DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Pellegrini

Hlas

Každopádne platí, že každý postup každého je vždy spätne odkontrolovateľný, tak ako každý úradník na stavebnom úrade, kedykoľvek aj 3 roky dozadu sa môžte ísť pozrieť, ako a na základe čoho vydal stavebné povolenie, tak logicky, že sa nadriadení budúci tak, ako sa táto vláda pozerala, čo robili predchádzajúci ministri, tak aj noví ministri, to je úplne bežné, sa pozrú, čo robili ich podriadení a či dodržali všetky zákonné postupy a či neporobili niekde zle.

Pellegrini a Kolíková v Na telo - 01.06.2022
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý vzhľadom na možnosti dohľadania dôkazov a výkone štátnych zamestnancov pomocou infozákona alebo povinností plynúcich zo zákonov o registratúre a štátnych zamestnancoch.

Podľa infozákona pod povinné zverejňovanie informácii patrí postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať a prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe.

Podľa nariadenia MV SR o registratúrnom poriadku “lehotu uloženia spisov ustanovuje registratúrny plán ministerstva a registratúrny plán okresných úradov. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bol spis uzatvorený alebo po splnení podmienky ustanovenej na začatie jej plynutia v registratúrnom pláne.” (.pdf, s. 3)

Zákon o archívoch a registratúrach hovorí: “Pôvodca registratúry vyraďuje registratúrne záznamy najmenej raz za päť rokov. V odôvodnenom prípade si pôvodca registratúry môže dohodnúť inú lehotu.”

Ďalšie práva povinnosti štátnych zamestnancov upravuje zákon o štátnej službe.

Dátum zverejnenia analýzy: 01.06.2022
success
error