Juraj Draxler

Juraj Draxler, MA sa narodil 13. 12. 1975. Vyštudoval komparatívnu politológiu na University of York vo Veľkej Británii ako štipendista britskej vlády a integrované sociálne vedy na Jacobs University v Nemecku.

V oblasti školstva, vedy a výskumu začal pracovať v roku 2005 ako výskumný pracovník prestížneho Centre for European Policy Studies (CEPS) v Bruseli.

Ako vysokoškolský pedagóg pôsobil na University of New York v Prahe (2007 – 2012) a na Angloamerickej univerzite v Prahe (2010 – 2013).

V lete 2014 sa stal poradcom ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a od 10. septembra do 25. novembra 2014 zastával post štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Člen strany: SMER - sociálna demokracia (SMER-SD)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Juraj Draxler

Juraj Draxler

Dostali sme sa do situácie, že na drvivej väčšine škôl sa bude normálne učiť (počas štrajku, pozn.)

Podľa Ústavu informácií a prognóz školstva je na Slovensku skoro 7000 školských zariadení, ktoré by sa mohli zapojiť do štrajku. Počítali sme do toho aj materské školy, špeciálne školy, zuš-ky a ďalšie zariadenia, ktoré vykonávajú pedagogickú činnosť a môžu sa zapojiť do štrajku. Podľa Iniciatívy slovenských učiteľov je do štrajku zapojených 11 839 učiteľov z 763 škôl. Z toho vyplýva, že z niektorých škôl sa zapojili len jednotlivci. Podľa informácií TASR bolo 25. januára zavretých 301 škôl. Ostatné školy fungovali v provizórnom režime. Výrok hodnotíme ako pravdivý, keďže počet škôl zapojených do štrajku je minimálny.

V tej kľúčovej komisii, ktorá sa vyjadruje k zámerom národných projektov, máme, mimochodom, za SKU, ak sa nemýlim, práve pána Kočana. Aj keď na tom poslednom zasadnutí bol zhodou okolností práve pán Crmoman.

Tímu Demagog.sk sa nepodarilo nájsť informáciu, že za Slovenskú komoru učiteľov v Komisii pri Monitorovacom výbore pre Operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os č.1 je Branislav Kočan. Na prvom zasadnutí Komisie zastupoval Slovenskú komoru učiteľov Vladimír Crmoman. Výrok preto hodnotíme momentálne ako neoveriteľný.

Podľa stanov má Slovenská komora učiteľov v Komisii pri Monitorovacom výbore pre Operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os č.1 jedného člena. Táto komisia schvaľuje zámery národných projektov.

V zápisnici je uvedené, že 1. zasadnutia Komisie pri Monitorovacom výbore pre Operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os č.1 Vzdelávanie sa v zastúpení zúčastnil za Slovenskú komoru učiteľov Vladimír Crmoman.

25 rokov chýbalo, chýbal moment, keď sa zišla celá školská verejnosť a povedala, toto sú naše požiadavky a chceme, aby presne takto boli zakomponované aj do programového vyhlásenia vlády.

Protesty učiteľov súvisiace s finančným ohodnotením a súčasnou situáciou v školstve sa konajú pravidelne už od roku 2011. Vždy sa jednalo o celoplošné štrajky s konkrétnymi požiadavkami, ktoré sú zakaždým takmer identické. Výrok ministra Draxlera hodnotíme ako nepravdivý.
Pred rokom 2011 "sa vo veľkom školy naposledy zatvárali v roku 2003 za druhej vlády Mikuláša Dzurindu."

V roku 2011 učitelia požadovali zvýšenie platu na 1,2-násobku priemerného platu vo národnom hospodárstve.

V roku 2012 už štrajkovali, znova s tými istými požiadavkami:
"Viac peňazí pre školstvo a zvýšenie platov na 1,2- až 2-násobok priemerného platu v národnom hospodárstve, (hoci s nimi, pozn.) nepochodili ešte u bývalej vlády Ivety Radičovej. Pri príprave rozpočtu však ich požiadavku nezohľadnila ani vláda Smeru."
V roku 2013 školské odbory predložili konkrétne návrhy zmien vo financovaní školstva ešte predtým, než bola vypracovaná správa o stave školstva:
"Vedenie školských odborov zvolalo na utorok 7. mája do Bratislavy zhromaždenie, aby sa do správy ministra Čaploviča o stave školstva dostala ich požiadavka na každoročné zvyšovanie finančných prostriedkov do školstva o 0,3 percenta HDP. Znamenalo by to každoročné zvýšenie prostriedkov do školstva o 200 miliónov eur, čo bolo v pracovnej verzii správy, ale napokon z nej vypadlo. Správa ministra Čaploviča obsahuje len návrh, aby Slovensko do roku 2020 dávalo na školstvo šesť percent HDP."

Tvrdenie, že by sa tzv. školská verejnosť za celú dobu 25 rokov od zmeny režimu nespojila a nesnažila sa presadiť konkrétne požiadavky zlepšenia podmienok v školstve, je preto nepravdivé.

