DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jaroslav Paška

SNS

Ak pôjdu do rady pre spravodlivosť a budú to pretláčať ako pred tým hlasovaním (o povinnom prerozdelovaní utečencov, pozn.), tak tam im ten článok 78 umožňuje pretlačiť uznesenie pomôcť niektorému z členských štátov na krátku dobu. Ale tu (v návrhoch, pozn.) Európska komisia hovorí o riešení dlhodobom. To znamená, že ide nad rámec tohto článku 78, teda porušuje vnútorné pravidlá ...

Blaha vs. Klus vs. Paška o azylovej reforme - 11.04.2016
Nepravda

Jaroslav Paška má pravdu v tom, že článok 78 Zmluvy o fungovaní Európskej únie je aplikovateľný len na dočasné opatrenia. Nemá ale pravdu v tom, že návrhy Európskej komisie sú formulované ako riešenie dlhodobé. Výrok teda hodnotíme ako nepravdivý.

Po tom, ako Európska rada, kde je potrebný jednomyseľný súhlas, neschválila prerozdeľovanie utečencov, hlasovala za toto Rada ministrov, pri ktorej rozhodovaní stačila kvalifikovaná väčšina. V dokumente (.pdf) o povinnom prerozdelení utečencov zo septembra 2015 sa tiež uvádza, že má ísť o dočasné opatrenia: "The European Council agreed in particular, in the light of the current emergency situation and  the commitment to reinforce solidarity and responsibility, on the temporary and  exceptional relocation over two years, from Italy and from Greece to other Member States " (.pdf, s. 4)
Slovenská republika za tento postup napadla Radu EÚ (inak známa aj Rada ministrov) na Súdnom dvore EÚ. Výrok s podobným obsahom už Demagog.SK overoval v decembri.

Rada pre spravodlivosť a vnútorné veci je zložkou Rady Európskej únie v zložení ministrov spravodlivosti a vnútra členských štátov EÚ.

Článok 78 Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie obsahuje prehlásenie (bod 1) ustanovenia o azylantoch, osobách s poskytovanou doplnkovou a dočasnou ochranou, upravuje štatút azylantov, ďalej "spoločný  systém  dočasnej  ochrany  pre  odídencov v prípade hromadného prílevu, spoločné  postupy  udeľovania  a  odnímania  jednotného  štatútu  azylu  alebo  doplnkovej  ochrany, kritériá   a   mechanizmy   na   určenie členského  štátu  príslušného  pre  posúdenie  žiadosti  o  azyl  alebo  o  doplnkovú  ochranu, normy    týkajúce    sa    podmienok    prijímania    žiadateľov   o   udelenie   azylu   alebo   o   poskytnutie   doplnkovej  ochrany, partnerstvo   a   spoluprácu   s   tretími   krajinami   na   účely  riadenia  prílevov  žiadateľov  o  udelenie  azylu  alebo  o  poskytnutie  doplnkovej  alebo  dočasnú  ochranu" (v bode 2).

V bode 3 článku 78 Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa píše "ak sa jeden alebo viac členských štátov ocitne v núdzovej situácii v dôsledku náhleho  prílevu  štátnych  príslušníkov  tretích  krajín,  môže Rada  na  návrh  Komisie  prijať  dočasné  opatrenia  v  prospech  dotknutého,  respektíve  dotknutých  členských štátov.  Uznáša  sa  po  porade  s  Európskym  parlamentom." Okrem toho sa v tomto článku už iný druh pomoci členskému štátu nespomína.

16. marca 2016 Európska komisia predstavila šesť zásad (.pdf) pre ďalší rozvoj spolupráce medzi Tureckom a EÚ pri riešení migračnej krízy. Európska rada, ktorá zasadala 17. a 18. marca tieto návrhy brala na vedomie. V oznámení komisie (.pdf) pre Európsku radu sa explicitne uvádza, že ide o dočasné opatrenia (aspoň čo sa týka bodu o návrate všetkých nových neregulárnych migrantov prichádzajúcich z Turecka na grécke ostrovy): "The arrangements for the return of all new irregular migrants and asylum seekers crossing the Aegean Sea from Turkey to Greece operating together with the 1:1 resettlement scheme will be a temporary and extraordinary measure, and should begin as soon as possible.The aim is to replace the current mass irregular flows of migrants by a controlled and legal process. The objective is also to break the pattern of refugees and migrants paying smugglers and risking their lives. " (Oznámenie komisie (.pdf), s. 9)

Tlačová správa (.pdf) Komisie cituje Fransa Timmermansa, prvého podpredsedu Komisie: "Návrhy, o ktorých diskutovali vedúci predstavitelia EÚ a Turecka, týkajúce sa návratu všetkých nových neregulárnych migrantov a žiadateľov o azyl prichádzajúcich do Grécka z Turecka, predstavujú dočasné a výnimočné opatrenie, ktoré nadobudne účinnosť čo najskôr. Spolu s presídlením sýrskych občanov z Turecka do EÚ môžu tieto návrhy rozbiť obchodný model prevádzačov raz a navždy. Bude to však možné uskutočniť len v súlade s medzinárodným právom a právnym rámcom EÚ."

Keďže dočasný charakter týchto návrhov je zdôrazňovaný v správe od Komisie, z tohto hľadiska nie je rozpor medzi návrhmi a článkom 78.

Dátum zverejnenia analýzy: 10.04.2016
success
error