DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Viliam Čislák

Nestraníci

...tento zákon nastavujeme pre všetkých zdravotníckych pracovníkov, všetkých 25 kategórií. Neriešime tu iba sestry, ktorých je, samozrejme, najviac..

Cislák vs. Uhliarik vs. Kavecká o situácii v zdravotníctve - 18.01.2016
Pravda

Novela zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve rieši všetkých 25 kategórií zdravotníckych pracovníkov vo všetkých nemocniciach na Slovensku. Dotýka sa 25 kategórií zdravotníckych pracovníkov, pričom sestry sú najpočetnejšou kategóriou. Základné mzdy sú upravené cez koeficienty. Počítajú sa ako násobok priemernej mzdy spred dvoch rokov, čo má zabezpečiť ich každoročnú valorizáciu. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

V dôvodovej správe(.rtf) tohto zákona je v bode 13 uvedené zavedenie minimálnej výšky základnej zložky mzdy pre zdravotníckych pracovníkov: "Navrhuje sa minimálna výška základnej zložky mzdy v závislosti od vykonávaných činností pre vymedzený okruh zdravotníckych pracovníkov podľa § 27 zákona o poskytovateľoch."  
V znení zákona(.rtf) paragrafy 80 aa až aw potom presne určujú minimálnu výšku základnej zložky mzdy pre jednotlivé zdravotnícke profesie pomocou priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR.

Doložka sociálnych vplyvov k tomuto zákonu uvádza celkové počty pracovníkov, ktorých táto zmena zákona ovplyvní:
 "Úprava sa dotýka cca 38 050 zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v jednotlivých zdravotníckych povolaniach nasledovne: farmaceut (322), sestra (21140), pôrodná asistentka (1201), zdravotnícky laborant (1812), farmaceutický laborant (398), technik pre zdravotnícke pomôcky (18), fyzioterapeut (1139), zdravotnícky záchranár (1779), verejný zdravotník (84), zdravotnícky asistent (1779), rádiologický technik (972), dentálna hygienička (8), asistent výživy (275), masér (386), sanitár (4848), zubný asistent (3), zubný technik (867), ortopedický technik (216), logopéd (35), psychológ (248), laboratórny diagnostik (438), liečebný pedagóg (30), fyzik (48)."

Predpis č. 578/2004 Z. z.Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

§ 27 ods. 2 a 3 hovoria, ktoré kategórie spadajú pod pojem zdravotnícki pracovníci

1) Zdravotnícky pracovník je fyzická osoba vykonávajúca zdravotnícke povolanie:

lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut,  verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, asistent výživy, dentálna hygienička, rádiologický technik, zdravotnícky záchranár, zubný technik, technik pre zdravotnícke pomôcky, optometrista,farmaceutický laborant, masér, očný optik, ortopedický technik, zdravotnícky asistent, zubný asistent, sanitár.

(2) Zdravotnícky pracovník je aj fyzická osoba, ktorá vykonáva povolanie logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik v zdravotníckom zariadení a splnila podmienku podľa § 33 ods. 3 (ďalej len „iný zdravotnícky pracovník“).

(3) Zdravotníckym pracovníkom je aj profesionálny vojak, ktorý vykonáva príslušné zdravotnícke povolanie podľa odsekov 1 a 2 v štátnej službe profesionálneho vojaka ozbrojených síl Slovenskej republiky vo vojenskom zdravotníctve a spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu.23a)


Dátum zverejnenia analýzy: 17.01.2016
success
error