DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Očkovanie podľa štúdií znižuje riziko úmrtia a hospitalizácie

Očkovanie podľa štúdií znižuje riziko úmrtia a hospitalizácie

Tatiana Bendíková 19.06.2024 novinky

Portál InfoVojna.bz odvolávajúci sa na štúdiu vedcov z Ohio State University tvrdí, že úmrtnosť zaočkovaných ľudí je dvojnásobná v porovnaní s neočkovanými. Interpretácia danej štúdie je však podľa odborníkov zavádzajúca a jej výpovednú hodnotu znižuje množstvo obmedzení a metodologických nedostatkov. Ide napríklad o tzv. selektívny bias, malú vzorku či odborné zameranie autorov. Viaceré kvalitné štúdie naopak potvrdzujú, že vakcíny proti covidu-19 výrazne znižujú pravdepodobnosť úmrtia hospitalizovaných pacientov.

Príspevok uverejnený na facebookovom profile portálu InfoVojna tvrdí, že „Úmrtnosť ľudí zaočkovaných anticovidovými injekciami je 2-krát vyššia ako tých, ktorí si nepichli vakcínu proti covid-19, vyplýva zo štúdia vedcov z Ohio State University.“ Príspevok odkazuje na článok tohto portálu, ktorý opisuje štúdiu výskumníkov z Ohio State University (OSU). Článok uvádza, že „pacienti hospitalizovaní v dôsledkoch ochorenia na COVID-19, ktorí boli zaočkovaní proti koronavírusu, zomierali takmer dvojnásobne častejšie v porovnaní s neočkovanými pacientami“. Ide o preklad článku americkej neziskovej organizácie Children's Health Defense známej napríklad pre šírenie dezinformácií o očkovaní proti ochoreniu covid-19. 

Výsledky štúdie z Ohio University

Štúdia, o ktorej sa píše v článku, skúmala „vplyv mRNA vakcín proti covidu-19 na ochranu proti akútnemu respiračnému zlyhaniu (ARF) súvisiacemu s covidom-19 v kontexte reakcií protilátok SARS-CoV-2.“

V úvode výskumu autori konštatujú, že „je preukázané, že očkovanie znižuje riziko hospitalizácie,“ avšak zistenia o tom, či očkovanie zlepšuje výsledky u pacientov s covidom-19, ktorí sú už hospitalizovaní, sú doposiaľ nejednoznačné. Táto štúdia hodnotila klinické výsledky a imunitné odpovede na infekciu koronavírusom alebo na vakcíny proti SARS-CoV-2 u pacientov s ARF a rôznymi ďalšími ochoreniami.

Výskum hodnotí výsledky na základe vzorky pozostávajúcej iba zo 152 pacientov s ARF, ktorí boli hospitalizovaní v nemocnici Ohio State University. Z počtu 152 hospitalizovaných pacientov s ARF bolo 112 pozitívnych a 40 negatívnych pacientov na covid-19. Z počtu 112 pozitívnych pacientov bolo 23 pacientov očkovaných proti SARS-CoV-2 a 89 pacientov nebolo očkovaných. Z počtu 40 negatívnych pacientov bolo 15 zaočkovaných a 25 pacientov bolo nezaočkovaných.

Na porovnanie bol využitý Charlsonov index komorbidity (CCI), teda skóre „vypočítané z váženého indexu pozostávajúceho z veku a počtu/závažnosti komorbidných ochorení.“

Miera úmrtnosti negatívnych nezaočkovaných pacientov bola 36 % a u negatívnych zaočkovaných pacientov celkom 27 %. U pozitívne testovaných nezaočkovaných pacientov bola miera úmrtnosti 37 % a v prípade pozitívnych a zároveň zaočkovaných pacientov bola miera úmrtnosti na úrovni 70 %. Z uvedeného tak vyplýva, že medzi pacientmi hospitalizovanými v OSU s ochorením covid-19 bola miera úmrtnosti významne vyššia u očkovaných pacientov v porovnaní s nezaočkovanými pacientmi. Celková miera prežitia nezaočkovaných pacientov v rámci štúdie tak bola 2-krát vyššia. 

Skóre CCI, ktoré určuje mieru prežitia u pacientov s viacerými chorobami (komorbiditami), bolo tiež výrazne vyššie u očkovaných pacientov v porovnaní nezaočkovanými. 

Riziko úmrtnosti však zostalo vyššie aj pri porovnaní zaočkovaných a nezaočkovaných pacientov s podobným skóre CCI, čo podľa štúdie naznačuje, že „riziko úmrtnosti môžu zvýšiť ďalšie faktory“. 

