Marek HattasFiltre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Marek Hattas

Marek Hattas

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre Nitru od roku 2013 na rok 2023 nehovorí nič o priemyselnom parku (Jaguar Land Rover, pozn.). My tu nemáme žiadnu koncepciu, kde vlastne tí zamestnanci budú bývať.

Na svojej oficiálnej webstránke má mesto Nitra zverejnený Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mesta Nitry na roky 2015-2023. Tento program je aktualizáciou na programovacie obdobie 2015-2023, ktorá bola vypracovaná samosprávou mesta Nitra a 10. marca 2016 bola schválená mestským zastupiteľstvom. Aj keď Hattas nesprávne uviedol rok začatia programu, hodnotíme výrok ako pravdivý, keďže v programe sa nenachádzajú konkrétne plány týkajúce sa priemyselného parku a koncepcie o ubytovaní zamestnancov.

Program sa vo svojej analytickej časti venuje problémom, ktoré sa týkajú života občanov v meste Nitra a sú rozdelené do viacerých tematických oblastí. V ďalších častiach programu sú rozvinuté programové ciele a ich realizačná a finančná časť. Tento dokument sa venuje téme priemyselných parkov iba v jedinom bode, a to v programovom rozpočte mesta Nitra, kde sa nachádza program 15 s názvom Priemyselné parky (.pdf, str. 62). V tejto časti sa uvádza: 


Zámer: Nitra - hospodárske centrum Slovenska.

V roku 2014 bola zrealizovaná investičná akcia „Priemyselná zóna Nitra-Mlynárce napojenie na R1 - I. etapa (rýchlostná komunikácia)“, na ktorú prebieha kolaudačné konanie. Nitra ako hospodárske centrum Nitrianskeho kraja a Západného Slovenska ťaží z blízkosti ďalších krajských miest a v posledných rokoch zvýšilo atraktivitu pre domácich a zahraničných investorov, čo si bude vyžadovať dobudovanie priemyselných parkov príp. vytvorenie nových priemyselných/obchodných zón na území mesta v rámci oživenia vybraných mestských častí (koworkingové centrá, technologické inkubátory a podnikateľské inkubátory/centrá, inovačné centrá ) a vhodne doplniť veľké investície do priemyslu a technológií o verejnú infraštruktúru podporujúcu ďalšie vzdelávanie, inovácie a výskum aj v spolupráci s existujúcimi výskumnými inštitúciami a univerzitami.

 

Projekt z českého Kolína, kde primátor Vít Rakušan s bezpečnostným projektom dosiahol vo svojom meste zmenu takú, že za dva roky im klesla kriminalita o 50 % a trestnoprávna o 75 %.

Ide o projekt Bezpečný Kolín spustený v roku 2013 zameraný na prevenciu kriminality. Podľa správy Ministerstva vnútra Českej republiky z mája 2018 sa vďaka projektu podarilo v Kolíne od roku 2014 znížiť kriminalitu o viac ako polovicu (56 %) a majetkovú trestnú činnosť dokonca o 70 %. Počas prvých dvoch rokov od začatia projektu kriminalita klesla o 53,5 % a  majetková trestná činnosť o približne 67 % (.pdf, s. 3). Napriek odchýlke vo výške majetkovej trestnej činnosti, hodnotíme výrok ako pravdivý.

Podstatou projektu je rozdelenie mesta na päť okrskov, do ktorých sú následne pridelení konkrétni policajti, ktorí majú zodpovednosť za bezpečnostnú situáciu v pridelenom okrsku mesta. Súčasťou je aj Mapa kriminality, ktorá obsahuje údaje o trestných činoch, vďaka čomu sa policajtom podarilo na tieto oblasti viac zamerať, priblížiť sa miestnym obyvateľom, spoznať potencionálnych páchateľov a podarilo sa aj predchádzať niektorým trestným činom.

