DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marián Kéry

SMER-SD

Odbor krízového riadenia alebo sekcia krízového riadenia je tu vtedy, keď sú tu nejaké prírodné katastrofy, keď sú tu povodne a on má pomáhať občanom Slovenskej republiky, ale na zvládnutie krízy s utečencami, tu máme Migračný úrad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky alebo Cudzineckú políciu Slovenskej republiky.

Bittó Cigániková, Kéry a Šimečka na Markíze - 13.04.2022
Nepravda

Z kontextu výroku predpokladáme, že Kéry hovorí o sekcií krízového riadenia na Ministerstve vnútra. Tá sa má podieľať na niektorých aspektoch riadenia krízy, podľa slov odchádzajúceho riaditeľa môže na jej manažovanie vyčleniť 30 ľudí. Úlohou sekcie nie je pomáhať len pri prírodných katastrofach, ale aj pri iných krízových situáciách. Je pravdou, že aj spomínaný migračný úrad a cudzinecká polícia sa podieľajú na zvládaní krízy s utečencami, to však neznamená, že sa na jej riadení nepodieľa aj sekcia krízového riadenia na MV. 

Sekcia zastrešuje: „integrovaný záchranný systém, civilnú ochranu, krízové riadenie, civilné núdzové plánovanie, ochranu kritickej infraštruktúry, hospodársku mobilizáciu, správu materiálu civilnej ochrany a humanitárnu pomoc.” Pomáha teda pri prírodných kalamitách, ktoré patria medzi mimoriadne udalosti. Rovnako k nim však patrí aj hromadný príliv utečencov na územie Slovenska. V súvislosti s mimoriadnou udalosťou sa vyhlasuje stav mimoriadnej situácie, ten na Slovensku kvôli vojne na Ukrajine platí od 26. februára 2022. 

Počas stavu mimoriadnej udalosti sa napríklad vykonávajú opatrenia, medzi ktoré patrí aj použitie základných a ostatných zložiek integrovaného záchranného systému, čo spadá do kompetencií  sekcie krízového riadenia. Štát na pomoc Ukrajincom povolal Hasičský a záchranný zbor, za ktorý zodpovedá na ministerstve sekcia krízového manažmentu. 

V súčasnej situácií sa sekcia krízového riadenia podieľala napríklad na založení linky pomoci pre Ukrajincov, nepomáha teda len občanom Slovenskej republiky, ako tvrdí Kéry. 

Súčasťou sekcie ja aj riadenie humanitárnej pomoci a medzinárodná spolupráca. Na základe práce v tomto smere, viď. tlačové správy, spolupráce pri zvládaní krízy a humanitárny rozsah sekcie hodnotíme tvrdenie o pôsobnosti sekcie za nepravdivé. 

Úrad hraničnej a cudzineckej polície má množstvo úloh, ako napríklad kontrola hraníc, analýza dokladov, kontrola pobytového režimu cudzincov, v obmedzenom rozsahu  sa podieľa aj na úseku azylového konania či na  realizácie dublinských nariadení, ktorých  predmetom je aj azylová politika. Pre samotný azyl však existuje Oddelenie azylu PZ SR

Migračný úrad SR rozhoduje o udeľovaní azylu a poskytovaní doplnkovej ochrany cudzincom a teda z povahy svojich úloh sa na manažovaní krízy podieľa.

Dátum zverejnenia analýzy: 12.04.2022
success
error