DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Pellegrini

Hlas

Momentálne zákon o podpore investícií už nerozlišuje medzi domácou a zahraničnou investíciou...

23.01.2017
Zavádzajúce

Podľa zákona č. 561/2007 Z.z. (Zákon o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov) môže byť prijímateľom tzv. investičnej pomoci osoba zapísaná v Obchodnom registri alebo v Živnostenskom registri, ktorá bude mať investičný plán v rámci Slovenskej republiky. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) tvrdí, že "Akákoľvek spoločnosť bez ohľadu na sídlo a krajinu pôvodu má rovnakú možnosť a rovnaké podmienky na získanie investičnej pomoci". Prijímateľ pomoci však podľa zákona musí byť osoba so sídlom podniku v SR, preto hodnotíme výrok ako zavádzanie. 

Presné znenie zo zákona: "c) prijímateľom investičnej pomoci (ďalej len „prijímateľ“) právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ so sídlom v Slovenskej republike, zapísaná v Obchodnom registri alebo v Živnostenskom registri, ktorá bude realizovať investičný zámer v Slovenskej republike; prijímateľ musí byť v 100 % vlastníctve žiadateľa alebo žiadateľ musí byť vo vzťahu k prijímateľovi ovládajúcou osobou". 


Dátum zverejnenia analýzy: 22.01.2017
success
error