DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jana Kiššová

SaS

...skúste si pozrieť jednu jedinú smernicu Európskej únie, tam na prvých 17 stranách sú len nejaké úvodné.

Postavenie Slovenska v Európskej únii - 29.05.2019
Nepravda

Na základe niekoľkých náhodne vybraných smerníc EÚ nie je možné konštatovať, že by prvých 17 strán každej smernice tvorili tie úvodné. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý. Napríklad Smernica Rady 2006/112/ES z  28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty obsahuje v slovenskom preklade 8 úvodných strán (.pdf), Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/52/EÚ zo 16. apríla 2014, ktorou sa mení smernica 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (.pdf) obsahuje 6 a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES (.pdf) obsahuje iba 3 úvodné strany.

Dátum zverejnenia analýzy: 03.06.2019
success
error