DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martin Klus

SaS

...tí velikáni, ktorí sú uvedení na konci jedného (...) zákona. (...) z roku 1941, ktorý hovorí o vzťahu slovenského štátu k našim židovským spoluobyvateľom a konkrétne to boli páni Tuka, Sivák, Mach, Pružinský, Fritz, Medrický, Stano.

Kotleba vs. Klus - 25.04.2016
Pravda

Martin Klus rozpráva o zákone, o Nariadení č. 198/1941 Slov. z. o právnom postavení Židov (.pdf), o dokumente známom aj ako Židovský kódex. Nariadenie bolo prijaté 9. septembra 1941, týmto dňom nadobudlo aj účinnosti. Pod nariadenie sú podpísaní Dr. Tuka, Sivák, Mach, Dr. Pružinský, Dr. Fritz, Dr. Medrický, Stano a Čatloš. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Tento právny doklad bol vydaný vo forme vládneho nariadenia, lebo v takejto podobe nebolo potrebné schválenie od Snemu a od prezidenta. Ústav pamäti národa tento dokument opisuje takto: " Židovský kódex obsahoval 270 paragrafov a bol jedným z najkrutejších protižidovských zákonov v Európe. Vo veľkej miere prevzal mnohé antisemitské normy, ktoré na území Slovenska vychádzali od roku 1940, inšpirované a prevzaté od tzv. Norimberských zákonov v Nemecku z roku 1935. Riešenie tzv. Židovskej otázky sa postavilo na rasovom základe (...) "

V úvodnej časti sú zadefinované pojmy Žid, a židovský miešanec. Nasledujú nariadenia upravujúce všetky segmenty osobného aj pracovného života (uvádzame niekoľko z nich):

"Židia sú povinní nosiť židovské označenie. Podrobnosti o tvare označenia a o spôsobe jeho nosenia, ako aj všeobecné výnimky po dohode s rezortne príslušným ministrom určí minister vnútra vyhláškou v Úradných novinách."(.pdf, s. 3)

"Zakazuje sa uzavrieť manželstvo medzi Židom (Židovkou) a Nežidovkou (Nežidom) a medzi Židom (Židovkou) a židovskou miešankou (miešancom)" (.pdf, s. 3)

"Židia nemajú volebné právo a nie sú voliteľní do Snemu Slovenskej republiky ani do orgánov verejnoprávnych korporácií. " (.pdf, s. 3)

"Žid nemôže byť: a) verejným notárom (verejnonotárskym osnovníkom),
b) advokátom (advokátskym osnovníkom),
c) civilným inžinierom. (...) Židia nemôžu vykonávať lekársku a zverolekársku prax.
" (.pdf, s. 5)

"Ústredný hospodársky úrad môže po dohode s Ministerstvom vnútra Židom uložiť povinnosť vysťahovať sa z určitej obce (mesta), pritom môže uložiť súčasne povinnosť nasťahovať sa do určitej obce (mesta)" (.pdf, s. 7)

"Židia sa vylučujú z akéhokoľvek štúdia na všetkých školách a učebných ústavoch okrem škôl ľudových a okrem kurzov osobitne pre nich zriadených. " (.pdf, s. 9)

Dátum zverejnenia analýzy: 24.04.2016
success
error