DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Pellegrini

Hlas

Máme čím ďalej viac nových pracovných miest a znižuje sa nezamestnanosť, zvyšuje sa zamestnanosť.

23.01.2017
Pravda


Podľa štatistík Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny bola miera evidovanej nezamestnanosti na úrovni 8,76 % v decembri 2016. Tento ukazovateľ má celoročne klesajúci trend, v januári bola miera evidovanej nezamestnanosti na úrovni 10,30 %, hranicu 10 % prekročila nezamestnanosť v marci 2016. Štatistický úrad ako aj OECD evidujú rast zamestnanosti. V prvom kvartáli roku 2016 bol celkový počet pracujúcich 2 461,6 tisíc osôb, čo tvorí 89,3 % z celkového počtu ekonomicky aktívneho obyvateľstva. Počet pracujúcich sa v treťom kvartáli navýšil na 2 503,4 tisíc osôb, čiže ide o 90,5 % ekonomicky aktívnych obyvateľov. Najväčší počet voľných pracovných miest v roku 2016 je zaznamenaný za mesiac máj, vtedy sa evidovalo 41 992 voľných pracovných miest. Zmena v počte za mesiace jún a júl je pomerne prudký, to môže byť spôsobené aj vstupom čerstvých absolventov na trh práce. V decembri 2016 sa evidovalo 35 284 voľného pracovného miesta. Vývoj počtu pracovných miest určite výrazne ovplyvňujú aj sezónne zmeny, preto sa nedá jednoznačne rozhodnúť o tendencii vývoja. Je pritom pravda, že v porovnaní s počtom voľných miest na začiatku roka 2016 je momentálne na trhu viac možností. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Podľa štvrťročného hodnotenia zamestnanosti Štatistický úrad zistil nasledujúce: " Rast počtu pracujúcich osôb a miery zamestnanosti zaznamenali všetky kraje. Zamestnanosť relatívne najviac vzrástla v Trnavskom (o 4,8 %) a Bratislavskom kraji (o 4,7 %). Tieto kraje zároveň dosiahli najvýraznejší rast miery zamestnanosti vo vekovej skupine 20 - 64 ročných, v Trnavskom o 3,9 p. b. a v Bratislavskom kraji o 3,7 p. b. Rozdiel medzi najvyššou mierou zamestnanosti v Bratislavskom kraji a najnižšou v Košickom kraji bol 14,6 p. b., medziročne sa tak zvýšil o 2,9 p. b."

O počte nových pracovných miest píše Štatistický úrad toto: "Počty ponúkaných voľých pracovných miest v 3. štvrťroku medziročne vzrástli v priemere o 3 142 (o 18,2 %) na 20 430 miest. Absolútne najviac v doprave a skladovaní (o 892), veľkoobchode a maloobchode (o 782 miest) a v priemyselnej výrobe (o 756 miest). Výraznejšie zvýšenie bolo aj v stavebníctve a finančných a poisťovacích činnostiach. Ponuka voľných pracovných miest sa medziročne znížila iba vo verejnej správe, sociálnom zabezpečení (o 21 %) a v dodávke elektriny, plynu, pary (o 19,5 %)."

Dátum zverejnenia analýzy: 22.01.2017
success
error