DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

Aj novinár je verejný činiteľ, aj novinárom poskytujeme určitú mieru ochrany v zákonoch...

04.12.2016
Nepravda

Nejestvuje zákonný podklad, ktorý by klasifikoval novinárov ako verejných činiteľov. Navyše z charakteru funkcii, ktoré sú menované v Trestnom zákone ani intuitívne nemôžeme zaradiť novinárske povolanie a výrok preto hodnotím ako nepravdivý. 

Legálna definícia pojmu verejný činiteľ v našom právnom poriadku absentuje. Zákon č. 300/2005 Z.z. – Trestný zákon v § 128, ods. 1 uvádza taxatívny výpočet osôb, ktoré sú, pravda, len na účely Trestného zákona verejným činiteľom: 

 "Verejným činiteľom sa na účely tohto zákona rozumie prezident Slovenskej republiky, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, poslanec Európskeho parlamentu, člen vlády, sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky, sudca, prokurátor alebo iná osoba zastávajúca funkciu v orgáne verejnej moci, príslušník ozbrojených síl, osoba v služobnom pomere, starosta, predseda vyššieho územného celku, poslanec orgánu územnej samosprávy, štátny zamestnanec alebo zamestnanec orgánu štátnej správy, územnej samosprávy alebo iného štátneho orgánu, osoba, ktorá vykonáva pôsobnosť v rámci právnickej osoby, ktorej zákon zveruje právomoc rozhodovať v oblasti verejnej správy, notár, súdny exekútor, člen lesnej stráže, vodnej stráže, rybárskej stráže, poľovníckej stráže, stráže prírody alebo osoba, ktorá má oprávnenie člena stráže prírody, ak sa podieľa na plnení úloh spoločnosti a štátu a používa pritom právomoc, ktorá mu bola v rámci zodpovednosti za plnenie týchto úloh zverená."

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že sa novinári v danom výpočte osôb nenachádzajú. 

K problematike novinárov sa javí relevantný tlačový zákon tj. zákon č. 167/2008 Z. z., ktorý upravuje práva a povinnosti vydavateľa, práva a povinnosti osôb pri uplatňovaní práva na opravu, odpoveď a práva na dodatočné oznámenie, evidovanie tlače a ukladanie sankcii. 

Ani v tomto zákone sa nenachádza zmienka o tom, že by novinári boli/ mali byť verejnými činiteľmi. 

V druhej časti výroku Kaliňák hovorí o istej miere ochrany pre novinárov. V § 5 tlačového zákona možno ako formu ochrany chápať nezodpovednosť za zákonom určený obsah:

"(2) Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra nezodpovedajú za

a) obsah informácie, ktorú poskytol ústavný činiteľ, orgán verejnej moci, rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia zriadená orgánom verejnej moci alebo právnická osoba zriadená zákonom, ak je táto informácia uverejnená v periodickej tlači alebo v agentúrnom spravodajstve v pôvodnom znení a jej spracovaním pre uverejnenie sa nezmenil jej pôvodný obsah,

b) obsah uverejneného oznámenia v naliehavom verejnom záujme.

(3) Vydavateľ periodickej tlače nezodpovedá za pravdivosť informácie zverejnenej v oprave, odpovedi, dodatočnom oznámení, inzercii a za klamlivú reklamu alebo porovnávaciu reklamu; to sa nevzťahuje na inzerciu, ktorou vydavateľ periodickej tlače propaguje svoju osobu, aktivity, služby alebo produkty."

Dátum zverejnenia analýzy: 04.12.2016
success
error