Výsledky výskumu sa nevzťahujú na celkovú účinnosť očkovania vo všeobecnej populácii

Závery štúdie zdôrazňujú, že skúmaná vzorka je malá a očkovací status prijatých pacientov nemusí byť určujúcim faktorom pri určení rizika úmrtia. „Môže to odrážať skutočnosť, že v rámci všeobecnej populácie sú osoby s najvyšším rizikom úmrtia na covid-19 alebo zlyhania imunitného systému pravdepodobne očkované,“ píše sa v závere štúdie. V závere je tiež zdôraznený význam očkovania, ktorý spočíva v predchádzaní hospitalizácie a nie v určovaní výsledkov medzi už hospitalizovanými pacientmi. Tento efekt očkovania  výskum vôbec nezohľadňuje.

Výsledky štúdie nemôžu byť aplikované na celkovú účinnosť očkovania s ohľadom na úmrtnosť vo všeobecnej populácii, keďže analýza je obmedzená na pacientov so závažnou infekciou prijatých do nemocnice OSU.

V skúmanom obmedzenom súbore údajov tejto štúdie bolo očkovanie proti covidu-19 spojené s horšími klinickými výsledkami a zníženými hladinami protilátok. 

Štúdia uvádza, že komorbidity a pokročilý vek nie sú jedinými faktormi zodpovednými za zvýšené riziko úmrtnosti medzi zaočkovanými pozitívnymi pacientmi s ARF. To by mali vysvetliť súvisiace možnosti, napríklad to, že u pacientov s rizikom závažných následkov je pravdepodobnejšie, že budú očkovaní a CCI toto riziko úplne nezohľadňuje. 

Štúdia má množstvo limitácii

Štúdia, na ktorú portál Infovojna odkazuje, má niekoľko limitácií, ktoré značne obmedzujú možnosti jej interpretácie. Samotná štúdia  ako svoje obmedzenia uvádza okrem iného malú veľkosť vzorky, ktorá neumožnila dôkladne vyhodnotiť úlohu jednotlivých komorbidít, ktoré by mohli ovplyvniť produkciu protilátok. Okrem toho sa typy a kombinácie komorbidít medzi skupinami očkovaných a neočkovaných pacientov líšia, čo podľa štúdie môže prispieť ku kontrastným klinickým výsledkom. Ako limitáciu uvádza tiež časový rámec zápisu, ktorý môže prispieť k zvýšeniu počtu vysokorizikových pacientov v zaočkovanej vzroke a potrebu dlhšieho obdobia pozorovania. 

Pre odborné posúdenie štúdie oslovil Demagog.sk docenta Petra Sabaku, prednostu Kliniky infektológie a geografickej medicíny LF UK a UNB, a doktora Borisa Klempu, predsedu vedeckej rady a prednostu oddelenia ekológie vírusov Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. 

Docent Sabaka zdôrazňuje predovšetkým limitácie, ktorými uvedená štúdia oplýva. Podľa neho ide v prvom rade o tzv. selekčný bias (skreslenie výberu), ktorý sa v štúdii objavuje v dvoch prípadoch. 

Prvýkrát je selekčný bias prítomný pri výbere vzorky, keďže boli do štúdie zaradení len hospitalizovaní pacienti a nejde tak o reprezentatívnu vzorku populácie očkovaných a neočkovaných. Ide o vzorku pacientov, ktorých akútny stav vyplývajúci z ochorenia covid-19 vyžadoval hospitalizáciu. Je však preukázané, že samotné očkovanie proti vírusu SARS-CoV-2 dramaticky znižuje pravdepodobnosť hospitalizácie. Ak sa zohľadní fakt, že vakcinovaní ľudia sa s výrazne nižšou pravdepodobnosťou dostanú do nemocnice, znamená to, že ak by ich aj v nemocnici zomrelo o čosi viac, celkovo by ich mortalita bola nižšia. 

Sabaka ako druhý príklad selekčného biasu vysvetľuje, že spomedzi očkovaných sa do nemocnice dostanú starší pacienti a pacienti s horším zdravotným stavom, čo sa v štúdii prejavuje tým, že očkovaní pacienti boli štatisticky významne starší a mali viac závažných komorbidít. Tento fakt ovplyvnil výsledky, keďže úmrtnosť na covid-19 je ovplyvnená vekom a pridruženými ochoreniami. Vidno to aj na grafe číslo 2 v štúdii, keď sa krivky mortality oboch skupín pacientov po tom, čo sa do analýzy pridal vplyv veku, takmer pretli. 

