DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Branislav Gröhling

SaS

Čo sa týka zbraní, tak to je opäť definované medzinárodnými zmluvami a nemôžu to byť žiadne jadrové zbrane ani nič podobné. Čo sa týka vzdušného priestoru, opäť máte v zmluve napísané jednotlivé pravidlá, že sa nevzdávame vzdušného priestoru a že to je v rámci našej gescie.

Raši vs. Gröhling o omikrone aj školstve - 28.01.2022
Pravda

Dohoda o obrannej spolupráci s USA je rámcovou dohodou, ktorej súčasťou je rešpektovanie Ústavy a zákonov SR, ako aj medzinárodných záväzkov obidvoch zmluvných strán. Tie jasne definujú, že umiestnenie jadrových zbraní na našom území nie je možné bez rozhodnutia vlády a parlamentu. Zároveň sa dohodou nevzdávame kontroly a zvrchovanosti nad vzdušným priestorom Slovenskej republiky, výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Preambula dohody o obrannej spolupráci s USA uvádza: „takáto spolupráca je založená na plnom rešpektovaní suverenity každej Strany a vzájomných záväzkov Strán vyplývajúcich z iných medzinárodných dohôd vrátane Charty Organizácie Spojených národov,”, ako aj „pôsobenie ozbrojených síl USA na území Slovenskej republiky je so súhlasom Slovenskej republiky a s plným rešpektovaním Ústavy Slovenskej republiky a iných slovenských zákonov” (.docx, s. 3).

Dohoda umožňuje ozbrojeným silám USA umiestniť po dohode so Slovenskom materiál, vybavenie a zbrane. Nemôže tak však urobiť v rozpore s našimi zákonmi a medzinárodnými záväzkami.

Článok 4, odsek 1: „Pri plnom rešpektovaní suverenity a zákonov Slovenskej republiky môžu ozbrojené sily USA prepravovať, rozmiestňovať a skladovať obranné zariadenia, zásoby a materiál (ďalej len „rozmiestnený materiál“) v dohodnutých zariadeniach a priestoroch a na iných miestach podľa vzájomnej dohody. Strany alebo ich výkonní zástupcovia konzultujú činnosti podľa tohto článku v potrebnom rozsahu.”  

Slovenská republika ako aj Spojené štáty Americké sú strany medzinárodnej zmluvy „Zmluva o nešírení jadrových zbraní (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, skratka NPT).“ 

Do platnosti taktiež minulý rok (20. januára 2021) vstúpila Zmluva o zákaze jadrových zbraní (TPNW) - hoc väčšina krajín EÚ a NATO ju neratifikovala, zmluva sa stala medzinárodne platnou nakoľko za ňu vo Valnom zhromaždení OSN hlasovalo dostatok štátov (122) a ratifikovalo ju 50 štátov (potrebný počet, aby vstúpila do platnosti).

20. januára vyhlásila prezidentka Zuzana Čaputová, že zmluvu podpíše spolu s interpretačnou doložkou, ktorá ju vykladá nasledovne:
„Táto dohoda neumožňuje na území Slovenskej republiky prítomnosť jadrových zbraní, biologických alebo chemických zbraní, vzhľadom na to, že by to bolo v rozpore s medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky.”

Je tak jednoznačne vylúčené, aby USA na Slovensko umiestnilo jadrové zbrane na základe dohody o obrannej spolupráci.

O povolení pre lietadlá amerických ozbrojených síl k preletu, tankovaiu, pristátiu a vztetu hovorí článok 11:

Článok 11, odsek č. 1: „Lietadlá, plavidlá a vozidlá prevádzkované ozbrojenými silami USA, alebo výlučne pre ne môžu vstupovať na územie Slovenskej republiky, odchádzať z neho a voľne sa na ňom pohybovať pri dodržiavaní príslušných pravidiel bezpečnosti a prevádzky.“

V odseku č. 2 článku 11 stojí: „Lietadlá prevádzkované ozbrojenými silami USA alebo výlučne pre nemajú právo preletu, právo vykonávať tankovanie počas letu, pristávať a vzlietať na území Slovenska.“

Toto povolenie však neznamená, že sa vzdávame kontroly nad vzdušným priestorom, iba zjednodušuje ozbrojeným silám USA prístup na letiská. V zmluve to nie je explicitne napísané, odvoláva sa však na zákony a medzinárodné záväzky, z ktorých to vyplýva.

Dátum zverejnenia analýzy: 28.01.2022
success
error