DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martin Klus

SaS

...od dňa, kedy vystúpia (Veľká Británia, pozn.) a budú chcieť byť súčasťou vnútorného trhu, musia prijať aj legislatívu, ktorá súvisí s vnútorným trhom, na ktorý nemajú žiadny dosah.

O brexite a predsedníctve s Madaricom, Klusom, Šebejom, Kollárom a Šefcovicom - 27.06.2016
Pravda

Štáty, ktoré v súcasnosti dohody s EÚ majú uzatvorené, majú istý vplyv na usmernovanie politiky EK v Európskom hospodárskom priestore. Tento vplyv je však limitovaný na lobovanie a nie na reálne rozhodovanie. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Podobný výrok ohladom vztahov medzi EU, Európskym združením volného obchodu (EFTA) a Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA) overoval Demagog.SK už v prvej polovici júna tohto roka, kde sme uviedli, že Nórsko, Lichtenštajnsko a Island majú prístup na jednotný trh EÚ: "Na jednotnom trhu EÚ (niekedy nazývanom aj vnútorný trh) sa ludia, tovary, služby a kapitál môžu pohybovat v celej EÚ rovnako volne ako v rámci jednej krajiny. Klúcový význam pri odstranovaní prekážok obchodu má zásada vzájomného uznávania.

Nórsko, Lichtenštajnsko a Island získalo prístup na jednotný európsky trh na základe dohody (.pdf) z roku 1994, kedy prišlo rozšírenie Európskeho združenia volného obchodu (EFTA)..."

Dohoda o Európskom hospodárskom priestore upravuje problematiku obchodu krajín EU. Z dohody sú vyradené oblasti polnohospodárstva, rybolovu, spolocnej colnej a bezpecnostnej politiky, spravodlivosti, vnútornej, danovej a monetárnej politiky. 

Táto problematika je dalej rozobratá pri nasledujúcom Šebejovom výroku, z ktorého analýzy preberáme:

'Základ legislatívy EHP tvorí Rímska zmluva, ale dohoda je kontinuálne doplnená o nové legislatívne úpravy EÚ (ako prílohy dohody). O tom, ci nová legislatívna úprava od EÚ bude zapracovaná do dohody EHP, rozhoduje Spolocná komisia EHP. Clenské krajiny EHP mimo EÚ pritom musia vypracovat stanovisko k danej úprave a anlayzovat ústavné a právne požiadavky. Úprava bude implementovaná len vtedy, ked bude považovaná za EHP relevantnú, tzn. týka sa oblasti, ktorá je riadená dohodou EHP. Z toho vyplýva, že clenské krajiny EHP nepreberajú všetky európske legislatívne úpravy, preberajú len tie, ktoré sa týkajú oblastí z dohody EHP. V týchto oblastiach majú krajiny Nórsko, Island a Lichtenštajnsko aj právo vyjadrit si svoj názor prostredníctvom hlasovania v národnom parlamente: " the EEA EFTA States have not transferred any legislative powers to the EEA Joint Committee. Occasionally, due to the content of a Joint Committee Decision (JCD), the constitution of one or more of the EEA EFTA States requires the approval of the national parliament (i.e. the ratification process) in order for the JCD to be binding. "

Bez súhlasu vlády alebo parlamentu týchto krajín dané úpravy nemôžu vstupovat do platnosti (zoznam (.pdf) úprav, ktorým ešte nebol vyslovený súhlas v národných parlamentoch), ale tieto štáty nemajú reálnu možnost vstupovat do legislatívneho procesu. Na druhej strane, môžu usmernovat (.pdf) v Európskej komisii EHP relevantnú politiku: "This opportunity is enshrined in the EEA Agreement as a right for representatives of the EEA EFTA States to participate in experts groups of the European Commission, and to submit EEA EFTA comments on upcoming legislation. While the EEA EFTA States use these opportunities to shape legislation actively, they have little influence on the final decision on the legislation on the EU side. "

Podla portálu europskaunia.sk krajiny EHP preberajú 80 % legislatívy EÚ:"Na rozdiel od vnútorného trhu EÚ však nie je EHP identitický s EÚ. A to aj napriek tomu že preberá 80 % európskej legislatívy. Na EHP sa nevztahuje zavádzanie spolocnej meny, spolocná zahranicná a bezpecnostná politika, policajná a bezpecnostná spolupáca."

Nórsko, Lichtenštajnsko a Island prispievajú do EEA Grant na posilnovanie vztahov s dalšími krajinami EHP. Hlavným cielom je znížit ekonomické a sociálne odlišnosti.'

BBC rozoberá problematiku dalej: "Now, as Norway is not a member of the EU, it has no say over these or any other EU rules. It can lobby against them, but it does not sit round the table when they are proposed, discussed, amended, debated, or voted into law. The consequences can be huge.", teda píše, že Nórsko môže lobovat proti pravidlám, ale už o nich nerozhoduje, ked sa navrhujú, diskutujú, menia a vstupujú do platnosti.

Vela neclenov EÚ (Švjaciarsko, Nórsko, Island, Lichtenštajnsko) má vo svojich zmluvách s EÚ zakomponovanú takzvanú Gilotínovú klauzulu, ktorá partnerom prikazuje akceptovat staré aj nové regulatívy v niektorých oblastiach. Neakceptácia týchto smerníc dáva EÚ právo zrušit celú EEA dohodu s konkrétným štátom.

O tom, že Nórsko platí, ale musí splnat znacné kritériá, píše aj bývalý nórsky minister zahranicných vecí Espen Barth Eide: "Those campaigning for Britain to leave the EU and chose the Norwegian way can hence correctly claim that a country can retain access to the single market from outside the EU. What is normally not said, however, is that this also means retaining all the EU’s product standards, financial regulations, employment regulations, and substantial contributions to the EU budget," teda že okrem prístupu na jednotný trh si neclenská krajina udržuje aj všetky produktové štandardy, financné a zamestnanecké regulácie a podstatné príspevky do rozpoctu EÚ.

Nórska premiérka Erna Solberg na túto tému hovorí, že jej krajina sa správa ako lobistická organizácia a o imitácii nórskeho modelu Britmi hovorí, že sa to Britom pácit nebude.

Dátum zverejnenia analýzy: 26.06.2016
success
error