„Ak by sa pretli úplne, výsledok by bol štatisticky nevýznamný,” vysvetlil Sabaka. „Vplyv tzv. cofounderov ako vek a komorbidity teda mali zásadný vplyv na výsledky a ak by ich bolo do analýzy pridaných viac, napríklad. ešte obezita a podobne, tak by s vysokou pravdepodobnosťou bol rozdiel medzi skupinami štatisticky nevýznamný.”

Klempa dodáva, že vzhľadom na komorbidity „vrátane diabetes či nádorov bolo vždy viac takýchto ľudí v tej skupine zaočkovaných. Tie dve porovnávané skupiny teda nie sú v skutočnosti dobre porovnateľné“.

Štúdia trpí aj ďalšími obmedzeniami, ako je veľmi nízky počet zaradených pacientov, obzvlášť v skupine očkovaných, ktorých bolo len 23. „To je na pandemické obdobie, keď bolo podaných viac ako 13,5 miliardy dávok vakcín, skutočne veľmi nízky počet pacientov,“ poznamenáva doktor Klempa. Celosvetovo je doposiaľ aspoň jednou dávkou vakcíny zaočkovaných vyše päť a pol miliardy ľudí. Okrem toho boli do štúdie zaradení aj pacienti, ktorí mali len jednu dávku očkovania. 

Klempa vyzdvihuje skutočnosť, že vzorku tvorili pacienti rekrutovaní v pomerne skorom období, kedy boli očkovaní prevažne vysokorizikoví pacienti „a preto sa dialo to, že keď už sa aj napriek očkovaniu dostali do nemocnice, tak už bohužiaľ ich vyhliadky boli zlé.“

Poslednou limitáciou podľa docenta Sabaku je, že pacienti boli do štúdie zaradení v rôznych vlnách pandémie. Veľká časť neočkovaných pacientov bola z obdobia pred rozšírením variantu delta. Počas tretej vlny, kedy bol dominantný variant delta, bola smrtnosť ochorenia najvyššia a právez tohto obdobia pochádza väčšina očkovaných pacientov v štúdii.

Podľa odborníkov Sabaku a Klempu sa vynára otázka o odbornom zameraní samotných autorov štúdie, z ktorých dvaja najdôležitejší autori (prvý a posledný) sú veterinári pracujúci na veterinárnej klinike (Department of Veterinary Preventive Medicine, College of Veterinary Medicine, The Ohio State University, Wooster, OH, United States). 

Záverom Sabaka vyhodnocuje, že zo strany portálu Infovojna.sk ide o tendenčný výber nekvalitnej štúdie, ktorá je zaťažená viacerými limitáciami (chybami) a naopak „ignorujú veľké množstvo kvalitnejších štúdií s ďaleko väčším súborom pacientov tvrdiacich presný opak.“ 

Účinnosť vakcín proti covidu-19 potvrdenú vo viacerých štúdiách zhodne konštatuje aj Klempa. „Že by naopak zvyšovali pravdepodobnosť úmrtia je už na prvé počutie, pri viac ako päť a pol miliarde zaočkovaných, absolútna absurdnosť,“ dodáva.

Boris Klempa vníma ako „nie veľmi pozitívne“ aj vydanú „opravu, kde bola v diskusii pôvodne tiež zjavne dezinterpretovaná iná štúdia“.

Štúdie skúmajúce vplyv očkovania proti ochoreniu covid-19 na úmrtnosť

Renomované štúdie, ktoré skúmali vplyv očkovania proti vírusu SARS-CoV-2 na vzorke stoviek až desaťtisícok pacientov v rôznych krajinách a nemocniciach zohľadňujúc tiež komorbidity a vek, dospeli k opačnému záveru ako štúdia, ktorú prezentuje portál Infovojna. 

Napríklad štúdia vykonaná na vzorke 615 pacientov s pozitívnym RT-PCR testom na koronavírus, prijatých na oddelenie covid-19 fakultných nemocníc pridružených k Yazd University of Medical Sciences počas prvých dvoch mesiacov vrcholu variantu Omicron (od 20. februára 2022 do 20. marca 2022) preukázala, že „kompletné očkovanie proti covidu-19 viedlo k miernejšiemu ochoreniu z hľadiska klinických, viditeľných a laboratórnych kritérií pacientov a znížilo možnosť hospitalizácie na JIS, intubáciu a úmrtnosť pacientov.“

Štúdia vykonaná v Indonézii skúmala „súvislosť medzi stavom očkovania (úplným, čiastočným alebo žiadnym) a nemocničnou úmrtnosťou u pacientov s covidom-19 vo väčšine nemocníc v Jakarte v Indonézii počas vlny Delta“. Celkovo bolo do štúdie zaradených 40 827 pacientov. Štúdia preukázala, že „riziko úmrtnosti počas hospitalizácie medzi plne a čiastočne očkovanými pacientmi bolo nižšie ako medzi neočkovanými dospelými“.

