DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Daniel Lipšic

Nová väčšina

Petícia mala cez 100 tisíc podpisov, čiže podľa zákona o rokovacom poriadku má parlament povinnosť ju prerokovať.

Diskusia Denníka N - Žitnanská, Procházka a Lipšic - 18.05.2016
Pravda

Daniel Lipšic sa v danom výroku odvoláva na petíciu (.pdf) za zavedenie hmotnej zodpovednosti politikov, ktorú sa snažila presadiť strana Sieť. Táto petícia získala v minulom roku viac než 100 tisíc podpisov. Podľa rokovacieho poriadku Národnej rady petíciu, ktorú podpísalo aspoň 100 000 občanov, prerokuje Národná rada. Výrok Daniela Lipšica je pravdivý.

Strana Sieť začala so zbieraním podpisov 1. júla 2015, kandidáti strany odovzdali petíciu 14. decembra 2015. Petíciu podpísalo 117 000 občanov,  do národnej rady odovzdali 106 951 preverených podpisov. Radoslav Procházka sa k tomu vyjadril ešte v novembri takto:  "Ľudia si zaslúžia, aby sa ich vyjadrenou vôľou Národná rada skutočne zaoberala, preto chceme odovzdať podpisy do parlamentu aj s určitou rezervou, aby sme sa vyhli akejkoľvek možnej zámienke na neprerokovanie tohto bodu". Cieľom petície bolo "presadiť, aby osoby, ktoré vykonávajú funkciu vo verejnej správe niesli osobnú hmotnú zodpovednosť za nimi spôsobenú škodu, ktorá vznikla občanom Slovenskej republiky. Po druhé, aby boli schránkové firmy vylúčené z obchodovania so štátom a z účasti na štátnych zákazkách."

Prerokovanie petície sa do programu schôdze národnej rady nedostalo, Miroslav Beblaý navrhoval, aby sa tento bod zaradil do programu 4. schôdze (od 17. mája 2016), ale jeho návrh neprešiel.

Zákon o rokovacom poriadku (.pdf) v devätnástej časti hovorí o vybavovaní petícií:

"(1) Petície doručené národnej rade, jej výborom, predsedovi a podpredsedom  národnej rady sa odovzdávajú kancelárii, ktorá vedie ich evidenciu. Predseda národnej rady  postúpi petíciu gestorskému výboru, ktorý ju prerokuje a zaujme k nej stanovisko. Ak petícia patrí do pôsobnosti viacerých výborov, príslušný výbor pôsobí na koordináciu jej vybavenia.
(2) Ak petícia nepatrí do pôsobnosti národnej rady, kancelária ju postúpi na vybavenie príslušnému ministerstvu alebo inému ústrednému orgánu štátnej správy.
(3) Petíciu, ktorú podpísalo aspoň 100 000 občanov, prerokuje národná rada.
"

Na podávanie a vybavenie petícií sa vzťahuje zákon o petičnom práve (Zákon č. 85/1990 Zb.), v ktorom sa píše:

"(3) Orgán verejnej moci, ktorému bola petícia doručená, je povinný petíciu prijať.
(...)
(5) Príslušný orgán verejnej moci je povinný prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby zistil skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom.
"


Už pri odovzdaní petície sa objavili otázky, či bude vôbec petícia prerokovaná, hovorkyňa vtedajšieho predsedu parlamentu, Monika Hucáková na tieto otázky novinárov reagovala takto: "Pracovníci podateľne Národnej rady SR prevzali petíciu, po preverení, či spĺňa zákonom stanovené podmienky, ju následne predseda parlamentu Peter Pellegrini predloží príslušnému gestorskému výboru Národnej rady. (...) Treba počkať na vyhodnotenie, či petícia spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky a následne na odporúčanie gestorského výboru"
Dátum zverejnenia analýzy: 17.05.2016
success
error