DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Zasadí sa o verejnú politiku, ktorej cieľom je tvorba nových pracovných miest v regiónoch a budovanie lokálnej cestnej infraštruktúry. Svoje ciele v tejto oblasti bude dosahovať prostredníctvom regionálnych rozvojových programov pre najmenej rozvinuté okresy, vrátane podpory sociálnej ekonomiky prostredníctvom kombinácie grantov a finančných nástrojov.

29.01.2017
Zavádzajúce

Vládna koalícia si v rámci plnenia sľubu rozvoja zaostalejších regiónov vypracovala tzv. akčné plány. Jedným z cieľov akčného plánu je aj tvorba udržateľných pracovných miest. Za účelom efektívnejšieho vypracovania akčných plánov vláda v lete 2016 dokonca vycestovala do deviatich regiónov, ktoré sú súčasťou týchto projektov. Na vytvorení plánov sa okrem rezortu dopravy podieľalo aj Ministerstvo financií a Ministerstvo hospodárstva. V oblasti výstavby lokálnej cestnej infraštruktúry nebola zatiaľ zaznamenaná žiadna aktivita. Sľub preto hodnotíme ako čiastočne splnený.


Akčné plány budú financované (.pdf str.3) z fondov štátneho rozpočtu, vyčlenených konkrétne na tieto typy projektov a z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Na obdobie 2016-2020 tak bolo vyčlenených 50 miliónov eur. Každý rok sa predpokladá investovanie 10 miliónov na projekty v dohodnutých regiónoch, pričom výška príspevku v  regiónoch je odvodená od finančnej náročnosti projektu. Okrem finančného príspevku, regiónom bude poskytnutá aj technická pomoc, ktorá má zvýšiť kapacitu miestnych samospráv.

Podľa zákona č. 336/2015 Z.z. (.pdf) bude pomoc poskytnutá regiónom, ktoré sú zapísané v zozname najmenej rozvinutých okresov. Sem patria okresy s mierou nezamestnanosti prevyšujúcou celoslovenský priemer. Medzi regióny, na ktoré boli vyčlenené financie, tak patria Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota a Veľký Krtíš z Banskobystrického kraja, ďalej Kežmarok, Sabinov, Svidník a Vranov nad Topľou z Prešovského kraja a Rožňava, Sobrance a Trebišov z Košického kraja. V roku 2016 boli financie pre dané okresy už rozdelené, najviac dostali práve regióny Kežmarok, Rimavská Sobota, Vranov nad Topľou a Trebišov. Plány na rok 2017 ukazujú, že najviac financií by sa malo prerozdeliť medzi  Vranovom nad Topľou, Rimavskou Sobotuóu, Trebišovom a Rožňavou.

Premiér Robert Fico dokonca prisľúbil zahrnutie ďalších piatich okresov medzi regióny, na ktoré sa aplikuje akčný plán. Novelizácia zákona by tak podľa jeho slov mala byť predložená v čo najbližšej dobe. Rovnako vyhlásil záujem znova vycestovať po už spomínaných 12 regiónoch, aby sa vláda presvedčila aké účinky má akčný plán a poskytnutie regionálneho príspevku.

V auguste 2016 bol schválený projekt na podporu tvorby pracovných miest v kultúrnom a  kreatívnom priemysle, ktorým sa vláda snaží vytvoriť priaznivé prostredie pre rozvoj kreatívneho talentu, podporu podnikateľského ducha a netechnologických inovácií, ďalej tiež podporu dopytu po kreatívnej tvorbe najmä v regiónoch. Na projekt bolo z Európskych fondov vyčlenených 5 882 353 eur a ukončenie realizácie projektov sa predpokladá na rok 2023. O grant je možné požiadať do 28. februára.2017, pričom je možné týmto grantom financovať investície do výroby a inovácií, renovácií a prenájmu priestorov a do marketingu, tiež ním možno podporiť fungujúce podniky v oblasti kreatívnej tvorby rovnako ako založenie nových podnikov.


Dátum zverejnenia analýzy: 29.01.2017
success
error