DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Igor Matovič

OĽaNO

V obchodnom zákonníku máte napísané: podnikanie je sústavná činnosť, vedená vo vlastnom mene, za účelom dosiahnutia zisku.

02.10.2016
Pravda

Citovaný článok Obchodného zákonníka(.pdf) hovorí: “Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.” Výrok Igora Matoviča preto hodnotíme ako pravdivý.

Ako odsek 2 Obchodného zákonníka uvádza, “Podnikateľom podľa tohto zákona je:
a) osoba zapísaná v obchodnom registri,
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.


Igor Matovič sa v kauze o nezlučitelnosti funkcii a svojej nepozastavenej živnosti obhajuje tým, že má iba aktívne živnostenské oprávnenie, no podnikateľskú činnosť v skutočnosti nevykonáva. Obchodný zákonník však nešpecifikuje rozdiel medzi aktívnym podnikaním a vlastnením podnikateľského listu bez reálnej činnosti. Matovič dostal kvôli nepozastavenej funkcii v 2013 pokutu vo výške šiestich mesačných platov a hrozí, že pre opakujúci sa prípad príde o poslanecký mandát.

Dátum zverejnenia analýzy: 02.10.2016
success
error