DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Tomáš Taraba

Život - NS

Postavme sa proti chorému nápadu vlády nanútiť ľuďom povinnosť prijať do svojích obydlí vojakov a akýchkoľvek migrantov. Presne túto možnosť Hegerova vláda včera prijala.

14.03.2022
Zavádzajúce

Poslanec Tomáš Taraba v príspevku na Facebooku z 3. marca tvrdí, že vláda môže na základe novoprijatého nariadenia domácnostiam udeliť povinnosť ubytovať migrantov. Toto nariadenie sa v prvom rade vzťahuje na tzv. subjekty hospodárskej mobilizácie, akými sú napríklad obce a mestá. Okresný úrad síce môže uložiť povinnosť poskytnúť ubytovanie aj fyzickej osobe, ale len v prípade, ak sa tým nenaruší chod danej domácnosti. Keďže Taraba podal informáciu o nariadení skreslene, výrok hodnotíme ako zavádzajúci. 

Ubytovacie zariadenia poskytujúce dočasné útočisko pre utečencov môže vybrať okresný úrad na požiadavku ministerstva vnútra SR. V prípade fyzických osôb to je možné len za určitých podmienok.

„Povinnosť podriadiť sa vecnému plneniu podľa odseku 1 písm. d) sa nevzťahuje na fyzickú osobu, u ktorej by sa poskytnutím vecného prostriedku ohrozila jej výživa alebo výživa jej rodiny; pri ukladaní vecného plnenia sa prihliada aj na neohrozenie chodu jej hospodárskeho zariadenia,” hovorí zákon o hospodárskej mobilizácii.

Štátne zariadenia, hotely a penzióny a aj súkromné ubytovanie, ktoré chcú poskytnúť ubytovanie pre utekajúcich Ukrajincov, je možné prihlásiť na stránke ministerstva dopravy pomocpreukrajinu.sk. Ide o registráciu na báze dobrovoľnosti, nie o nariadenie vlády.

Dátum zverejnenia analýzy: 23.02.2024
success
error