DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Lucia Žitňanská

MOST-HÍD

... zaviedli sme pravidelné hodnotenie sudcov v roku 2012.

Lucia Žitnanská, Miroslav Cíž a Martin Poliacik - 02.05.2016
Pravda

Na základe dostupných informácií hodnotíme výrok ako pravdivý. V pôvodnej reforme zákona z roku 2000 toto opatrenie bolo, ale pri novelizácií príslušného zákona v roku 2008 sa pravidelné hodnotenie sudcov zrušilo. Lucia Žitňanská, ako ministerka spravodlivosti vo vláde Ivety Radičovej toto opatrenie znovu presadila, spolu s povinnosťou každoročného vyhotovenia štatistických výkazov o práci sudcov. 

Pravidelné hodnotenie sudcov sa dostalo do zákona v roku 2000, ale v roku 2008 bolo toto opatrenie z príslušného zákona odstránené. Novelou zákona o sudcoch a prísediacich v roku 2011 bolo pravidelné hodnotenie vrátené Luciou Žitňanskou. Odvtedy platí povinnosť pravidelného hodnotenia sudcov:
"§ 27a (1)
Hodnotenie sudcu sa uskutočňuje
a) po piatich rokoch výkonu funkcie sudcu; hodnoteným obdobím je v tomto prípade obdobie piatich rokov, ktoré predchádza hodnoteniu (...)

§ 27b (1)
Hodnotenie sudcu vykonáva
a) predseda grémia alebo spoločného grémia, ktorého je hodnotený sudca členom, ak ide o sudcu okresného súdu; ak grémium ani spoločné grémium nie je zriadené, hodnotenie sudcu okresného súdu vykonáva sudca zvolený plénom okresného súdu,
b) predseda kolégia, ktorého je hodnotený sudca členom, ak ide o sudcu krajského súdu a najvyššieho súdu,
c) sudca Špecializovaného trestného súdu zvolený plénom tohto súdu. (...)

Výsledkom hodnotenia sudcu je výrok
a) „výborný“, ak súčet bodov pridelených podľa § 27d ods. 4 až 6 je 86 až 100,
b) „dobrý“, ak súčet bodov pridelených podľa § 27d ods. 4 až 6 je 60 až 85,
c) „nevyhovujúci“, ak súčet bodov pridelených podľa § 27d ods. 4 až 6 je 59 a menej.
"

Spomínaným zákonom sa zaviedla aj povinnosť vyhotovenia štatistických výkazov sudcov každý rok. Výkaz vyhotovuje predseda súdu k 31. marcu daného roka. Výkazy sú potom zverejnené na stránke Ministerstva spravodlivosti najneskôr do 30. apríla daného roka. Ako sa tu uvádza, " v prípade výkazu nejde o hodnotenie práce sudcu, ale o špecifickú formu štatistického zisťovania stupňa výkonnosti sudcu; výkaz je však jedným z podkladov pre pravidelné hodnotenie sudcu. (...)
Prvýkrát sa výkazy vyhotovujú za rok 2011 a zverejňujú sa najneskôr do 30. apríla 2012
."

Štatistikcé výkazy majú sledovať "počet a zloženie nevybavených vecí pridelených sudcovi k prvému a poslednému dňu kalendárneho roka, počet vecí pridelených sudcovi v priebehu kalendárneho roka, počet a zloženie rozhodnutých vecí v priebehu kalendárneho roka, počet vybavených vecí v priebehu kalendárneho roka, počet verejne prejednaných vecí v priebehu kalendárneho roka, počet odpracovaných dní, (...) údaj o účasti sudcu na vzdelávacích aktivitách."

Žitňanská vyjadrila svoju nespokojnosť so súčasným fungovaním pravidelného hodnotenia a chce ďalej pokračovať v reformách na zlepšenie kvality súdnictva. Ilustráciou toho, že pravidelné hodnotenie sudcov nie je efektívne a funkčné sú aj zverejnené výsledky hodnotenia sudcov za rok 2015. "Ministerstvo spravodlivosti zverejnilo výsledky pravidelného hodnotenia práce sudcov za rok 2015. Prešlo ním 454 slovenských sudcov vykonávajúcich sudcovskú funkciu od 15 do 25 rokov. Z nich až 433 (95,4 percenta) získalo najlepšie hodnotenie "výborný" (...) Prostredný výrok "dobrý" vlani získalo 16 sudcov (3,5 percenta). Hodnotením neprešli celkom štyria sudcovia, ktorí skončili ako "nevyhovujúci". Je to menej ako jedno percento (0,9 percenta) hodnotených sudcov. U jedného sudcu hodnotenie nebolo ukončené."Dátum zverejnenia analýzy: 01.05.2016
success
error