DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Pellegrini

Hlas

Investičnú pomoc firma dostane až vtedy, keď reálne závod vystavá a keď reálne začnú v ňom pracovať...

23.01.2017
Pravda

O investičnej pomoci pojednáva Zákon č. 561/2007 Z.z. (Zákon o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov). § 16 daného zákona rieši podmienky zrušenia a zastavenia investičnej pomoci. Na základe týchto ustanovení sa majú nvestície vyplácať až po aplikovanej zmene, kvôli ktorej firma žiadala o investíciu. Výrok hodnotíme ako pravdivý.


"Investičná pomoc sa poskytuje formou, dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok,úľavy na dani z príjmu podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti."

Podľa bývalého ministra hospodárstva Vazila Hudáka sa pomoc vypláca až po preinvestovaní. „Investičná pomoc sa vypláca až po preinvestovaní tej čiastky, na ktorú je investičná pomoc žiadaná... Až po splnení všetkých kritérií, hlavne teda po preinvestovaní prostriedkov, ktoré majú byť preinvestované a po vytvorení avizovaných nových pracovných miest, až potom bude investičná pomoc zo strany štátu vyplatená,tvrdil Hudák.

§ 16 zákona o investičnej pomoci stanovuje nasledujúce: "Prijímateľ musí začať konať všetky kroky, ktoré zabezpečia splnenie podmienok náležitosti rozhodnutia o schválení investičnej pomoci podmienky, za ktorých bola investičná pomoc schválená vrátane intenzity investičnej pomoci jej výšky a podmienok čerpania investičnej pomoci. Ak prijímateľ nezačne najneskôr do 12 mesiacov odo dňa doručenia rozhodnutia o schválení investičnej pomoci obstarávať dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok podľa § 4 ods. 1 a 6, § 5, 6, § 7 ods. 1 a 5 alebo nezačne vykonávať podnikateľskú činnosť uvedenú v investičnom zámere alebo investičnom zámere s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur do troch rokov od doručenia rozhodnutia o schválení investičnej pomoci, alebo pri veľkom investičnom projekte nezačne vykonávať podnikateľskú činnosť uvedenú v investičnom zámere alebo investičnom zámere s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur v lehote piatich rokov odo dňa doručenia rozhodnutia o schválení investičnej pomoci, rozhodnutie o schválení investičnej pomoci stráca platnosť a poskytnutú investičnú pomoc je prijímateľ povinný vrátiť. Ak prijímateľ poskytnutú investičnú pomoc nevráti, postupuje sa podľa osobitného predpisu, ktorého ustanovenia boli prijímateľom porušené."


Nevieme pritom hodnotiť, ako prebieha celý proces reálne. Napríklad samotný výber podnikov, ktoré dostanú investičnú pomoc, aj napriek daným pravidlám sa odohráva výber za zatvorenými dverami, uvádza Trend.sk

"Ak podmienky však firmy splnia, ešte to neznamená, že štátnu pomoc aj dostanú. Je verejným tajomstvom, že o investičných projektoch sa namiesto v excelovských tabuľkách rozhoduje za zatvorenými dverami na ministerstvách a úrade vlády. Podľa čoho následne jedna firma stimul dostane a druhá nie, nevedia ani samotní podnikatelia," uvádza redaktor Trendu.

Dátum zverejnenia analýzy: 22.01.2017
success
error