DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Lucia Žitňanská

MOST-HÍD

Bol volený (generálny prokurátor Čižnár, pozn.) za okolností, kedy neboli dokončené konania na ÚS ktoré sa týkali doktora Čentéša.

Diskusia Denníka N - Žitnanská, Procházka a Lipšic - 17.05.2016
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý, keďže JUDr. Jaromír Čižnár bol do funkcie generálneho prokurátora vymenovaný ešte pred rozhodnutím Ústavného súdu vo veci sťažnosti Jozefa Čentéša. 
Prokurátor Jozef Čentéš podal 3. januára 2013 ústavnú sťažnosť na rozhodnutie prezidenta SR Ivana Gašparoviča, ktorý ho odmietol vymenovať za generálneho prokurátora SR, keď ho do funkcie za predchádzajúcej vlády zvolila Národná rada. Ako uvádza denník SME, následná patová situácia vznikla kvôli početným námietkam voči zaujatosti sudcov. 

Generálny prokurátor Čižnár bol zvolený v tajnej voľbe dňa 18. júna 2013. Za generálneho prokurátora bol vymenovaný prezidentom Ivanom Gašparovičom 17. júla 2013. 
Ústavný súd rozhodol vo veci ústavnej sťažnosti prokurátora Jozefa Čentéša dňa 4. decembra, teda po tom, čo bol Generálny prokurátor Čižnár zvolený a vymenovaný. 

Pre úplnosť uvádzame rozhodnutie Ústavného súdu:
,, 1. Základné právo doc. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD., na prístup k voleným a iným verejným funkciám za rovnakých podmienok podľa čl. 30 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 21 ods. 4 Listiny základných práv a slobôd, ako aj právo vstúpiť do verejných služieb svojej krajiny za rovnakých podmienok podľa čl. 25 písm. c) Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 o nevymenovaní doc. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD., do funkcie generálneho prokurátora Slovenskej republiky porušené boli. 
2. Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 o nevymenovaní 
doc. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD., do funkcie generálneho prokurátora Slovenskej republiky zrušuje. 
3. Doc. JUDr. Jozefovi Čentéšovi, PhD., priznáva finančné zadosťučinenie v sume 
60 000 € (slovom šesťdesiattisíc eur), ktoré mu je Kancelária prezidenta Slovenskej republiky povinná vyplatiť do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. 
4. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky je povinná uhradiť 
doc. JUDr. Jozefovi Čentéšovi, PhD., trovy konania v sume 2 222,10 € (slovom 
dvetisícdvestodvadsaťdva eur a desať centov) na účet jeho právneho zástupcu advokáta 
JUDr. Petra Kubinu, Námestie SNP 15, Bratislava, do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto 
nálezu." (ÚS 397/2014)

Dátum zverejnenia analýzy: 17.05.2016
success
error