Kolektívnym vyjednávaním sa tu vyjednávali platy tak, že rástli rýchlejšie ako ktorejkoľvek inej skupine vo verejnej správe.

Podobný výrok ohľadom navyšovania platov pedagogických a odborných zamestnancov školstva sme overovali 22. novembra 2015 v relácií O 5 minút 12 a 25. októbra 2015 tiež v relácii O 5 minút 12. Išlo však len o porovnanie celkovo s platmi v národnom hospodárstve. Urobili sme tabuľku, kde môžete vidieť výšku priemernej mzdy jednotlivých skupín pracujúcich vo verejnej správe v roku 2012 a 2015 a tiež percentuálnu zmenu tejto výšky priemernej mzdy. Z tabuľky vyplýva, že mzda pedagogických zamestnancov regionálneho školstva dosiahla skutočne najvyšší nárast v sledovanom období. 

..keď sa pozrieme na základné a stredné školy, ten priemerný plat už je cez 1 000 eur v hrubej mzde.

Informácie o priemerných platoch učiteľov sa rôznia podľa zdroja. Pre roky 2006 až 2014 boli použité oficiálne údaje z ÚIPŠ, pre rok 2015 posledný
oficiálny údaj za prvý štvrťrok a pre rok 2016 bol použitý výpočet na
základe plánovaného zvýšenia o 4 %. Údaje za posledné dva roky preto
budú mierne odlišné od skutočnosti. Podľa viacerých zdrojov však priemerný plat nepresahuje psychologickú tisícku napriek tomu, že sa k tomuto číslu blíži. Zdroj, ktorý by potvrdzoval, že priemerný plat učiteľov v regionálnom školstve by bol cez 1000 eur, sa nám nepodarilo nájsť. Údaje sa rôznia, pričom tie, ktoré hovoria o platoch vyšších ako 1000 eur, pracujú len s istými typmi učiteľov, s istým počtom odpracovaných rokov a podobne. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.

  

Podľa TASR a analytikov z Inštitútu pre vzdelávaciu politiku na Ministerstve školstva (IVP) je na viac ako tretine základných škôl plat vyšší ako 1000 eur. 

IVP zároveň upozorňuje na neefektívnu platovú štruktúru, ktorá sa má prejavovať najmä v nízkych nástupných platoch. "Konečný plat pedagógov závisí od mnohých faktorov, ako sú napríklad vzdelanie, pozícia, dĺžka praxe, druh školy či od participácie v kontinuálnom vzdelávaní a výkonu rôznych činností, napríklad triednictvo," vysvetľuje šéf IVP Matej Šiškovič.

Rozdiely v platoch sa tak prejavujú napríklad podľa typu škôl. Najvyššie priemerné platy v systéme základných a stredných škôl mali v minulom roku podľa IVP praktické školy - 1039 eur, špeciálne základné školy - 1030 eur, špeciálne gymnáziá - 1022 eur, základné školy - 984 eur, gymnáziá - 976 eur či stredné odborné školy - 975 eur.

Najmenšie platy sú na športových gymnáziách (911 eur) a konzervatóriách (899 eur). "Spomínané sumy zodpovedajú roku 2014, pre ktorý má ministerstvo k dispozícii podrobné platové výkazy," podotkla Dupaľová Ksenzsighová.

Podľa analytikov IVP až na 41 percentách zo všetkých 2167 základných škôl sa mal priemerný mesačný plat pohybovať vo výške medzi 900 až 1000. Na 23 percentách základných škôl bol priemerný plat nižší ako 900 eur. Priemerný plat v roku 2014 medzi 1000 až 1100 eur bol na 26 percentách základných škôl a na desiatich percentách bol vyšší ako 1100 eur.

Podľa portálu Pravda a Iniciatívy slovenských učiteľov sú však informácie o platoch chybné. Iniciatíva reagovala na informáciu ministerstva školstva, že priemerný plat učiteľov v roku 2014 bol 997 eur. 
Mladý učiteľ na priemerný plat okolo 997 eur musí podľa Iniciatívy slovenských učiteľov čakať niekoľko rokov či desaťročí a zbierať kredity či absolvovať atestačnú skúšku. "Podľa platových taríf z roku 2015 atestovaný učiteľ s 32 rokmi praxe zarába 894 eur.
Znamená to, že plat 997 eur by mohol dosiahnuť len učiteľ s druhou atestáciou a kreditmi alebo učiteľ s prvou atestáciou, 32 rokmi a maximálnym možným príplatkom 12 percent za kredity. Takýchto učiteľov je málo, rozhodne netvoria priemer, ale skôr výnimky,"
dodáva iniciatíva.
Ministerstvo si navyše podľa iniciatívy vybralo dáta účelovo. Započítali tak platy v základných a stredných školách, platy riaditeľov, zástupcov a riadiacich pracovníkov, odmeny, nadčasy a krúžky. Na druhej strane vynechali podľa iniciatívy platy v materských školách, základných umeleckých školách, jazykových školách a školských zariadeniach.

Podľa portálu platy.sk je priemerný plat učiteľa základnej školy 745 eur a priemerný plat učiteľa strednej školy 771 eur.