DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marek Maďarič

SMER-SD

...v prípade, že by sa nedajbože niečo stalo, tak majú bezpečnostné zložky možnosť na dlhšiu dobu zadržať podozrivých ľudí alebo že majú možnosť a že budú pripravenejší aj materiálne sa venovať týmto veciam, že bude posilnený aj policajný zbor.

Madaric vs. Procházka - 14.12.2015
Pravda

Protiteroristický balíček je súhrnné označenie niekoľkých noviel zákonov, ktoré boli prijaté v súvislosti s teroristickými útokmi v Paríži. V rámci týchto opatrení bolo prijaté dlhšie zadržiavanie podozrivého, možnosť prehľadávať dopravné prostriedky aj s ich obsahom, možnosť vypínania nevhodných internetových stránok, prísnejšie tresty pre odsúdených z terorizmu, nové právomoci tajných služieb, lepšia ochrana svedkov, či zlepšenie sledovania. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 


V rámci protiteroristického balíčka bola schválená ústavná zmena ktorá znie: "Zadržaná osoba musí byť ihneď oboznámená s dôvodmi zadržania, vypočutá a najneskôr do 48 hodín a pri trestných činoch terorizmu do 96 hodín prepustená na slobodu alebo odovzdaná súdu.", čím sa pre osoby podozrivé z terorizmu zdvojnásobil čas, počas ktorého môžu byť zadržaní. 

Rovnako došlo v novele Trestného zákona aj k vloženiu definície trestných činov terorizmu: "Trestné činy terorizmu sú trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny podľa § 297, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme podľa § 419, zločin spáchaný členom teroristickej skupiny a zločin spáchaný z osobitného motívu...". 

"Ak o to informačná služba požiada, sú štátne orgány a inštitúcie, ktorým informačná služba poskytla informácie podľa odsekov 5 a 6, okrem orgánov činných v trestnom konaní, povinné zaslať informačnej službe písomné vyjadrenie k spôsobu využitia poskytnutej informácie a o spôsobe vyhodnotenia poskytnutej informácie na základe ich vlastných poznatkov alebo výsledkov ich vlastnej činnosti, najmä či sa takáto informácia potvrdila a v akom rozsahu, a to bezodkladne po vyhodnotení poskytnutej informácie; vyjadrenie o spôsobe vyhodnotenia poskytnutej informácie Policajný zbor poskytuje v rozsahu, ktorý neohrozuje operatívno-pátraciu činnosť Policajného zboru." Táto časť novely poukazuje na to, ako protiteroristický balíček posilnil právomoci štátnej informačnej služby. 

Rovnako tak došlo aj k úpravám, ktoré umožňujú aj materiálne sa lepšie venovať zisťovaniu skutočností spojených s terorizmom ako uvádza § 11 odsek 8: "Ak je na účely získania informácie alebo zabránenia vzniku závažnej ujmy na bezpečnosti štátu, hospodárskych záujmoch štátu alebo ochrane utajovaných skutočností potrebné vykonať predstieraný prevod veci, možno predstieraný prevod veci vykonať na základe predchádzajúceho písomného súhlasu sudcu súdu príslušného podľa osobitného predpisu.1da) Predstieraným prevodom veci je predstieranie kúpy, predaja alebo iného spôsobu prevodu veci, na držanie ktorej sa vyžaduje osobitné povolenie alebo držanie ktorej je zakázané.". 

Celá novela zákona má 18 strán a nadobúda účinnosť 1. januára 2016. 

Dátum zverejnenia analýzy: 13.12.2015
success
error