Cieľom ďalšej štúdie bolo analyzovať, či vakcína proti ochoreniu covid-19 „znižuje úmrtnosť u pacientov so stredne ťažkým alebo ťažkým priebehom ochorenia covid-19, vyžadujúcim kyslíkovú terapiu“. Štúdia skúmala údaje dokopy zo 148 nemocníc, z toho sa 111 nemocníc nachádzalo v Španielsku a 37 nemocníc v Argentíne.  Skúmané údaje boli z obdobia od januára 2020 do mája 2022 a skúmanú kohortu tvorilo dokopy 21 479 hospitalizovaných pacientov s covidom-19 vyžadujúcich oxygenoterapiu. Po zvážení viacerých komorbidít v očkovanej skupine dospeli výkumníci k záveru, že vakcíny proti covidu-19 výrazne znižujú pravdepodobnosť úmrtia u pacientov so stredne ťažkým alebo ťažkým ochorením. Analýza bola vykonaná aj na podskupiny podľa typu vakcíny. Vyššie zníženie rizika úmrtnosti bolo pri mRNA vakcínach Pfizer, AstraZeneca a Moderna a nižšie pri vakcíne Sputnik. 

Výskum, ktorý zisťoval „súvislosť stavu očkovania s úmrtnosťou u dospelých pacientov hospitalizovaných s ochorením covid-19“ na vzorke 86 732 dospelých pacientov hospitalizovaných s covidom-19, taktiež potvrdzuje výsledky uvedených štúdií. Štatisticky upravená miera úmrtnosti bola 8,3 % u neočkovaných a  5,1 % u očkovaných pacientov. Výskum tiež preukázal, že očkovanie bolo spojené s obzvlášť veľkým znížením úmrtnosti u obéznych a ťažko obéznych pacientov a u starších pacientov. Pravdepodobnosť úmrtnosti bola vyššia neskoršom období štúdie (august 2021 – január 2022) ako v skoršom období (január 2021 – júl 2021) a významne sa zvýšila u očkovaných pacientov zo 4,6 % do 6,5 %.

Systematické vyhodnotenie 28 klinických skúšok zahŕňajúcich spolu viac ako 500 tisíc ľudí v prestížnom časopise Lancet Microbe ukázalo, že „účinnosť vakcín proti SARS-CoV-2 je vyššia pri prevencii závažnej infekcie a smrti ako pri prevencii miernejších infekcií. Účinnosť vakcíny sa časom znižuje, ale možno ju zvýšiť doplňujúcou dávkou (boostrom).“ 

Metaanalýza zahŕňajúca celkom 51 záznamov potvrdila, že „vakcíny COVID-19 sú vysoko ochranné proti chorobám súvisiacim so SARS-CoV-2 v reálnych podmienkach“.

Záver

Hoci štúdia, ktorú portál InfoVojna prezentuje, skutočne zistila, že zaočkovaní covidoví pacienti hospitalizovaní v nemocnici Ohio State University zomierali takmer dvojnásobne častejšie v porovnaní s neočkovanými pacientami, výpovednú hodnotu samotnej štúdie výrazne znižuje množstvo obmedzení a metodologických chýb. Viaceré výpovedné štúdie naopak potvrdzujú, že vakcíny proti covidu-19 výrazne znižujú pravdepodobnosť úmrtia hospitalizovaných pacientov.

Výrazným nedostatkom je kohorta štúdie, ktorá nie je reprezentatívnou vzorkou populácie očkovaných a neočkovaných a v porovnaní s inými štúdiami ide o oveľa menšiu vzorku. Štúdia svoje závery zakladá na vzorke pacientov, ktorých akútny stav vyplývajúci z ochorenia covid-19 vyžadoval hospitalizáciu, je však preukázané, že samotné očkovanie proti vírusu SARS-CoV-2 významne znižuje pravdepodobnosť hospitalizácie. 

Ďalším nedostatkom je neúplné zohľadnenie faktorov ovplyvňujúcich úmrtnosť pacientov s ochorením covid-19. Nedostatkom štúdie je tiež časové rozpätie naberania pacientov do štúdie. Veľká časť neočkovaných pacientov bola z obdobia pred objavením sa variantu delta, ktorého smrtnosť bola najvyššia. Z obdobia dominancie delta variantu však pochádza väčšina očkovaných pacientov v štúdii. V rámci našej spolupráce so spoločnosťou Meta sme príspevok označili pre chýbajúci kontext.

success
error