DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

„…pretože keď povie, že má 14, napriek tomu, že má šedivú bradu, tak proste povie, že má 14. A my mu musíme veriť, napriek tomu, že vieme, že to tak nie je.“

15 najväcších neprávd a zavádzaní v roku 2015 - 27.12.2015
Nepravda

Výrok sme overovali v relácii O5M12 31. mája 2015. K tejto téme sme napísali aj komentár do Denníka N.

Kaliňák vo výroku tvrdí, že s migrantmi a žiadateľmi o azyl, ktorí o sebe vyhlásia, že sú mladiství, musí štát zaobchádzať ako s mladistvými aj v prípade pochybností. Podľa Zákona o pobyte cudzincov a Zákona o azyle sa za maloletú osobu považuje v sporných prípadoch taká osoba, u ktorej to potvrdí lekárska prehliadka. Do vykonania prehliadky, alebo v prípade odmietnutia prehliadky, je takáto osoba považovaná za plnoletú. Za mladistvú je považovaná len taká osoba, u ktorej lekárska prehliadka nedokázala jasne určiť, že sa jedná o plnoletú osobu. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.

§ 127 odsek 1 zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov:

"Ak sa štátny príslušník tretej krajiny odmietne podrobiť lekárskemu vyšetreniu podľa § 111 ods. 6, považuje sa na účely konania podľa tohto zákona za plnoletú osobu; ak sa podrobí lekárskemu vyšetreniu, považuje sa za plnoletú osobu až do výsledku lekárskeho vyšetrenia na určenie jeho veku. Ak na základe lekárskeho vyšetrenia nie je možné určiť, či ide o plnoletú osobu alebo maloletú osobu, na konanie podľa tohto zákona sa považuje za maloletú osobu. Policajný útvar je povinný poučiť štátneho príslušníka tretej krajiny o oprávnení nariadiť vykonanie lekárskeho vyšetrenia na určenie veku, spôsobe jeho vykonania a dôsledkoch vyšetrenia na konanie podľa tohto zákona, ako aj o dôsledkoch odmietnutia vyšetrenia."

Tento zákon tak vyvracia Kaliňákovo tvrdenie, že s osobou, ktorá o sebe prehlási, že je maloletá nemožno zaobchádzať ako s plnoletou. Zákon o azyle ďalej upresňuje, že v sporných prípadoch sa s osobou ako s maloletou zaobchádza len vtedy, keď ani lekárske vyšetrenie nedokázalo určiť, či sa jedná o maloletú alebo plnoletú osobu.

 § 23 odsek 7 zákona č. 480/2002 o azyle 

"Žiadateľ je povinný podrobiť sa lekárskemu vyšetreniu, ak má ministerstvo pochybnosti o jeho veku; ak ide o cudzinca podľa § 16 ods. 2, je potrebné udelenie súhlasu zákonného zástupcu alebo opatrovníka. Ak sa na základe lekárskeho vyšetrenia zistí, že ide o plnoletú osobu, ministerstvo s ňou koná ako s plnoletou osobou a o výsledku lekárskeho vyšetrenia bezodkladne informuje jej zákonného zástupcu alebo opatrovníka a príslušný súd. Ak sa cudzinec odmietne podrobiť lekárskemu vyšetreniu alebo ak zákonný zástupca alebo opatrovník neudelí súhlas na jeho vykonanie, na konanie podľa tohto zákona sa považuje za plnoletú osobu. Ak na základe lekárskeho vyšetrenia nie je možné zistiť, či ide o plnoletú osobu alebo maloletú osobu, na konanie podľa tohto zákona sa považuje za maloletú osobu, o čom ministerstvo bezodkladne informuje jej zákonného zástupcu alebo opatrovníka."

Dátum zverejnenia analýzy: 31.12.2015
success
error