DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Vláda bude vytvárať alebo posilňovať vhodné inštitucionálne rámce pre národnú implementáciu Agendy OSN 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj.

29.01.2017
Zavádzajúce

Agenda 2030 je rozvojová agenda Organizácie Spojených národov (OSN). Dokument zaväzuje aj Slovenskú republiku. Koordináciu implementácie tejto agendy má na starosti Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. Slovenská vláda prijala doposiaľ dva dokumenty, ktoré by mali slúžiť ako podklad k implementácii, avšak konkrétne kroky ani financovanie nie sú zatiaľ známe. Tento sľub preto hodnotíme ako čiastočne splnený.

Agenda 2030 je historický dokument, ktorý pozostáva zo 17 cieľov udržiavateľného rozvoja (Sustainable Development Goals – SDGs). Jedná sa o rozvojový program OSN na obdobie 2015-2030, ktorý nadväzuje na úspešnú agendu Miléniových rozvojových cieľov (MDGs). Ciele udržateľného rozvoja sú výsledkom trojročného procesu vyjednávania, ktorý začal na Konferencii OSN o udržateľnom rozvoji v roku 2012 v Riu de Janeiro. Na formulácii SDGs sa podieľali všetky členské štáty OSN, zástupcovia občianskej spoločnosti, podnikateľskej sféry, akademickej obce a občania zo všetkých kontinentov. Agendu udržateľného rozvoja oficiálne schválil summit OSN 25. septembra 2015 v New Yorku.

Presným názvom dokumentu je „Premena nášho sveta: Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj“, ktorý je doposiaľ najkomplexnejším súborom priorít pre dosiahnutie cieľa udržateľného rozvoja. 17 cieľov udržateľného rozvoja jednohlasne prijalo 193 krajín. Zapojené krajiny Agendu vnímajú skôr ako morálny a etický záväzok. Oproti minulosti sú sa však tieto ciele zameriavajú na celý svet,  nielen na rozvojové krajiny. 

Kľúčovými princípmi novej Agendy 2030 sú transformácia, integrácia a univerzálnosť. Transformačnú silu Agendy 2030 predstavuje 17 cieľov udržateľného rozvoja, rozpracovaných do 169 súvisiacich čiastkových cieľov, ktoré majú za ambíciu usmerňovať štrukturálnu politickú, ekonomickú a sociálnu premenu jednotlivých krajín sveta v reakcii na hrozby, ktorým ľudstvo dnes čelí. Integračný prvok sa v Agende prejavuje ako prepojenie všetkých troch dimenzií udržateľného rozvoja: ekonomickej, sociálnej a environmentálnej. V neposlednom rade sa nová Agenda a jej ciele vyznačujú značnou univerzálnosťou, čo ich najviac odlišuje od Miléniových rozvojových cieľov. Kým prvotným zámerom MDGs bolo odstránenie extrémnej chudoby a hladu v rozvojových krajinách, heslom Agendy pre udržateľný rozvoj sa stal výrok "nenechať nikoho bokom" a plnenie jej cieľov sa očakáva od všetkých, teda aj rozvinutých štátov.

Slovenská republika sa tiež prihlásila k plneniu SDGs, ich plnenie koordinuje Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. Na webovej stránke www.rokovania.sk je prístupný rozsiahly materiál, ktorý obsahuje podrobné informácie o Agende 2030 a plánovaných aktivitách súvisiacich s implementáciou Agendy na Slovensku. Podľa tohto rokovacieho materiálu rok 2016 bol len prechodným rokom a 2017 bude prvým rokom implementácie a monitorovania cieľov.

V marci 2016 schválila slovenská vláda „Východiská implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj“. Stanovili sa v nich základné kroky realizácie SDGs. Ich presadenie však podľa východísk nie je pre jednotlivé rezorty povinné. Ďalší plán zavedenia cieľov do praxe prijala slovenská vláda na začiatku tohto roka pod názvom „Koncepcia implementácie Agendy 2030 v medzinárodnom prostredí“, ktorý však nie je konkrétnym plánom. Ním by mala byť, podľa tohto dokumentu, až „Národná stratégia implementácie Agendy 2030“, ktorá by určila aj vhodnú inštitucionálnu štruktúru pre celkové monitorovanie. 

Dátum zverejnenia analýzy: 29.01.2017
success
error