DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Vláda sa zároveň postará o pomoc pre desaťtisíce občanov, ktorí trpia v dôsledku exekúcií a napomôže im k oddĺženiu.

29.01.2017
Pravda

Schválenie novely exekučného poriadku  zefektívni výkon exekúcií a umožní jej spravodlivejší výkon. Novela konkurzného zákona zároveň napomôže k oddĺženiu občanov. Keďže exekučných konaní na Slovensku je vyše pol milióna, je pravdepodobné, že tieto zmeny sa dotknú veľkého počtu občanov. Sľub preto hodnotíme ako splnený. 

Poslanci 128 hlasmi, na návrh ministerky spravodlivosti L. Žitňanskej, 29. novembra 2016 schválili Novelu exekučného poriadku, ktorá zabezpečuje férovejšie exekučné konania s vyrovnanejšími vzťahmi medzi súdmi, exekútormi, veriteľmi a dlžníkmi. Novela zriaďuje jediný exekučný súd v Slovenskej republike, exekúcie má tak riešiť Okresný súd v Banskej Bystrici. Od tej zmeny sa očakáva kvalifikované a rýchle rozhodovanie prostredníctvom úzko špecializovaných sudcov a ostatných zamestnancov súdu. Exekútori budú mať väčšiu zodpovednosť a budú na nich kladené väčšie požiadavky. Výber exekútora bude náhodný a budú do neho zaradení len tí, ktorí splnia podmienky. Voči jednému dlžníkovi bude umožnené spájať exekúcie u jedného exekútora, čo poskytne úspory v systéme a posilní právnu istotu dlžníka. Výška odmeny pre exekútora bude obmedzená a stanovená ako percento z vymoženej sumy. Návrh zavádza princíp paušálnych nákladov, ktoré budú určené vyhláškou a teda budú predvídateľnejšie.

Tým, že bude možné raz za exekúciu požiadať o odklad bezprostredného výkonu exekúcie zo "sociálnych dôvodov", sa zjednoduší odklad exekúcie. TASR informuje, že "Odklad mu (dlžníkovi, pozn.) na základe žiadosti povolí priamo exekútor na tri mesiace aj bez súhlasu oprávneného. Nebude tak už nevyhnutné, aby o tomto rozhodoval súd. Ďalšia možnosť je, že namiesto odkladu môže dlžník využiť inštitút splátkového kalendára, pričom pri splátkach nebude mať zablokovaný majetok."

Ak sa v priebehu 5 rokov v prípade fyzickej osoby, alebo do 2,5 roku v prípade právnickej osoby, nepodarí nič vymôcť, súd môže exekučné konanie zastaviť. Zákon (.rtf) stanovuje:
"Exekútor vydá upovedomenie o zastavení exkeúcie, ak: (...)
c) pri exekúcii vedenej na majetok právnickej osoby sa do 30 mesiacov od začatia exekúcie alebo od posledného zexekvovania majetku nepodarilo zistiť majetok alebo príjmy, ktoré by mohli byť postihnuté exekúciou a ktoré by stačili aspoň na úhradu trov exekútora,
d) pri exekúcii vedenej na majetok fyzickej osoby sa do piatich rokov od začatia exekúcie alebo od posledného zexekvovania majetku nepodarilo zistiť majetok alebo príjmy, ktoré by mohli byť postihnuté exekúciou a ktoré by stačili aspoň na úhradu trov exekútora
"

Tým sa zabráni prípadom, v ktorých sú konania účelovo otvorené a ľudia sú prenasledovaní niekoľko rokov. V praxi budú naplno účinné tieto zmeny od 1.apríla 2017.

Osobný bankrot sa riešil cez novelu konkurzného zákona, ktorú tiež predložila Žitňanská. Drvivá väčšina poslancov (141) za novelu zahlasovala. Podľa novely tak dlžník bude mať možnosť zbaviť sa dlhov dvomi spôsobmi, a to buď konkurzom alebo splátkovým kalendárom. Znížia sa aj náklady potrebné na začatie konania o oddlžení a ak dlžník nebude disponovať potrebnou sumou, bude mu Centrum právnej pomoci môcť poskytnúť pomoc. Zmeny sa dotknú aj reštrukturalizácie s cieľom zabrániť špekulatívnym praktikám. Tieto zmeny nadobudnú účinnosť od 1.marca 2017.

Počet exekučných konaní už Demagog.sk overoval na základe výroku Žitňanskej, v ktorom sa potvrdilo, že počet exekučných konaní v roku 2015 bol vyše pol milióna. Pravda uvádza, že v roku 2015  bolo 540 986 exekúcií, z toho 519 733 vybavených.


Dátum zverejnenia analýzy: 29.01.2017
success
error