DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Vláda bude počas predsedníctva SR v Rade EÚ, ako aj zvyšku svojho mandátu, aktívne presadzovať prehlbovanie Hospodárskej a menovej únie na základe Správy piatich predsedov. Hlavným cieľom bude viesť diskusiu o ekonomickej a fiškálnej integrácii členských štátov EÚ, konkrétne prostredníctvom vytvárania fiškálnych nástrojov za účelom tlmenia negatívnych dopadov z ekonomických a finančných kríz.

29.01.2017
Pravda

Zameriame sa na úspechy, dosiahnuté ciele počas slovenského predsedníctva (SK PRES), ktoré sa konalo v druhej polovici roka 2016. V rámci priorít SK PRES sa Slovensko zaviazalo o budovanie hospodársky silnej Európy. Výsledky, ktoré v tomto bode dosiahla sú nasledovné: Prijatie rozpočtu EÚ pre rok 2017  (schválený v rekordnom čase), dohoda Rady na EFSI 2.0 (Európsky fond pre strategické investície), určenie kritérií pre čierny zoznam daňových rajov. Na základe uvedeného môžeme považovať tento vládny sľub za splnený.

Správa piatich predsedov je plán posilnenia hospodárskej a menovej únie EÚ, ktorý v roku 2015 predstavili predseda EK Juncker, predseda EP Schulz, predseda ECB Draghi, predseda ER Tusk a Dombrovskis, podpredseda Komisie pre euro a sociálny dialóg. Tento plán je rozdelený do troch fáz:

Fáza 1 alebo „prehlbovanie prostredníctvom činov“ (1. júla 2015 – 30. júna 2017): využívanie existujúcich nástrojov a súčasných zmlúv na zvýšenie konkurencieschopnosti a štrukturálnej konvergencie, dosiahnutie zodpovednej fiškálnej politiky na úrovni členských štátov a na úrovni eurozóny, dobudovanie finančnej únie a posilnenie demokratickej zodpovednosti;

Fáza 2, alebo „dobudovanie HMÚ“: zavedú sa ďalekosiahlejšie opatrenia na to, aby sa proces konvergencie stal záväznejší, napríklad pomocou súboru spoločne dohodnutých kritérií konvergencie, ktoré by mali právnu povahu, a aj pomocou ministerstva financií eurozóny;

Záverečná fáza (najneskôr do roku 2025): po úplnej realizácii všetkých krokov by rozsiahla a skutočná HMÚ predstavovala stabilné a prosperujúce miesto pre všetkých občanov členských štátov EÚ, ktoré spoločne využívajú jednotnú menu, atraktívne aj pre ďalšie členské štáty EÚ, ktoré sa k nej budú chcieť pripojiť, ak na to budú pripravené.“ (.pdf, s.1)

V základných štyroch prioritách slovenského predsedníctva sa na prvom mieste objavuje: „Hospodársky silná Európa: Zameriame sa na iniciatívy, ktoré prispejú k vytvoreniu vhodného prostredia pre investície a pre ďalší rozvoj Únie. Priaznivé prostredie je kľúčovým predpokladom pre rozvoj a realizáciu zjednocujúcich európskych projektov, ktoré sú nosnými prvkami moderného jednotného trhu.“ A teda môžeme konštatovať, že vláda do programu SK PRES zakomponovala ciele zo Správy piatich predsedov. 

Podľa oficiálnej stránky SK PRES sa v oblasti hospodárskej a menovej podarilo Slovensku dosiahnuť tieto výsledky: „Predsedníctvo dosiahlo významný pokrok pri nastavení spravodlivého a efektívneho daňového systému, pri maximalizácii potenciálu Investičného plánu pre Európu či v oblasti efektivity a stability finančných trhov. Vďaka dohode na budúcoročnom rozpočte EÚ bude únia lepšie vybavená zoči-voči aktuálnym výzvam ako zvládanie migrácie a jej príčin, zvyšovanie bezpečnosti alebo povzbudenie rastu a tvorby pracovných miest.“

A podľa posledného newslettru sa SK PRES hodnotí nasledovne: „Ambíciou predsedníctva bolo prispieť k vytvoreniu hospodársky silnej Európy. Podarilo sa to napríklad cez vyrokovanie dobrého rozpočtu EÚ na rok 2017, ako hlavného investičného nástroja Únie, ako aj cez dohodu Rady na predĺžení a vylepšení Európskeho fondu pre strategické investície. V rámci priority zameranej na modernizáciu jednotného trhu považujeme za úspech významné kroky v oblasti geoblockingu, iniciatívy WiFi4Europe či legislatívnych návrhov posilňujúcich energetickú bezpečnosť EÚ... Našu prioritu posilňovať globálnu angažovanosť EÚ sme pretavili do podpisu modernej obchodnej dohody EÚ s Kanadou (CETA), ktorá prinesie európskym firmám nové obchodné príležitosti pomôže zvyšovať zamestnanosť. Za zmienku nepochybne stojí prielom v téme ochranných obchodných nástrojoch, ako aj ratifikácia Parížskej klimatickej dohody.

Počas SK PRES sa Rada dohodla na projekte EFSI 2.0. EFSI 2.0 slúži na podporu rastu a konkurencieschopnosti. Od septembra 2016 Rada pracovala na jeho reforme, na ktorej sa dohodla v decembri toho istého roku. V podstate ide o osobitný účet, ktorý spravuje Európska investičná banka a slúži na podporu projektov v oblastiach ako infraštruktúra, výskum a inovácia, vzdelávanie, zdravie, informačné a komunikačné technológie, ale aj iné oblasti. Financie naň prúdia z rozpočtu EÚ a dopĺňa ho príspevok z EIB. 


Dátum zverejnenia analýzy: 29.01.2017
success
error