Podľa údajov (.pdf, s. 3) uvedených na webovej stránke Odboru prevencie kriminality, ktorý zriaďuje Ministerstvo vnútra Českej republiky, sa kriminalita počas prvých dvoch rokoch projektu (2013-2015) znížila z 1 881 trestných činov v roku 2013 na 873 trestných činov v roku 2015, čo predstavuje pokles o 53,5 %.

V roku 2013 bolo riešených 1 309 majetkových trestných činov, zatiaľ čo v roku 2015 počet prípadov klesol na 430, čo činí pokles o 67 %. Krádeže vlúpaním poklesli zo 418 prípadov v roku 2013 na 129 prípadov v roku 2015, čo je pokles o 69 %. Taktiež krádeže prosté klesli o 73,5 % z pôvodných 764 prípadov v roku 2013 na 202 prípadov v roku 2015.

Máme veľký problém s Drážovcami. Tam ten spoj namiesto toho aby bol efektívnejší a rýchlejší, že by prišiel do centra toho mesta, tak má teraz polhodinovú akokeby motanicu v priemyselnom parku …

Autobusová linka, o ktorej Marek Hattas hovorí je linka číslo 4 na trase Kmeťova - Dražovce a späť. Ak ide linka č. 4 z Dražoviec smerom do centra, zastavuje na šiestich nasledovných zastávkach v Priemyselnom parku: Priemyselný park I, Priemyselný park II, Priemyselný park III, Priemyselný park V, Priemyselný park IV a Priemyselný park VII. Podľa informácií dostupných na portáli imhd.sk, linka č. 4 strávi obchádzaním zastávok v Priemyselnom parku 7 minút. Z mapky siete liniek autobusov MHD v Nitre je zjavné, že linka č. 4 urobí zachádzku až na koniec Priemyselného parku, otočí sa a vráti sa naspäť na hlavnú trasu. Cesta do centra z prvej zastávky linky č. 4 trvá aj so zastávkami v priemyselnom parku 25 minút. Ak Hattasov výrok interpretujeme tak, že pod polhodinou mal na mysli celkovú dĺžku jazdy do centra a nie obchádzku v priemyselnom parku, hodnotíme výrok - aj napriek odchýlke - ako pravdivý. 

Výrok sa týka projektu Cyklotrasa KLOKOČINA-BORINA-HOLLÉHO UL.-AS Nitra. Podľa popisuje je cieľom projektu, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, "zvýšenie atraktivity a prepravnej
kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na
celkovom počte prepravených osôb
" (.pdf). Hoci prvé verejné obstarávanie v roku 2017 bolo zrušené, v ďalšom roku prebehlo nové a stavebné práce sa spustili začiatkom októbra 2018. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.

Zdržanie prác spôsobilo opakovanie verejného obstarávania, ktoré bolo prvýkrát zrušené. "Dôvodom bolo zistenie, že verejné obstarávanie neobsahuje všetky položky
stavebných prác, ktore vyplývali z projektových dokumentácií k
cyklotrasam. Riadiaci orgán mal názor, že pri audite EÚ by tieto práce
mohli byť označené ako neoprávnené a neboli by mestu preplatené,
" povedal pre portál Nitralive prednosta mesta Igor Kršiak. Stavebné práce pre oneskorenie začali až v októbri 2018.

Celkový rozpočet projektu bol naplánovaný na 532 299,84 €, pričom 95 % výdavkov
(505 684,85 €) je pokrytých z nenávratného finančného príspevku, na
ktorý v októbri 2017 mesto uzavrelo zmluvu Ministerstvom
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (.pdf, s. 5).
Prvý pruh vyhradený pre autobusy MHD v Nitre bol vytvorený začiatkom októbra 2008 na Hviezdoslavovej triede, ktorá sa nachádza na Klokočine. O ďalších buspruhoch mesto Nitra neinformovalo, môžeme teda vychádzať z toho, že sa jedná o jediný pruh vyhradený pre autobusy. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.