DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

... máme tu veľkú skupinu rómskych spoluobčanov, ktorí nemajú primerané vzdelanie, kvalifikáciu a nie sú v pracovnom trhu.

Robert Fico o súcasnom dianí - 30.05.2016
Pravda

Naše zdroje naznačujú, že keby sa rómovia zapájali na pracovnom trhu tak, ako majorita, miera nezamestnanosti by bola o niekoľko percentuálnych bodov nižšia. Naše zdroje potvrdzujú aj nižšie vzdelanie rómov v skúmaných oblastiach, či nízku zamestnanosť rómov. Ficov výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Pri sčítaní obyvateľstva sa k rómskej národnosti prihlásilo 100 tisíc ľudí. Informuje o tom SME. Informácia je z roku 2013. Atlas rómskych komunít hovorí však o čísle vyše 400 tisíc. Jeho obsah si môžete pozrieť na stránkach ministerstva vnútra.

Náhľad, koľko rómov je súčasťou pracovného trhu, nám dáva sekcia Sociálne vylúčené spoločenstvá na stránkach Ministerstva vnútra, sociálnych vecí a rodiny. V dokumente Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 (.pdf, s. 15) z roku 2012 stojí: "Podľa  výskumov UNDP  v roku  2010,  metodikou  štatistického  zisovania  pracovných  síl  sa ukázalo, že v rámci rómskej populácie 15 – 64 rokov majú najpočetnejšie zastúpenie nezamestnaní – –z rómskych mužov ich je 72 % a z rómskych žien 75 % populácie. Podľa rovnakého výskumu s použitím rovnakej metodiky je zamestnaných 20 % rómskych mužov a 11 % rómskych žien. (UNDP, 2010) 

Tieto  podiely  sú  štatisticky  rovnaké  aj  v  analýzach  Svetovej  banky  podľa  rovnakej  metodiky, podľa ktorých je nezamestnaných 71 % rómskych mužov a 75 % rómskych žien. Miera zamestnanosti rómskych  mužov  vychádza  na  úrovni  20  %  a  rómskych  žien  na  úrovni  12  %."

Pre porovnanie, zamestnanosť na Slovensku v roku 2012 bola 2,239 miliónov obyvateľov. Pri počte obyvateľov 5,397 miliónov je počet osôb v produktívnom veku 3,886 miliónov ľudí. Zamestnanosť na Slovensku teda predstavovala 57,6 percent, čo je oveľa nižšie, ako spomínaných 20 percent u rómskych mužov a 11 percent u rómskych žien.

Prognostický ústav SAV vo svojej štúdii Trh práce a Rómovia: stav, príčiny a odporúčania (.pdf) z roku 2014 uvádza:"Na pokrízovom trhu práce je výrazná dvojkoľajnosť medzi majoritnými a minoritnými komunitami: v porovnaní s (najlepším) rokom 2008 bolo v roku 2013 na úradoch práce registrovaných o 151.327 nezamestnaných viac, z toho 87 percent osôb žilo v obciach s podielom Rómov do 20 percent. V obciach bez rómskeho etnika stúpol počet uchádzačov v priemere o 100 percent, v obciach s väčšinovou rómskou populáciou však „len“ o 25 percent." 

V tejto štúdii sa tiež môžeme dočítať, že "Nezamestnaní v obciach s vyšším podielom rómskej populácie mali oproti slovenskému priemeru štatisticky významne výrazne nižšie vzdelanie," a "Nezamestnanosť dlhšia, ako štyri roky bola v zmiešaných obciach s vyšším podielom Rómov často až trojnásobná oproti obciam s podielom Rómov do 10%."

"Kým v obciach  bez  rómskej populácie bolo medzi registrovanými nezamestnanými len 0,6 percenta osôb bez ukončeného základného  vzdelania  a 14  percent  len  so základným vzdelaním, v obciach s prevažne rómskou populáciou tieto podiely dosahovali 27 percent, respektíve 52 percent." (s. 151)

"Ak by Rómovia dosiahli rovnakú mieru zamestnanosti, ako majorita, slovenská miera nezamestnanosti by klesla o 5 až 6 percentuálnych bodov." Medzi rokmi 2012-2014 sa pohybovala miera nezamestnanosti medzi 14-12 percentami.


Dátum zverejnenia analýzy: 29.05.2016
success
error