DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Andrej Danko

SNS

Takmer všetky parlamenty okrem troch majú minutáž na vystúpenie poslancov. ...Dokonca máme jednu najväčších minutáži.

01.09.2016
Neoveriteľné

Kancelária NR SR poslala Demagog.SK analýzu o časových limitoch na vystúpenie poslancov. Záver tejto analýzy sa zhoduje s tlačovou správou, ktoru vydala kancelária NR SR. Analýza NR SR uvádza, že sú tri krajiny (Cyprus, Estónsko a Litva), ktoré nemajú časový limit na vystúpenie v komorách parlamentu. Počet minút, ktoré môže poslanec využiť na vystúpenie v rozprave len v niktorých komorách parlamentov prekračujú 20-30 minút. Dôležtím faktom však je, že v analýze neboli zahrnuté Írsko, Malta, Španielsko a vo viacerých prípadoch analýza obsahuje len za jednu komoru parlamentu. Analýza tak neuvádza porovnanie všetkých komôr parlamentov EÚ 28. Výrok tak hodnotíme ako neoveriteľný.

Podľa kancelárie NR SR príprave oficiálneho rokovacieho poriadku predchádzalo porovnanie rokovacích poriadkov vo viac ako 20 členských štátoch EU.

Parlamentná štúdia č. 2/ 2016 (Určenie dĺžky času na rozpravu a určenie dĺžky rečníckych časov v rozprave národných parlamentoch členských štátoch Európskej únie), ktorú nám na požiadanie zaslala kancelária NR SR, ukázala že spomedzi 27 komôr parlamentov v 9 komorách existuje stále priame obmedzenie rečníckeho času (Belgicko, Dánsko, Grécko, Chorvátsko, Lotyšsko, Rakúsko, Poľsko, Rumunsko, Nemecko), v 6 komorách môže byť rečnícky čas stanovený na základe rozhodnutia poslaneckého grémia (Fínsko, Francúzsko, Luxembursko, Slovinsko, Taliansko) a vo zvyšných je stanovený buď predsedom parlamentu (Bulharsko, Spojené kráľovstvo), alebo na základe rozhodnutia parlamentu (Česká republika, Slovensko, Holandsko, Švédsko, Maďarsko).

Existujú tri krajiny, konkrétne Cyprus, Estónsko a Litva, v ktorých rozprava v komorách parlamentu je neobmedzená. Podľa štúdie "estónsky a litovský parlament predstavujú špecifické prípady, nakoľko väčšina typov vystúpení v rozprave je limitovaná priamo v rokovacom poriadku, nie však všetky." V Cyperskej republike sa časový limit rečníka netýka návrhov zákonov.

Andrej Danko mal zrejme na mysli tieto tri parlamenty, ktoré vyplývajú z porovnania rokovacích poriadkov realizovanom NR SR. 

31. augusta 2016 sa predseda parlamentu Andrej Danko po poslaneckom grémiu vyjadril o zmene rokovacieho poriadku v NR SR. Návrh zákona z 19. augusta 2016 predovšetkým upravuje ustanovenia týkajúce sa:
  • zabezpečenia poriadku v rokovacej sále
  • dĺžky rečníckeho prejavu
  • rozpravy
  • spôsob zisťovania prítomnosti poslancov v národnej rade
  • účasti iných osôb na rokovaní
  • pozmeňujúcich a doplňujúcich zákonov
  • vrátenia zákona prezidentom
Dôvodová správa k návrhu zákona o rokovacom poriadku hovorí, že "navrhované zmeny vychádzajú aj z poznatkov získaných z právnych úprav krajín Európskej únie, Európskeho združenia voľného obchodu a Európskeho parlamentu."

V rámci ustanovenia dĺžky rečníckeho času sa navrhuje ustanoviť rečnícky čas na 20 minút a v prípade člena navrhnutého poslaneckým klubom na 30 minút. Dôvodová správa sa opäť odvoláva na parlamenty krajín EU: "Obmedzenie dĺžky rečníckeho času je bežnou praxou aj v iných európskych demokraciách a je považované za štandardný nástroj parlamentnej rozpravy (napr. Rakúsko, Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia)."

Dátum zverejnenia analýzy: 31.08.2016
success
error