2016 písal o vládnych štipendiách denník SME. Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák sa vyjadril, že sa zaviazal poskytnúť vládne štipendium vyše 500 ľuďom, ktorí museli utiecť zo svojej vlasti.


Dátum zverejnenia analýzy: 29.01.2017
success
error